Download de gratis PDF template

Waar kan ik een gedragscode document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Gedragscode BEDRIJF

(voor werknemers met een gemandateerde inkoopbevoegdheid of een inkoopgerelateerde adviesrol)

1. Loyaliteit t.o.v. de werkgever

De werknemer dient het bedrijfsbelang (in plaats van persoonlijke belangen of gevoelens) als uitgangspunt te nemen bij de uitoefening van de functie. Daarmee dient hij tevens het belang van de klanten.

1.1Persoonlijke belangen, die mogelijk strijdig zijn met de bedrijfsbelangen, dienen door de werknemer uit eigen beweging te worden gemeld aan zijn leidinggevende.

1.2De werknemer dient het vragen om dan wel accepteren van geld, leningen en kredieten van huidige of potentiële leveranciers na te laten. Tevens dient hij het accepteren van geschenken, amusement, gunsten of diensten van hen te vermijden. Zelfs de schijn van beïnvloedbaarheid moet hierbij worden vermeden.

Uitzondering zijn geschenken met een waarde onder de € 50,- en met een alledaags karakter (bos bloemen, fles wijn of cadeaubon). Het is echter niet toegestaan deze zaken aan te nemen van een relatie waarmee op dat moment wordt gesproken of onderhandeld over opdrachtverlening. Alle kerstpakketten/geschenken die medewerkers ontvangen, ongeacht hun functie of afdeling, worden verzameld ten behoeve van een jaarlijks Kerstevenement voor alle medewerkers.

1.3Alle middelen en bronnen van informatie die de werknemer ter beschikking staan vanwege het dienstverband met de werkgever dienen enkel in het bedrijfsbelang te worden gebruikt.

1.4Betrokkenheid van de werknemer bij het accepteren of bedingen van gereduceerde prijzen bij leveranciers voor producten of diensten voor persoonlijk niet-zakelijk gebruik door de medewerkers is alleen toelaatbaar met instemming van de werkgever.

2. Leveranciers rechtvaardig behandelen

De werknemer dient een positieve relatie met leveranciers te onderhouden, waarbij ook de belangen van de leverancier in het oog moeten worden gehouden.

2.1De werknemer dient alle leveranciers van correcte en niet-misleidende informatie te voorzien.

2.2De werknemer mag leveranciers niet onder druk zetten om informatie over concurrenten te verstrekken.

2.3De werknemer dient de leverancier duidelijk te wijzen op de mogelijke consequenties wanneer hij voor een onverantwoord groot deel van zijn omzet afhankelijk wordt van de werkgever, indien de werknemer daarmee bekend is.

3. Eerlijke concurrentie ondersteunen

Relevante leveranciers moet een gelijke mogelijkheid worden geboden om mee te dingen naar opdrachten.

3.1Prijs-, product en proces-technische informatie die tijdens het uitoefenen van de functie verkregen is van leveranciers dient vertrouwelijk te worden behandeld.

3.2De werknemer dient alle potentiële leveranciers van gelijke informatie te voorzien.

3.3Koppeling van inkoopovereenkomsten van verkoopovereenkomsten (reciprociteit) dient te worden vermeden wanneer dit de concurrentie beperkt.

3.4Leveranciersselectie dient primair te geschieden op basis van objectieve criteria en dus niet op grond van persoonlijke voorkeuren.

4. Reputatie van de professie hoog houden

Een reputatie van betrouwbaarheid is noodzakelijk voor het goed functioneren van de werknemer.

4.1De werknemer dient te allen tijde het hoogst mogelijke niveau van deskundigheid na te streven.

4.2Afspraken en overeenkomsten dienen te worden nagekomen.

4.3De werknemer dient, waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit en het aanzien van de inkoopfunctie.

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.