Een veel gestelde vraag betreft belastingdienst, berekening en Nextens


Hoe kan het dat de aanslag van de Belastingdienst afwijkt met van de Nextens berekening?

Het kan zijn dat de aanslag van de Belastingdienst in enkele gevallen afwijkt met die van de Nextens berekening. Dit komt voor wanneer de belastingdienst andere gegevens dan u hanteert.

Voorbeeld verliesverrekening in de IB

Een voorbeeld is verliesverrekening in de IB. U kunt verliezen invullen, maar de Belastingdienst krijgt deze niet via de aangifte IB binnen. Verliezen worden door de Belastingdienst bij beschikking vastgesteld. Als dat niet of nog niet is gebeurd, zal de berekening van het belastbaar inkomen afwijken. Vergelijk dus de afdruk van de aanslag in Nextens met de afdruk van de aanslag van de Belastingdienst op dit punt.

 

Voorbeeld uitbetaling van de heffingskorting

Een ander voorbeeld is de uitbetaling van de heffingskorting bij de minstverdienende. Een belangrijk controlegedrag hierbij is de verschuldigde belasting van de meestverdienende (art. 8.9 lid 1). De uitbetaling is nooit meer dan dit bedrag. De belasting van de meestverdienende wordt wel meegestuurd in de aangifte van degene die uitbetaling verzoekt, maar als de Belastingdienst bij het opleggen van de aanslag over aanvullende gegevens beschikt, is hier ook een verschil in berekening mogelijk. Vergelijk de aanslag van de Belastingdienst dan met de afdruk van Nextens. Let dus ook op dat u de aangifte van de meestverdienende goed invult, ook als u deze niet verstuurt (omdat hij door iemand anders is/wordt verzonden).

 

Voorbeeld van wat hier mis kan gaan

Aangever heeft looninkomsten uit het buitenland en doet zelf aangifte. U vergeet de aftrek ergens anders belast in te vullen. De partner heeft geen inkomen. Nextens zal nu uitbetaling van de heffingskorting berekenen (de meestverdienende/aangever betaalt namelijk genoeg belasting), maar bij controle door de Belastingdienst blijkt de door u meegezonden belasting van de meestverdienende niet te kloppen, omdat u geen rekening hebt gehouden met de aftrek ergens anders belast. De uitbetaling moet worden gemaximeerd op de belasting van de meestverdienende, na aftrek van belastingverminderingen volgens regelingen er voorkoming van dubbele belasting (art. 8.9 lid 3).

 

Ik heb niet gekozen voor jaarpartnerschap, maar zie toch uitbetaling van de heffingskorting bij de minstverdienende. Hoe kan dat?

Voor het toepassen van artikel 8.9 is het voldoende om meer dan zes maanden een partner te hebben. Dit kan dus ook in een jaar van trouwen, samen gaan wonen, of uit elkaar gaan (deeljaarpartners) als de partnerschapsperiode meer dan 6 maanden duurde. In geval van overlijden van één van beiden is hierop nog weer een uitzondering mogelijk.

Fiscaal jaarpartnerschap is nodig voor het verdelen van de ‘gezamenlijke’ inkomsten. Bij deeljaarpartnerschap (en niet kiezen voor fiscaal jaarpartnerschap) is verdelen niet mogelijk (bij een M-biljet geldt een goedkeuring voor het verdelen van gezamenlijke inkomsten tijdens de Nederlandse periode als beide partner op dezelfde dag migreren).

 

Een notoir lastig onderwerp is de berekening van heffingskortingen voor buitenlandse belastingplichtigen. Het al dan niet hebben van belastingplicht of premieplicht, de periodes hiervan, de voor afbouw gebruikte Wereldinkomens, maken de berekening zeer ondoorzichtig. Met name als de Belastingdienst afwijkt (soms ook door onvolkomenheden in de aanslagberekening) van de door u verzonden gegevens is detectie erg lastig. Wij printen bij Aandachtspunten (printonderdelen voor eigen gebruik) een uitgebreide berekening. Helaas drukt de Belastingdienst vaak geen berekeningen af, maar u kunt uiteraard altijd vragen of men de berekening wil uitleggen.

