Een veel gestelde vraag betreft NOW 3.0, werkmaatschappij en NOW regeling

Waaraan moet ik voldoen om als werkmaatschappij binnen een concern aanspraak te kunnen maken op NOW3 regeling?

Bij het concern moet sprake zijn van minder dan 20% omzetverlies (NOW 3, eerste tijdvak, en 30% omzetverlies in het tweede en derde tijdvak), terwijl uw werkmaatschappij wel ten minste 20% (bij NOW 3, eerste tijdvak en 30% omzetverlies in het derde en vierde tijdvak) omzetverlies heeft.

  • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen, vestiging of een businessunit komen niet in aanmerking.
  • Personeels-BV’s moeten altijd uitgaan van het omzetverlies op concernniveau. Op dat niveau komen de omzet(daling) en de inzet van het personeel namelijk samen. De loonsom zit bij de personeels-bv en de omzet zit bij de andere werkmaatschappijen. Daarom kan een personeels-bv niet aanvragen. Aangezien het werkgeverschap (het loonheffingennummer) en de omzet bij de werkmaatschappij gekoppeld moet zijn, kan alleen een werkmaatschappij aanvragen die zelf ook personeel in dienst heeft én omzet genereert.  Accountants kunnen hier onderzoek naar doen.
  • Een werkmaatschappij kan dus alleen haar omzetverlies rapporteren voor de loonheffingennummers die binnen haar werkmaatschappij vallen.
  • Een werkmaatschappij (de werkgever) met 20 of meer werknemers moet met de belanghebbende verenigingen van werknemers – en bij het ontbreken daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers – een akkoord hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Hierbij wordt aangesloten bij de ‘belanghebbende verenigingen van werknemers’ in de zin van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Dit zullen vaak de vakbonden zijn met wie de cao gesloten is op bedrijfs- dan wel sectorniveau. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.

Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 (voor NOW 3, eerste tijdvak) of 2021 (voor NOW 3, tweede en derde tijdvak) geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen. Dat ziet op het geheel van het concern. Alleen de bonussen en winstuitkeringen zien specifiek op het bestuur of de directie van de moedermaatschappij/groepshoofd en de aanvragende werkmaatschappij(en). Deze verklaring moet in de administratie worden bewaard. Hiervoor is het niet relevant of er sprake is van een Nederlands of buitenlands groepshoofd of moedermaatschappij of Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon.

Bron : Waaraan moet ik voldoen om …

Download hier gratis het PDF bestand met de meest gestelde vragen over de NOW regeling

Fill out my online form.

Veel gestelde vragen over NOW regeling

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. Zij vallen onder hun payroll bedrijf of uitzendbureau

Voor de definitie van omzet bij de NOW regeling wordt aaneengesloten bij de omzet definitie in het jaarrekeningenrecht. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en belastingen die over de omzet zijn geheven
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten
Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Voor NOW 2.0 aanvraag omzetdaling kan een omzetdaling worden opgeven in een aaneengesloten periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (bijvoorbeeld van 1 juli tot en met 30 oktober)

De aanvraag NOW 2.0 geldt voor een periode van 4 maanden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 juni 2020. Met de online rekenhulp berekent u het percentage omzetverlies over een periode van 4 maanden.

De onderstaande baten vallen onder omzetbegrip uit de NOW-regeling en worden op de volgende manier berekent:

Als u niet bij Exact Online kunt inloggen, kunt u de volgende stappen volgen om dit op te lossen:

    • Herstel uw gebruikersnaam of wachtwoord. Klik hiervoor op de inlogpagina van Exact Online op de hyperlink Wachtwoord vergeten? En volg de instructies.
    • Gebruikt u verificatie in twee stappen? Controleer dan of u de verificatiecode correct hebt ingevoerd en of de tijd op uw telefoon juist is ingesteld.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het omzetverlies. Dus: hoe groter de daling, hoe hoger de tegemoetkoming.

Bij aanvragers van NOW3, eerste, tweede en derde tijdvak – wordt volgens de standaardregel – het omzetverlies in de gekozen driemaands periode in 2020 vergeleken met een vierde van de jaaromzet van 2019.

De NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud) gaat uit van het omzetcriterium. Er kunnen echter bij de cliënt situaties ontstaan waardoor de (periodieke) facturering wel doorgaat, maar de betalingen hierop sterk teruglopenDe ondernemer ontvangt dan minder geld en zo kunnen er toch liquiditeitsproblemen voor de onderneming van uw cliënt ontstaan.

De NOW-regeling kan soms gunstig en soms heel ongunstig uitpakken voor bedrijven met grote seizoensfluctuaties zoals strandtenten, toeristische attracties of bedrijven in de landbouw.