Algemene voorwaarden

Brixxs cloudapps software

DEZE BRIXXS CLOUDAPPS GEBRUIKERSOVEREENKOMST EN GEBRUIKSVOORWAARDEN (HIERNA: DE “BRIXXS CLOUDAPPS OVEREENKOMST”) IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ENIG BEDRIJF OF RECHTSPERSOON DOOR U VERTEGENWOORDIGD (HIERNA: “U) EN BRIXXS B.V. (HIERNA: “BRIXXS CLOUDAPPS”) MET BETREKKING TOT DE “Brixxs CLOUDAPPS SOFTWARE” EN ALLE ANDERE DIENSTEN DIE DOOR Brixxs CLOUDAPPS OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST WORDEN AANGEBODEN (HIERNA: “BRIXXS CLOUDAPPS DIENSTEN”). DOOR ACCEPTATIE VAN DEZE OVEREENKOMST GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET EN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Definities

Vertrouwelijke Informatie: de vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of Brixxs cloudapps,
inclusief
(a) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid,
(b) informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek,
(c) informatie die niet algemeen bekend is gemaakt door de partij op wie de informatie betrekking heeft
en/of van wie de informatie afkomstig is, en
(d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs bekend is;

Brixxs cloudapps diensten: de door Brixxs cloudapps aan Afnemer verleende diensten zoals beschreven in de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst;

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst is aangegaan met Brixxs cloudapps;

Afnemergegevens: alle gegevens die Afnemer invoert in de SAAS applicatie of die namens Afnemer worden ingevoerd in de SAAS applicatie;

Privacybeleid: het privacybeleid van Brixxs cloudapps dat van toepassing is op de verwerking door Brixxs cloudapps van persoonsgegevens van Afnemer;

Componenten van Derden: een software (-component), verzameling van omponenten, of een API interface ontwikkeld door een derde en gebruikt door Brixxs cloudapps in haar software voor de SAAS applicatie.

SAAS applicatie: de software zoals beschreven in de Brixxs cloudapps Software en Services
Overeenkomst, waartoe Brixxs cloudapps aan Afnemer toegang verleent via het cloudapps.services
platform voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst;

Diensten van Derden: een door een derde ontwikkelde dienst die mogelijk wordt gemaakt door een verbinding tussen de Web Applicatie en de website of applicatie van een derde.

1. Levering van Brixxs cloudapps diensten

Conform de voorwaarden van deze overeenkomst verleent Brixxs cloudapps u tijdens de in de software overeenkomst overeengekomen periode het niet-overdraagbare, niet-exclusieve recht om de
Brixxs cloudapps diensten en alle  aterialen te gebruiken, ontwikkeld door Brixxs cloudapps of haar externe leveranciers, uitsluitend voor uw eigen interne edrijfsvoering. Indien gewenst voorziet
Brixxs cloudapps in ondersteuning onder de bij aanschaf van deze ondersteuning overeengekomen voorwaarden. De Brixxs cloudapps diensten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar, met uitzondering van geplande perioden van niet beschikbaarheid (downtime). U zult tenminste 8 uur van tevoren worden geïnformeerd betreffende de down-time perioden. Deze zullen zoveel mogelijk worden gepland op zaterdagavond om 11.00 uur, Central European Time (CET).

2 Beperkingen

(1) Gebruikerslicenties kunnen niet worden gedeeld of gebruikt door meer dan één individuele gebruiker.
(2) Het is niet toegestaan de in licentie verkregen Brixxs cloudapps diensten te verkopen, verhuren, leasen, over te dragen, toe te wijzen, distribueren, weer te geven, uit te besteden, openbaar te maken of commercieel te exploiteren dan wel beschikbaar te stellen aan een derde partij, anders dan aan een geautoriseerde gebruiker. (3) Het is niet toegestaan het beschikbaar gestelde materiaal te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te demonteren of welke modificatie dan ook toe te passen met het doel soortgelijke of concurrerende producten of diensten op te bouwen. (4) Behalve indien uitdrukkelijk
vermeld, mag geen enkel deel van de Brixxs cloudapps diensten of worden gekopieerd,
gereproduceerd, gedistribueerd , gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, met inbegrip van maar niet beperkt tot elektronische, mechanische
middelen dan wel door fotokopieën, opnamen, of andere middelen. (5) Het is niet toegestaan resultaten van de Brixxs cloudapps diensten, met inbegrip maar niet beperkt tot testresultaten beschikbaar te
stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brixxs cloudapps. (6) U gaat akkoord met alle redelijke inspanningen om onbevoegde derden geen toegang tot de Brixxs
cloudapps diensten te verschaffen.

