Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld concurrentiebeding document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld Concurrentiebeding

 

Hieronder treft u 2 voorbeelden van een concurrentiebeding. Een voorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, een voorbeeld bij een contract voor bepaalde tijd en een voorbeeld voor een uitzendcontract.

 

Voorbeeld concurrentiebeding onbepaalde tijd

Het is de werknemer, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgever, niet toegestaan om gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van deze arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten bij (klanten van) opdrachtgevers van __(bedrijfsnaam) alwaar werknemer voor werkgever werkzaam is of werkzaam is geweest en/of waarmee de werknemer gedurende het dienstverband op welke wijze dan ook enige bemoeienis mee heeft gehad.

Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van __(bedrijfsnaam) niet toegestaan om gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van het dienstverband binnen een straal van __(aantal kilometer) vanaf de vestigingsplaats van waaruit werknemer voor werkgever werkzaam is (geweest) direct of indirect werkzaamheden te verrichten bij een organisatie welke werkzaamheden verricht gelijk dan wel gelijksoortig van aard aan de werkzaamheden welke worden verricht bij werkgever.

 

 

Voorbeeld concurrentiebeding bepaalde tijd

Werknemer is verboden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van __(bedrag) per gebeurtenis direct dan wel indirect werkzaamheden te verrichten voor klanten van __(bedrijfsnaam) gedurende 1 jaar na einde van de arbeidsovereenkomst. Ook is het werknemer verboden in dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden werkzaam te zijn in de __(omschrijving van de dienst/ product) in een straal van __(straal in kilometers) van het pand van (bedrijf).

 

Werknemer beschikt over via werkgever opgedane bijzondere kennis/ vaardigheden zoals hieronder omschreven:

__(omschrijving van kennis/ vaardigheden).

Om deze reden is werkgever gerechtigd een concurrentiebeding af te sluiten met werknemer.

 

 

Voorbeeld concurrentiebeding uitzendkrachten

Een concurrentiebeding welke wil voorkomen of belemmeren dat de uitzendkracht in dienst treedt van een inlener of van een andere derde, zijn verboden en derhalve nietig.

Het is de uitzendkracht verboden handelingen te verrichten die erop zijn gericht het

uitzendwerk dat hem is opgedragen uit eigen beweging te beëindigen met de bedoeling

deze arbeid te vervolgen c.q. te continueren via een andere uitzendonderneming, zonder dat

daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de uitzendonderneming die hem in

principe voor het verrichten van dat uitzendwerk heeft te werk gesteld.

De uitzendkracht is, indien hij in dienst treedt van een inlener voor wie de uitzendkracht

voorafgaand via de uitzendonderneming werkzaam was, verplicht hiervan terstond en vooraf

mededeling te doen aan de uitzendonderneming. Dit dient schriftelijk te geschieden.

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.