Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld activaovereenkomst document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

DE ONDERGETEKENDEN:

 

 1. Bedrijf A B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te gemeente (Plaats) en kantoorhoudende aan de (adres), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: (nummer), hierna te noemen: “Verkoper”;

 

en

 

 1. Bedrijf B V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te (Plaats) en kantoorhoudende aan de (adres) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: (nummer), hierna te noemen: “Koper”.

 

De partijen onder I en II worden hierna gezamenlijk tevens aangeduid als “Partijen” en elk individueel als “Partij”.

 

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:

 

 1. Verkoper drijft q. doet voor haar rekening en risico een onderneming drijven, hoofdzakelijk ten doel hebbend (doel van de onderneming)

 

 1. Koper drijft q. doet voor haar rekening en risico een onderneming drijven, hoofdzakelijk ten doel hebbend (doel van de onderneming)

 

 1. Partijen hebben gesproken over de verkoop en levering van de aan de Onderneming verbonden activa door Verkoper aan

 

 1. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de verkoop en levering van de aan de Onderneming verbonden activa door Verkoper aan

 

 1. Partijen wensen deze overeenstemming vast te leggen in deze overeenkomst van koop en verkoop van activa (de “Overeenkomst”).

 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

 

 • DEFINITIES

 

 • Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt hebben de volgende begrippen (naast de elders gedefinieerde termen) in de Overeenkomst en haar bijlagen de navolgende betekenis:

 

Activa  de activa bestaan uit:

(i) Opsomming inhoud activa

 

Artikel een artikel van de Overeenkomst.
Balans de als Bijlage 1 aangehechte balans per (datum)
Bezwaring alle vormen van bezwaring zijnde het onderworpen zijn aan of het voorwerp zijn van:

(i)    eigendomsrechten van (een) derde(n), zijnde:

(a)   eigendomsvoorbehoud;

(b)   huurkoop;

(c)   financiële lease;

(ii)    beperkte rechten en bezwarende rechten van derden, zijnde:

(a)    beperkte rechten waaronder: rechten van  pand,            vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, erfpacht of licentie, conservatoire of executoriale beslagen;

(b)   huurrechten (bijvoorbeeld met operationele            lease)            en/of gebruiksrechten;

(c)    andere bijzondere beperkingen of lasten voortvloeiende uit feiten of omstandigheden die vatbaar zijn voor registratie in de openbare registers, en

(iii)   een overeenkomst of besluit tot het verlenen of vestigen van dergelijke beperkte rechten of bezwarende rechten.

Bijlagen de bijlagen zoals genoemd in en gevoegd bij de Overeenkomst.
Contracten alle op de Leveringsdatum vigerende (schriftelijke en mondelinge) contracten die Verkoper in het kader van de normale uitoefening van de Onderneming heeft gesloten en welke op basis van de Overeenkomst door Koper zullen worden overgenomen, waaronder mede begrepen de voor of op de Leveringsdatum verleende maar nog na de Leveringsdatum uit te voeren opdrachten en orders en overeenkomsten met leveranciers, vacaturebanken en de verzekeringsmaatschappij, zoals limitatief opgenomen in Bijlage 3.
Domeinnamen de domeinnamen, zoals limitatief opgenomen in Bijlage 4.

 

 

Effectieve Datum de datum waarop de Onderneming en de daarvan deel uitmakende Activa en Contracten voor rekening en risico komen van Koper, te weten (datum).
Goodwill aan de Onderneming verbonden goodwill, waaronder het klantenbestand, kandidatenbestand, databestanden, waaronder tevens uitdrukkelijk alle data uit Accountview, documenten, bedrijfsgegevens, logo en huisstijl en overige administratieve bescheiden met betrekking tot de Activa;
Informatie Technologie alle rechten van Verkoper in:

(i)   Opsomming IT

, zoals limitatief opgenomen in Bijlage 5.
Intellectuele Eigendomsrechten alle rechten van Verkoper in:

(i)   handelsmerken /-namen;

(ii)   know how;

(iii)   marketinginformatie; en

(iv)   andere intellectuele eigendomsrechten die door Verkoper worden gehouden of worden gebruikt met betrekking tot de Onderneming.