3 Gebruiksrecht

Wanneer de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst in werking treedt verleent Brixxs cloudapps aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de SAAS applicatie gedurende de looptijd van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer, voor het aantal Gebruikers, administraties en modules zoals in de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst zijn opgenomen, alsmede ten behoeve van eventuele Aanvullende Bestellingen die tijdens de duur van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst worden geplaatst.

Afnemer zal niet toestaan dat de SAAS applicatie wordt gebruikt door of ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers, met uitzondering van een Dochteronderneming waarvoor Afnemer een afzonderlijke Administratie kan bijhouden in de SAAS applicatie. Afnemer mag de SAAS applicatie niet herlicentiëren of sublicentiëren, of de SAAS applicatie gebruiken voor trainingen van derden, commercieel (deeltijd)gebruik, verhuur of gebruik door een servicebureau.

Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de SAAS applicatie te gebruiken voor of door meer Gebruikers en/of Administraties dan het aantal aangegeven in de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst.

Het is Afnemer niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst over te dragen aan derden voor zover niet expliciet toegestaan in de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst. Afnemer zal de Brixxs cloudapps Diensten niet verkopen en/of verhuren aan andere partijen zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Brixxs cloudapps.

4 Facturering en betaling

Alle door Brixxs cloudapps gehanteerde prijzen, honoraria en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere belastingen, heffingen, importheffingen, toeslagen, vergoedingen en heffingen van welke aard ook die nu of in de toekomst kunnen worden opgelegd door een overheidsinstantie,  elastingdienst of andere autoriteit, en die tussentijds kunnen worden aangepast in overeenstemming met de toepasselijke wijzigingen op deze heffingen vanuit de overheid, de belastingdienst of anderszins. Betalingen dienen volledig voldaan te worden, vrij van en zonder inhoudingen van of wegens dergelijke belastingen, heffingen, importheffingen, toeslagen, vergoedingen en inhoudingen, tenzij bij wet verplicht. Indien Afnemer bij wet verplicht is tot inhouding zal hij aan, Brixxs cloudapps die aanvullende bedragen betalen die nodig zijn om te verzekeren dat Brixxs cloudapps het volledige bedrag ontvangt dat Brixxs cloudapps zou hebben ontvangen bij afwezigheid van de inhouding. Betaling van dergelijke inhoudingen aan de autoriteiten is de verantwoordelijkheid van Afnemer.

Afnemer is aan Brixxs cloudapps een vergoeding verschuldigd uit hoofde van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst. Ongeacht of Afnemer gebruik maakt van de Brixxs cloudapps
Diensten blijft de vergoeding verschuldigd vanaf de Ingangsdatum van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst. Alle uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde vergoedingen staan los van eventueel toepasselijke vergoedingen voor Brixxs cloudapps diensten, welke apart gefactureerd zullen worden. Aanvullende Bestellingen door Afnemer gedurende de looptijd van de
Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst worden naar rato gefactureerd vanaf het moment van daadwerkelijke bevestiging en verwerking van de Aanvullende Bestelling.

Brixxs cloudapps kan de vergoedingen maandelijks aanpassen. Waar mogelijk zal Brixxs cloudapps Afnemer één maand vóór de ingangsdatum van de tariefswijziging informeren over een aanpassing van de tarieven via de Brixxs cloudapps Website. In geval die tariefswijziging leidt tot hogere tarieven en Afnemer niet instemt met de voorgestelde aanpassing kan Afnemer de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst opzeggen.

