Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

De ondertekenden:

 

  1. (Naam werkgever) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werkgever,

 

en

 

  1. (Naam werknemer) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werknemer,

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

Artikel 1

De werknemer treedt met ingang van (datum van de indiensttreding) bij werkgever in dienst.

 

Artikel 2

De werknemer treedt in dienst bij de werkgever in de functie van (functieomschrijving). In deze functie zal werknemer de volgende werkzaamheden verrichten (omschrijving van de werkzaamheden). Wanneer de werkzaamheden daarom vragen, verplicht de werknemer zich in voorkomende gevallen alle door of namens werkgever in redelijkheid op te dragen werkzaamheden te verrichten

 

Artikel 3

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 4

De werknemer voert zijn/ haar werkzaamheden uit voor 16 uur per week, verdeeld over 3 werkdagen.

 

Artikel 5

De werknemer ontvangt een brutosalaris van € 15,- per uur, onverminderd wettelijke of periodieke verhogingen.

 

Artikel 6

De vakantietoeslag bedraagt 8% per jaar over het jaarsalaris.

Het recht op vakantietoeslag wordt opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband in de periode van 1 mei tot en met 31 mei.

 

Artikel 7

De werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar, op basis van een 40 urige werkweek. Deze vakantierechten worden opgebouwd naar evenredigheid van het aantal gewerkte uren en de duur van het dienstverband gedurende het kalenderjaar.

 

Artikel 8

Tussen werkgever en werknemer is een proeftijd afgesproken van 1 maand, deze proeftijd start op (datum) en zal derhave eindigen op (datum).

 

Artikel 9

Partijen kunnen deze arbeidsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand  opzeggen tegen het einde van de kalendermaand.

 

Artikel 10

 

Aan werknemer worden door de werkgever de reiskosten woon-werk verkeer en werk-werk vereer vergoed tegen een tarief van 0,19 per kilometer.

 

Artikel 11

De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan, gedurende een tijdvak van 2 jaar , niet in enigerlei vorm een zaak gelijk aan het bedrijf van werkgever vestigen, drijven of mede drijven of doen drijven, hetzij direct hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm ook bij een dergelijke zaak belang hebben, daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, of daarin aandeel hebben binnen een straal van <aantal km concurrentiebeding>  km waar werkgever gevestigd is, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 5.000,-  per gebeurtenis en tevens € 500,- per iedere dag dat hij in overtreding is te betalen aan werkgever onverminderd het recht van werkgever om volledige schadevergoeding te vragen. Het concurrentiebeding geldt niet als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt.

 

Artkel 12

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te (Plaats)  op (Datum).

 

Handtekening werkgever                                                                Handtekening werknemer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.