 

De jaarberekening van de toeslagen is bij wijzigingen in de loop van het jaar niet compleet

Dat is inderdaad het geval. Als situaties wisselen in de loop van het jaar is het lastig om een jaarberekening te maken. In Nextens IB kunnen we bij zorgtoeslag meestal wel een correcte berekening maken bij partner wijzigingen en bij kindgebonden budget kunnen we rekening houden met de leeftijden van de kinderen, maar het maken van cumulatieve berekeningen bij kinderopvang of huurtoeslag gaat te ver voor een controleberekening zoals die in Nextens IB is opgenomen. Dit is ook de reden dat we van deze toeslagen geen bedragen opnemen in aanbiedingsbrieven.

In het onderdeel Toeslagen kan per huidige situatie wel maandberekening worden gemaakt, maar ook daar houden we de cumulatieve niet bij.

Bron : Hoe kan het dat de …

Automatiseren en digitale ondertekening


Nextens koppeling met Brixxs Office Portaal

  Automatisch versturen van aangiften vanuit Nextens naar het Officeportaal
  Goedkeuren van de aangiften vanuit je eigen white labeled mobiele Accountant App
  Statussen worden automatisch verstuurd naar Nextens
  Maandelijks automatisch relevante nieuwsberichten in jouw huisstijl naar al je ondernemers via native-push
Digitaal rechtsgeldig ondertekenen
Digitaal archief van documenten voor de ondernemer
Beveiligd communiceren
Beveiligd videobellen

Merk in beeld en leadgeneratie


Videobellen vanuit je eigen bedrijfsapp

  Geen browser problematiek
  Gebruik Apple devices zonder problemen
  Uitnodiging email bevat link naar jouw eigen app download zodat er meer appgebruikers ontstaan
  Mogelijkheid om je merk te tonen in het video scherm

Veel gestelde vragen over Nextens

U kunt op 3 verschillende manieren in Nextens controleren of de aangifte is geaccepteerd in Nextens.

Inloggen bij Elsevier Nextens gaat als volgt:

Hier kunt bij Nextens inloggen met uw Nextens gebruikersnaam en wachtwoord

Nextens heeft namelijk een eigen veilig inlogsysteem. Waarmee u dus vanaf elke plek via een internetverbinding bij uw gegevens kan.

Om aangiften via Nextens te versturen dient u te beschikken over een PKIoverheid services server certificaat. Bij alle Logius-diensten heeft u een digitaal certificaat van PKIoverheid nodig. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving. Meer informatie over het PKI-certificaat kunt u vinden op de website van Logius.

Al uw machtigingen blijven behouden als uw KvK nummer in het nieuwe certificaat hetzelfde is als in het verlopen certificaat. Maar als u een u een nieuw PKI-certificaat heeft, met een ander KvK nummer, dan bent u voor de Belastingdienst een andere entiteit en hierdoor niet langer gemachtigd om de SBA’s met uw nieuwe certificaat op te halen. Nieuwe certificaat.

Nextens ondersteunt het elektronisch verzenden van een aangifte IB vanaf het moment dat de verzending elektronisch mogelijk is, d.w.z. in januari van het volgende jaar.

In 2016 heeft Nextens het deponeren van jaarrekeningen in mogelijk gemaakt als onderdeel van de aangifte Vpb. Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is ook het deponeren van jaarrekeningen van de onderdelen van de fiscale eenheid mogelijk in Nextens. Ook hier geldt de beperking dat alleen deponeringen kunnen worden gedaan voor bedrijven die kwalificeren als Micro of Klein.

Nee, u kunt met Nextens niet een alternatief doorrekenen via een proef aangifte. Via een wat omslachtige manier is het wel mogelijk om de aangifte te exporteren, te bewerken en daarna de geëxporteerde aangifte weer terug te zetten.

U krijgt geen automatische melding omdat de notificatie optie nog niet aanwezig is in Nextens. Het plan is wel om dit soort meldingen in de toekomst toe te gaan voegen aan Nextens.

Ja, het is sinds juli 2019 mogelijk in Nextens om SBT’s aan te vragen en te verwerken.

Ja, het is mogelijk om de output van de aangifte uit Nextens te bewerken in een Editor. Dit is voor de meeste onderdelen binnen Nextens tegenwoordig mogelijk.