Vergoedingen zullen uitsluitend op voorhand worden betaald (met uitzondering van de betaling van de
eerste vergoeding bij aanvang van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst). Eventuele andere vergoedingen betreffende de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst (bijvoorbeeld voor Brixxs cloudapps diensten of training) behorende bij de Brixxs cloudapps Software en  services Overeenkomst worden aan het einde van de maand betaald of, indien uitdrukkelijk overeengekomen met Brixxs cloudapps, aan het einde van het jaar. Hierdoor is het mogelijk dat Afnemer nog een laatste bedrag zal moeten betalen nadat de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst is beëindigd. Brixxs cloudapps kan (naar eigen inzicht) Afnemer toestaan om de vergoedingen voor Consultancy en/of training in termijnen te betalen. Op het moment van beëindiging van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst wordt elk restant van het oorspronkelijke bedrag dat nog niet door Afnemer is voldaan onmiddellijk opeisbaar door Brixxs cloudapps.

Als Afnemer vergoedingen niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn of als de betaling om niet aan Brixxs cloudapps toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal Brixxs cloudapps Afnemer daarvan op de hoogte stellen, waarbij Brixxs cloudapps zich het recht voorbehoudt om de functionaliteit van de SAAS applicatie te beperken of om de toegang van Afnemer tot de SAAS applicatie te blokkeren zonder aansprakelijkheid jegens Afnemer. Op verzoek van Afnemer kan Brixxs cloudapps die beperking of geblokkeerde toegang tot de SAAS applicatie opheffen binnen drie (3) maanden wanneer de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

Afnemer is aansprakelijk jegens Brixxs cloudapps voor alle kosten, onkosten en (financiële) schade, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en incassokosten, die Brixxs cloudapps heeft gemaakt doordat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

5 Termijn en beëindiging

De Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst vangt aan op het moment dat aan de voorwaarden van deze Brixxs cloudapps Voorwaarden is voldaan (de Ingangsdatum) en wordt aangegaan voor de periode van één (1) maand, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst. De looptijd van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van Aanvullende Bestellingen door Afnemer uit hoofde van dezelfde Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst. Na afloop van deze looptijd of een andere uitdrukkelijk overeengekomen looptijd wordt
de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opeenvolgende periode van één (1) maand, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst.

De Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst kan door partijen uitsluitend worden opgezegd zoals is bepaald in deze Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Onverminderd haar overige rechten en weren kan Brixxs cloudapps zonder aansprakelijkheid haar verplichtingen uit hoofde van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst opschorten en/of Afnemers toegang tot de Brixxs cloudapps Diensten met onmiddellijke ingang blokkeren, in geval Afnemer zijn verplichtingen uit de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt.

Brixxs cloudapps kan de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst zonder verdere aansprakelijkheid op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst opzeggen door middel van (elektronische) mededeling aan Afnemer, indien Afnemer:
a) een van zijn verplichtingen op grond van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en, na schriftelijke mededeling door Brixxs cloudapps, deze nalatigheid of niet-nakoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt; of
b) faillissement aanvraagt of tegen hem faillissement wordt aangevraagd, welke aanvraag niet binnen 30 dagen wordt ingetrokken, een curator wordt aangewezen om zijn activa of zaken te beheren, aan Brixxs cloudapps meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen
of wanneer Brixxs cloudapps uit de omstandigheden moet afleiden dat Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ontbonden wordt, surseance van betaling wordt verleend, wordt geliquideerd of haar activiteiten als lopend bedrijf staakt. Behoudens enige afwijkende bepaling in de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst ontslaat de beëindiging van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst Afnemer niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan Brixxs cloudapps verschuldigde bedragen, noch geeft dit
Afnemer het recht op enige terugbetaling van vergoedingen of andere uit hoofde hiervan betaalde bedragen. Brixxs cloudapps is in geen geval gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van beëindiging. Bij beëindiging van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst mag Afnemer tot op de laatste dag van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst al zijn Afnemergegevens downloaden. Na beëindiging van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst zal Afnemer onmiddellijk en blijvend het gebruik van de SAAS applicatie staken en geen toegang meer hebben tot de SAAS applicatie en zijn gegevens.

