Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld concurrentiebeding document in Word downloaden?

Je kunt hieronder gratis een <a href="">voorbeeld concurrentiebeding document in Word downloaden.

Download een <a href="">concurrentiebeding voorbeeld om een idee te krijgen van de inhoud en opzet.

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.
Voorbeeld Concurrentiebeding   Hieronder treft u 2 voorbeelden van een concurrentiebeding. Een voorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, een voorbeeld bij een contract voor bepaalde tijd en een voorbeeld voor een uitzendcontract.   Voorbeeld concurrentiebeding onbepaalde tijd Het is de werknemer, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgever, niet toegestaan om gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van deze arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten bij (klanten van) opdrachtgevers van __(bedrijfsnaam) alwaar werknemer voor werkgever werkzaam is of werkzaam is geweest en/of waarmee de werknemer gedurende het dienstverband op welke wijze dan ook enige bemoeienis mee heeft gehad. Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van __(bedrijfsnaam) niet toegestaan om gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van het dienstverband binnen een straal van __(aantal kilometer) vanaf de vestigingsplaats van waaruit werknemer voor werkgever werkzaam is (geweest) direct of indirect werkzaamheden te verrichten bij een organisatie welke werkzaamheden verricht gelijk dan wel gelijksoortig van aard aan de werkzaamheden welke worden verricht bij werkgever.     Voorbeeld concurrentiebeding bepaalde tijd Werknemer is verboden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van __(bedrag) per gebeurtenis direct dan wel indirect werkzaamheden te verrichten voor klanten van __(bedrijfsnaam) gedurende 1 jaar na einde van de arbeidsovereenkomst. Ook is het werknemer verboden in dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden werkzaam te zijn in de __(omschrijving van de dienst/ product) in een straal van __(straal in kilometers) van het pand van (bedrijf).   Werknemer beschikt over via werkgever opgedane bijzondere kennis/ vaardigheden zoals hieronder omschreven: __(omschrijving van kennis/ vaardigheden). Om deze reden is werkgever gerechtigd een concurrentiebeding af te sluiten met werknemer.     Voorbeeld concurrentiebeding uitzendkrachten Een concurrentiebeding welke wil voorkomen of belemmeren dat de uitzendkracht in dienst treedt van een inlener of van een andere derde, zijn verboden en derhalve nietig. Het is de uitzendkracht verboden handelingen te verrichten die erop zijn gericht het uitzendwerk dat hem is opgedragen uit eigen beweging te beëindigen met de bedoeling deze arbeid te vervolgen c.q. te continueren via een andere uitzendonderneming, zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de uitzendonderneming die hem in principe voor het verrichten van dat uitzendwerk heeft te werk gesteld. De uitzendkracht is, indien hij in dienst treedt van een inlener voor wie de uitzendkracht voorafgaand via de uitzendonderneming werkzaam was, verplicht hiervan terstond en vooraf mededeling te doen aan de uitzendonderneming. Dit dient schriftelijk te geschieden.  

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeelddocument van een projectovereenkomst in PDF downloaden. Dit projectovereenkomst voorbeeld biedt een nuttige referentie voor toekomstige samenwerkingen. Bekijk en gebruik ook ons projectcontract voorbeeld om de details van je projectovereenkomst efficiënter vast te leggen.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen ava document in PDF downloaden. Dit voorbeeld notulen PDF helpt je om notulen ava beter te begrijpen.

Download gratis je voorbeeld notulen en verbeter je ava notulen voorbereidingen.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld berekening personeelskosten document in Excel downloaden. Gebruik deze tool om eenvoudig je loonkosten berekenen in Excel en krijg een gedetailleerde berekening personeelskosten. Veel bedrijven vinden deze personeelskosten berekenen methode handig voor een nauwkeurige loonkosten berekening.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld huurovereenkomst PDF gemeubileerde woning document in PDF downloaden.

Download nu je gratis huurcontract voorbeeld voor een gemeubileerde woning.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld marge horeca document in Excel downloaden. Met deze kostprijsberekening Excel download kun je eenvoudig de kosten bijhouden. Het is een handige kostprijsberekening Excel template voor iedereen in de horeca.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden. Ontvang je gratis Excel bestand downloaden en bekijk een specificatie inventarislijst voorbeeld Excel. Klik nu om je gratis excel te downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur fotograaf document in Word downloaden.

Dit voorbeeld factuur kan handig zijn als je een factuur fotograaf snel wilt maken. Download het voorbeeld factuur Word bestand nu!

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld weekstaat document in Excel downloaden. Download de weekstaat Excel en begin direct met je planning. Klik hier om je weekstaat in Excel te downloaden en efficiënter te werken.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden. Download deze kostenspecificatie voorbeeld en krijg inzicht in jouw bedrijfskosten excel. Gebruik dit bedrijfskosten voorbeeld om jouw financiële administratie te verbeteren.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld disclaimer email document in Word downloaden. Deze disclaimer download biedt een professioneel opgestelde email disclaimer in het Nederlands. Gebruik deze disclaimer mail voorbeeld om juridische duidelijkheid te bieden in je communicatie.