Download de gratis Word template

Waar kan ik een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Ondergetekenden,

 

Naam werkgever,  gevestigd te (straat en huisnummer, postcode en plaats), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger, hierna te noemen ‘werkgever’,

 

En

 

Naam werknemer,  wondende te (straat en huisnummer, postcode en plaats), sofinummer (sofinummer), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), verder te noemen ‘werknemer’,

 

zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1 Indiensttreding

Werknemer treedt met ingang van __(datum) bij werkgever in dienst in de functie van __(functie). In deze functie zal hij/ zij de volgende werkzaamheden verrichten: __(omschrijving van de werkzaamheden).

 

Artikel 2 Duur

Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van __ (aantal weken/ maanden) . De arbeidsovereenkomst gaat in op __ (datum) en eindigt van rechtswege op __(datum).

 

Artikel 3 Tussentijdse opzegging

Zowel werknemer als werkgever zijn bevoegd deze arbeidsovereenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. De arbeidsovereenkomst kan slechts tegen het eind van de eerste werkdag van de volgende maand worden opgezegd.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid

Werknemer houdt zich beschikbaar op de volgende dagen/ tijdstippen: Werkdagen, maandag, dinsdag en donderdag, van 16:00 tot 23:00.

 

Artikel 5 Oproep

De werknemer is verplicht aan een oproep door werkgever gevolg te geven.

 

Werkgever dient bij aanwezigheid van werk als omschreven onder artikel 1 werknemer op te roepen. Hij verbindt zich om, indien zich werkzaamheden voordoen waarvoor de inschakeling van oproepkrachten is aangewezen, tenminste een evenredig deel hiervan aan werknemer toe te delen.

 

Werkgever verplicht zich om in geval van oproep van de medewerker, dit ten minste __(duur) uur voor de aanvang van de dienst te doen.

 

Artikel 6 salaris

Werknemer ontvangt een bruto salaris van € __(salaris) per gewerkt uur. Het salaris wordt door werkgever voldaan voor of op de laatste dag van de maand.

 

Artikel 7 Vakantietoeslag

De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van __(toeslag, veelal 8%) procent van het feitelijk genoten bruto salaris. De vakantietoeslag wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald.

 

Artikel 8 Vakantiedagen

De werknemer heeft bij elke volledig werkweek van 40 uur recht op 16 uur vakantie met behoud van salaris. Deze vakantierechten worden naar rato van het aantal gewerkte dagen/uren omgerekend.

 

salaris dat werknemer heeft ontvangen in de periode van 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar.

 

Artikel 9 cao

Op deze arbeidsovereenkomst is de __(cao) cao van toepassing, zoals te vinden op __(www.____.nl). Een hard copy exemplaar is op te vragen bij onze administratie.

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend op __(datum) te __(plaats)

 

Naam rechtsvertegenwoordiger bedrijf                                                Naam medewerker

 

 

Handtekening                                                                                   handtekening

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.