Tot drie maanden na de beëindiging van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst kan Afnemer Brixxs cloudapps verzoeken om de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst te heractiveren. Brixxs cloudapps is niet verplicht om dit verzoek in te willigen indien Brixxs cloudapps geen behoorlijke betaling van Afnemer heeft ontvangen, en elke heractivering gaat pas in wanneer de eerste betaling van een toepasselijke heractiveringsvergoeding door Brixxs cloudapps ontvangen is. Na her activering heeft Afnemer weer inzicht in zijn Klantgegevens zoals die vóór de opzegging door Afnemer waren opgeslagen in de SAAS applicatie, indien en wanneer die Klantgegevens nog steeds gemakkelijk beschikbaar zijn bij Brixxs cloudapps en aan Afnemer kunnen worden verstrekt. De Afnemer hierbij toestemming aan Brixxs cloudapps om (i) Klantgegevens te bewaren gedurende de periode van drie maanden na de beëindiging van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst, en (ii) de Klantgegevens te vernietigen na afloop van die periode van drie maanden, uiterlijk zes maanden na de beëindiging van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst.

6 Garanties

Elke partij verklaart en garandeert dat het de macht en het gezag heeft tot het aangaan van deze overeenkomst. Brixxs cloudapps garandeert dat Brixxs cloudapps substantieel zal presteren in overeenstemming met de online documentatie bij normaal gebruik en de Brixxs cloudapps diensten zullen worden verstrekt in overeenstemming met de algemeen aanvaarde industrie standaarden. U dient Brixxs cloudapps binnen 30 dagen na startdatum in kennis stellen van eventuele gebreken. In dat geval garandeert Brixxs cloudapps het wegnemen van de geconstateerde onvolkomenheden en indien nodig een nieuwe opstart van de Brixxs cloudapps diensten.

7 Uitsluitingen

Met uitzondering van de garantie als beschreven in paragraaf 6 zullen Brixxs cloudapps en haar derde leveranciers niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade hoe dan ook ontstaan door het gebruik van de Brixxs cloudapps diensten. In geen geval zal een der partijen aansprakelijk zijn voor
indirecte, speciale of incidentele schade noch voor schade door het verlies van gegevens, inkomsten winst of enig economisch voordeel als gevolg van of op andere wijze verband houdende met deze overeenkomst.

8 Vertrouwelijke informatie
Iedere partij kan toegang verkrijgen tot informatie die vertrouwelijk aan de andere partij (hierna: “Vertrouwelijke Informatie”) is verstrekt op voorwaarde dat dit in opdracht van de andere partij vooraf is goedgekeurd. Vertrouwelijke informatie omvat alle gegevens die duidelijk schriftelijk op het moment van
openbaarmaking gekenmerkt zijn als vertrouwelijk. Vertrouwelijke informatie van Brixxs cloudapps omvat de software programma’s als onderdeel van de Brixxs cloudapps diensten. Vertrouwelijke informatie van uw kant omvat uw gegevens die als zodanig zijn gekenmerkt. Informatie geldt niet als vertrouwelijk als zij (1) deel is of wordt van het publieke domein. (2) reeds in het bezit was van de ene partij voorafgaand aan de bekendmaking en niet was verkregen direct of indirect door de onthullende partij (3) indien verkregen via een derde partij zonder restricties voor openbaarmaking of
(4) onafhankelijk is ontwikkeld door de wederpartij zonder verwijzing naar de vertrouwelijkheid van de aan de andere partij toebehorende informatie.

