63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft NOW 3.0 en NOW regeling

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. NOW 2.0?

  • Verlenging NOW tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnenmaken op de NOW gaat in het 2e tijdvak omhoog van 20%naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw vanvergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat demogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met10%, 15% en 20% zonder dat dit koste gaat van de subsidie.
  • De korting voor het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslagvervalt, de reguliere ontslagbescherming blijft in stand.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in hetderde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naarmaximaal 1x het dagloon.
  • Als een werkgever een NOW3 subsidie aanvraagt, is hij verplichtom zich in te spannen om met ontslag bedreigde werknemersvan werk naar werk te begeleiden.

 

Bron : Wat zijn de belangrijkste wijzigingen …

Download hier gratis het PDF bestand met de meest gestelde vragen over de NOW regeling

Fill out my online form.

Veel gestelde vragen over NOW regeling

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. Zij vallen onder hun payroll bedrijf of uitzendbureau

Voor de definitie van omzet bij de NOW regeling wordt aaneengesloten bij de omzet definitie in het jaarrekeningenrecht. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en belastingen die over de omzet zijn geheven
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten
Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Voor NOW 2.0 aanvraag omzetdaling kan een omzetdaling worden opgeven in een aaneengesloten periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (bijvoorbeeld van 1 juli tot en met 30 oktober)

De aanvraag NOW 2.0 geldt voor een periode van 4 maanden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 juni 2020. Met de online rekenhulp berekent u het percentage omzetverlies over een periode van 4 maanden.

De onderstaande baten vallen onder omzetbegrip uit de NOW-regeling en worden op de volgende manier berekent:

Laad meer