De partijen komen overeen om redelijke zorg te gebruiken om openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens van de andere partij aan derden te voorkomen. De partijen komen overeen elkaars vertrouwelijke informatie te bewaren voor een periode van drie jaar vanaf de datum van bekendmaking. Niettegenstaande het voorgaande, erkent u en gaat ermee akkoord dat (1) Brixxs cloudapps uw vertrouwelijke informatie bekend kan maken aan diens derde leveranciers voor zover dit nodig is om producten of diensten te verlenen op grond van deze overeenkomst, mits Brixxs cloudapps een overeenkomst heeft met een dergelijke derde leverancier inhoudende dat vertrouwelijke informatie beschermd wordt tegen openbaarmaking op een manier die niet minder bescherming bieden dan deze overeenkomst. Toegang tot de vertrouwelijke informatie is alleen toegestaan voor werknemers, aannemers en agenten die een dergelijke toegang nodig hebben voor het goed laten functioneren van de Brixxs cloudapps diensten. Verder kan Brixxs cloudapps u identificeren op zijn Brixxs cloudapps klantenbestanden en in zijn marketing en reclame materialen, en bekend maken dat u een afnemer bent van de Brixxs cloudapps diensten. Het reproduceren van uw bedrijfsnaam, logo, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, of andere commerciële aanduidingen houden hiermee verband. Brixxs cloudapps verklaart alle gepaste administratieve, fysieke en technische beveiligingen implementeren en onderhouden voor de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

9 Uw verantwoordelijkheden

U draagt zorg dat elk gebruik van de Brixxs cloudapps diensten door u en uw gebruikers in
overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst. U dient zorg te dragen dat uw netwerk en systemen voldoen aan de specificaties die Brixxs cloudapps benodigd voor het optimaal laten functioneren van de Brixxs cloudapps diensten. Brixxs cloudapps is niet verantwoordelijk voor de netwerkverbindingen of voor aandoeningen of problemen voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw netwerkverbindingen (bv. bandbreedte problemen, capaciteitstekorten, netwerkstoringen), of problemen veroorzaakt door het gebruik van internet en internet browsers.

10 Log-in procedure

Afnemer en Gebruikers krijgen toegang tot de SAAS applicatie via de Log-in Procedure, uitsluitend met behulp van de Log-in Gegevens die door Brixxs cloudapps aan Afnemer zijn verstrekt. Brixxs cloudapps heeft het recht om, naar eigen inzicht, de Log-In Procedure aan te passen en zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Afnemer is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens en dient zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. De Log-in Gegevens zijn persoonlijk voor de individuele Gebruiker en mogen niet worden gedeeld met of overgedragen aan een andere partij of persoon die al dan niet deel uitmaakt van de
organisatie van Afnemer. Afnemer en Gebruikers zijn verplicht de Log-in Gegevens volstrekt geheim te houden. Afnemer is exclusief aansprakelijk voor elk gebruik van Log-in Gegevens door Afnemer, Medewerkers van Afnemer en Gebruikers. Bovendien zijn alle handelingen van de Gebruikers in dit kader voor rekening en risico van Afnemer. Brixxs cloudapps accepteert in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

11 Persoonsgegevens en privacy

Afnemer erkent en stemt ermee in dat het Privacybeleid van Brixxs cloudapps zoals gepubliceerd op de website van Brixxs cloudapps van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van Afnemer door Brixxs cloudapps. Afnemer stemt hierbij uitdrukkelijk in met het Privacybeleid. De bepalingen in het Privacybeleid in combinatie met de bepalingen van deze Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst vormen tezamen een bewerkersovereenkomst waarin Afnemer de verantwoordelijke is en Brixxs cloudapps de bewerker. Brixxs cloudapps heeft het recht om het Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om het Privacy beleid opnieuw te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Voortzetting van het gebruik door Afnemer van de SAAS applicatie na dergelijke wijzigingen geldt als acceptatie door Afnemer van het herziene Privacybeleid, behoudens enige tegenstrijdige bepalingen in deze Brixxs cloudapps Voorwaarden.

Met betrekking tot gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de SAAS applicatie zal Afnemer:
a) garanderen dat hij zijn persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes;
b) voldoen aan al zijn verplichtingen als de verantwoordelijke en/of als bewerker van die gegevens onder toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder maar niet beperkt tot de garantie dat alle noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan alle betrokkenen wiens gegevens deel uitmaakten van de ingevoerde gegevens met betrekking tot het voorgestelde gebruik en openbaarmaking van hun gegevens als gevolg van het gebruik door Afnemer van de Brixxs
cloudapps Dienst;
c) garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om zijn persoonsgegevens te mogen verwerken en opslaan via de SAAS applicatie, en Brixxs cloudapps is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Afnemer voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of autorisaties namens hem; en
d) alle verzoeken van betrokkenen en/ of andere regelgevende instanties met betrekking tot de Afnemergegevens behandelen. Op verzoek vrijwaart Afnemer Brixxs cloudapps volledig van alle vorderingen, kosten, (financiële) schade, onkosten, rechtsgedingen en boetes die Brixxs cloudapps
kan maken of lijden of die aan haar kunnen worden opgelegd in verband met vorderingen door Afnemer, zijn werknemers, agenten en adviseurs, de cliënten en potentiële cliënten van Afnemer of een andere derde, alsmede door een toezichthouder, met betrekking tot gegevens die worden verwerkt door afnemer en/of Brixxs cloudapps in het kader van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst (waaronder ook het gevolg van een vordering of beschuldiging dat deze verwerking
inbreuk maakt op lokale en/ of internationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens), behoudens dat deze vrijwaring niet van toepassing is voor zover een zaak waarover geklaagd wordt redelijkerwijs en rechtstreeks is toe te rekenen aan een niet-nakoming door Brixxs cloudapps van haar verplichtingen uit hoofde van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst.

Brixxs cloudapps garandeert passende technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de SAAS applicatie en tegen incidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.

Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst of in het Privacybeleid, en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Brixxs cloudapps in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst, zal Brixxs cloudapps geen gegevens inzien die Afnemer via de SAAS applicatie bij Brixxs cloudapps heeft geplaatst, en stelt Brixxs cloudapps geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Brixxs cloudapps hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. Brixxs cloudapps heeft het recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens; deze gegevens zullen op geen enkele wijze de Afnemer of enig andere persoon identificeren. Brixxs cloudapps kan deze geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens gebruiken om:
–  Brixxs cloudapps te helpen beter te begrijpen hoe haar klanten het cloudapps.services platform gebruiken;
– haar klanten meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van het cloudapps.services platform;
– verbetering van bedrijfsproductiviteit, onder meer door het creëren van nuttige zakelijke inzichten uit geaggregeerde gegevens waardoor de klant haar business prestaties kan benchmarken ten opzichte van dergelijke geaggregeerde gegevens; en
– Cloudapps.services platform anderszins te verbeteren

12 Geheimhouding

Geen der partijen zal van de andere partij ontvangen Vertrouwelijke Informatie openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie openbaar is gemaakt en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om elke partij in staat te stellen aan zijn verplichtingen

te voldoen uit hoofde van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst, en om de aan die partij verleende rechten uit hoofde van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst uit te oefenen. Dit houdt ook in dat Brixxs cloudapps Vertrouwelijke Informatie van Afnemer mag verstrekken aan diegenen van haar bestuurders, werknemers, agenten, onderaannemers en professionele adviseurs die hiervan kennis moeten nemen teneinde verplichtingen van Brixxs cloudapps onder deze Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst uit te voeren.

Beide partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de bepalingen uit dit artikel legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie of anderszins – indien die informatie of gegevens:

a) al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de openbaar makende partij werden verkregen;
b) onafhankelijk door de ontvangende partij waren ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de openbaar makende partij;
c) algemeen bekend of toegankelijk zijn of zullen worden, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
d) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de openbaar makende partij wordt geschonden.

De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de openbaar makende partij openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken. Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers en door partijen ingeschakelde derden de geheimhoudingsverplichtingen zullen nakomen.

13 Intellectuele eigendomsrechten

Brixxs cloudapps applicatie templates en alle aanvullende functionaliteiten en componenten binnen de SAAS applicatie, die door de Afnemer zelf zijn ontwikkeld of ontwikkeld of aangeschaft via Brixxs cloudapps is het intellectueel eigendom van Afnemer mits deze functionaliteiten gebruikt worden op
het cloudapps.services platform. De SAAS applicatie mag alleen worden geëxporteerd en gebruikt buiten het cloudapps.services platform als hierover specifieke afspraken met Brixxs cloudapps zijn gemaakt in de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst.

14 Klant gegevens

Afnemer blijft te allen tijde de eigenaar van de Afnemergegevens en is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de Afnemergegevens. De naleving door Afnemer van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de vervaardiging, bewaring en beschikking over (door de computer gegenereerde) gegevens in ieder rechtsgebied waar Afnemer de SAAS applicatie gebruikt of Afnemergegevens verzendt door middel van de SAAS applicatie, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Afnemer. Brixxs cloudapps is niet onderhevig aan een wettelijke bewaartermijn voor de door Afnemer ingevoerde gegevens binnen de SAAS applicatie.

Brixxs cloudapps garandeert dat de Afnemergegevens, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, beschermd zijn tegen verlies, schade of vernietiging; Brixxs cloudapps kan echter niet garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden. Brixxs cloudapps maakt voortdurend back-ups van Afnemergegevens, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel. Brixxs cloudapps kan deze back-up niet rechtstreeks aan Afnemer verstrekken. Daarom adviseert Brixxs cloudapps Afnemer om zo vaak als passend is een back-up te maken van alle gegevens die worden ingevoerd via de SAAS applicatie om in staat te zijn deze gegevens te herstellen met minimale invloed op haar bedrijfsvoering. Deze backups dienen buiten de (omgeving van de) SAAS applicatie te worden opgeslagen. Brixxs cloudapps is in geen enkel geval aansprakelijk  voor kosten van (reproductie van) beschadigde, corrupte of verloren gegevens en evenmin voor (gevolg) schade of gederfde winst van Afnemer.

15 Beschikbaarheid

Brixxs cloudapps zal doen wat commercieel redelijk is om de optimale beschikbaarheid van en toegang tot de SAAS applicatie te verzekeren. De toepasselijkheid van enige Service Level Agreement moet uitdrukkelijk worden overeengekomen tussen partijen.

Brixxs cloudapps mag zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de SAAS applicatie (tijdelijk) blokkeren of uitschakelen of het gebruik daarvan beperken voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is:
a) om preventief of regulier onderhouds- of upgrade werkzaamheden uit te voeren;
b) in geval van een werkelijke of vermoede beveiligingsinbreuk; en/of
c) in geval van een ander noodgeval; dit alles zonder dat Afnemer het recht heeft om schadevergoeding te vorderen van Brixxs cloudapps. Brixxs cloudapps zal zich inspannen deze maatregelen tot een minimum te beperken en, voor zover dit commercieel haalbaar is, Afnemer tijdig te informeren.

16 Software componenten en diensten van derden

Afnemer erkent en stemt ermee in dat Brixxs cloudapps;
a) niet verplicht is toegang aan te bieden tot Diensten van Derden;
b) geen controle heeft over Diensten van Derden;
c) geen eigenschappen of kwaliteiten van de Diensten van Derden garandeert;
d) niet garandeert dat de Diensten van Derden ononderbroken of permanent beschikbaar zullen zijn; en
e) de toegang tot en het gebruik van de Diensten van Derden kan opschorten of beëindigen, zoals mogelijk is in verband met zijn gebruik van de SAAS applicatie, naar keuze van Brixxs cloudapps en zonder dat Afnemer recht heeft op enige terugbetaling, creditering of andere vergoeding. In geval Diensten van Derden gratis worden verstrekt, kan dit naar het inzicht van Brixxs cloudapps of de
Derden-Dienstverlener worden gewijzigd.

17 Aansprakelijkheid

Brixxs cloudapps is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer:
a) die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de SAAS applicatie;
b) in verband met het (niet) functioneren van software van Afnemer of van derden (inclusief Componenten van Derden en Diensten van Derden), van de apparatuur van Afnemer, Brixxs
cloudapps of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Brixxs cloudapps of derden; en/of
c) in verband met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van Afnemergegevens of andere gegevens die via de SAAS applicatie bij Brixxs cloudapps worden geplaatst. Afnemer erkent en aanvaardt dat de SAAS applicatie nooit perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle Onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld.

De uitsluitingen en beperkingen bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Brixxs cloudapps of deze uitsluitingen en beperkingen anderszins in strijd zijn met toepasselijk dwingend recht.

18 Overmacht

Indien nakoming wordt verhinderd door overmacht is geen der partijen verplicht tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst of de Brixxs cloudapps Voorwaarden. “Overmacht” heeft hier dezelfde betekenis als in artikel 6:75 van het (Nederlands) Burgerlijk Wetboek.

Indien Brixxs cloudapps bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door de overmacht alleen gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, mag Brixxs cloudapps de al geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk
factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Tijdens de gehele duur van de overmacht situatie heeft Brixxs cloudapps het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Indien deze periode langer dan drie maanden duurt is Brixxs cloudapps gerechtigd tot het beëindigen van de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst met onmiddellijke ingang door kennisgeving aan en zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of compensatie aan Afnemer.

19 Algemene bepalingen

Elke handeling met betrekking tot deze overeenkomst zal onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving. De Uniform Computer Information Transactions Act, het verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, en de keuze van wetsregels van enig rechtsgebied, zal niet van toepassing zijn op deze overeenkomst. Alle geschillen, acties, claims of actie die voortvloeit uit of in verband met deze overeenkomst zijn onderworpen het Nederlands Recht en aan de jurisdictie van de rechtbank van Arnhem. Deze overeenkomst en de informatie die in deze overeenkomst is
opgenomen door schriftelijke verwijzing (inclusief verwijzing naar informatie in een URL of verwezen beleid), samen met enige toepasselijke orderformulier, vertegenwoordigt alle afspraken van de partijen met betrekking tot de Brixxs cloudapps diensten en vervangt alle eerdere of gelijktijdige, tegenstrijdige of aanvullende communicatie. De uitwisseling van een volledig ingevuld orderformulier per e-mail of fax moet voldoende zijn om de partijen te binden aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. De voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst kunnen alleen bij schriftelijke overeenkomst van de partijen worden gewijzigd. Indien enige bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan wordt een dergelijke bepaling uitgelegd aan de intenties van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, waarbij alle andere bepalingen van kracht blijven. Er is geen sprake van een joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen Brixxs cloudapps en u als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Brixxs cloudapps diensten. U mag deze overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brixxs cloudapps. Enige voorgenomen overdracht in strijd met dit artikel is nietig. Wijzigingen kunnen alleen in de overeenkomst worden opgenomen met schriftelijke toestemming van de partijen. Behalve voor maatregelen verband houdende met betalingsachterstand of schending van de eigendomsrechten van Brixxs cloudapps, kan geen actie, ongeacht de vorm, die voortvloeit uit of in verband met deze overeenkomst door beide partijen worden ingesteld meer dan twee jaar nadat de oorzaak daarvan is ontstaan. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden vermeld, zijn voorbehouden aan Brixxs cloudapps.

20 Bewerkersovereenkomst

Afnemer verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering persoonsgegevens. In het kader van deze Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst kan het voorkomen dat (personeel van) Brixxs cloudapps toegang heeft tot persoonsgegevens van Afnemer waarvoor Afnemer als Verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is aan te merken. Afnemer zal in dat kader aan te merken zijn als Bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en in die hoedanigheid, zorgen voor strikte naleving van het bepaalde in de Bewerkersovereenkomst, zoals bijgevoegd in de bijgevoegde bewerkersovereenkomst. Hierin worden de, ten behoeve van de uitvoering van de in de Brixxs cloudapps Software en Services Overeenkomst beschreven leveringen en/of Diensten, te verwerken persoonsgegevens en de daartoe door Afnemer te nemen beheersmaatregelen nader beschreven.

Afnemer is verplicht om zijn onderaannemer of ingeschakelde derden een bewerkersovereenkomst te laten tekenen waarin minimaal de punten zijn opgenomen als opgenomen in de bewerkersovereenkomst. Een kopie van deze getekende bewerkersovereenkomst zal worden bijgevoegd bij de Bewerkersovereenkomst.