Koopprijs de door Koper aan Verkoper te betalen koopprijs voor de Activa als omschreven in Artikel 5.
Koper Naam bedrijf B
Leveringsdatum de datum waarop de Activa conform de bepalingen van de Overeenkomst worden c.q. zijn geleverd, zijnde (datum)
Materiële Vaste Activa de bedrijfsmiddelen en bedrijfsinventaris, zoals limitatief opgenomen in Bijlage 2.
Onderneming de betekenis als vermeld in overweging A.
Overeenkomst deze overeenkomst tot koop en verkoop van activa, inclusief de overwegingen en Bijlagen.
Partijen Koper en Verkoper gezamenlijk.
Verkoper Naam bedrijf A B.V.
Verbonden Partij is met betrekking tot een persoon of vennootschap:

(i)   elke dochtermaatschappij van die persoon of vennootschap; en

 

 • elke persoon of vennootschap waarvan die persoon of    vennootschap  een dochtermaatschappij is en elke andere persoon of vennootschap die van de eerstbedoelde persoon  of  vennootschap   een dochtermaatschappij is;
 • elke persoon of vennootschap waarin zeggenschapsrechten worden gehouden; en
 • indien het een natuurlijk persoon betreft, diens echtgenoot, geregistreerd partner en/of elke bloed- of aanverwanten in de eerste graad, alsmede de hiervoor onder (i), (ii) (iii) en (iv) genoemde personen of vennootschappen ten aanzien van een dergelijk

 

2          KOOP EN VERKOOP

 

 • Verkoper verkoopt en draagt hierbij per de Leveringsdatum de Activa (vrij van enige Bezwaring) over aan Koper, gelijk Koper de Activa (vrij van enige Bezwaring) van Verkoper koopt en de levering daarvan aanvaardt per de Leveringsdatum onder de voorwaarden en condities als neergelegd in de

 

 • De door Verkoper over te dragen Onderneming en de daarvan deel uitmakende en daarmee verbonden Activa worden geacht per de Effectieve Datum in economische zin voor rekening en risico van Koper te komen, zodat de baten/lusten en lasten (i) vóór de Effectieve Datum aan Verkoper zullen toekomen c.q. door Verkoper zullen worden gedragen en (ii) vanaf de Effectieve Datum aan Koper zullen toekomen c.q. door Koper zullen worden

 

 • Levering van de afzonderlijke Activa die onderdeel uitmaken van de Onderneming, zal plaatsvinden op, of zo spoedig mogelijk na, de Leveringsdatum overeenkomstig hetgeen is bepaald in Artikel 3.

 

 • Verkoper zal alle medewerking verlenen om er voor te zorgen dat op, of zo spoedig mogelijk na, de Leveringsdatum, de bankrekening(en) zoals vermeld in Bijlage 6, de Domeinnamen, websites, emailadressen, telefoonnummers (nummers) en faxnummer (nummer), accounts (Facebook, Twitter en Linkedin) en de Informatie Technologie ten name van Koper gesteld zijn c.q. zullen

 

 • Verkoper zal uiterlijk op de Leveringsdatum een USB-stick met (de digitale gegevens terzake) de Goodwill aan Koper

 

 • Koper neemt uitdrukkelijk geen aan de Onderneming verbonden passiva over, waaronder doch niet beperkt tot crediteuren (inclusief toeleveranciers en fiscus), tenzij uitdrukkelijk anders in artikel 4 van de Overeenkomst bepaald. Verkoper vrijwaart Koper voor alle aanspraken terzake aan de Onderneming verbonden passiva, tenzij uitdrukkelijk anders in artikel 4 van de Overeenkomst

 

 

3          LEVERING

 

 • Op de Leveringsdatum:
 • draagt Verkoper door middel van bezitsverschaffing (als bedoeld in artikel 3:114 BW) in eigendom aan Koper over althans verstrekt de macht over de Materiële Vaste Activa, de (hard copy) administratie (inclusief emails vanaf start van de Onderneming) en overige data – welke data op een USB stick zal worden gezet, de data die zich op externe servers bevindt, en welke USB stick aan Koper zal worden overhandigd – en alle overige Activa die middels bezitsverschaffing overgedragen kunnen worden;
 • draagt Verkoper de Contracten over aan Koper en zal Koper de Contracten overnemen en voortzetten, waarbij Koper zal zorgdragen voor de voor de overdracht van de Contracten benodigde medewerking ex artikel 6:159 BW van de wederpartijen bij de Contracten en alle overige Activa die middels contractsoverneming overgedragen kunnen worden;
 • draagt Verkoper alle Domeinnamen en alle Intellectuele Eigendomsrechten over aan Koper (waarbij dit document voor zover vereist zal gelden als de daarvoor benodigde akte) en zullen – voor zover van toepassing – de registraties van genoemde rechten worden gewijzigd en overgeschreven op naam van Koper, waartoe door Verkoper volmacht wordt of zal worden gegeven aan de

 

 • Partijen realiseren zich dat op de Leveringsdatum ten aanzien van de in Artikel 3.1(ii) bedoelde Contracten mogelijk nog geen medewerking of toestemming van de wederpartijen bij die Contracten beschikbaar zal zijn in de vorm zoals vereist onder het relevante Contract of Nederlands recht, en de juridische contractovername derhalve nog niet geëffectueerd zal zijn.

 

 • Ten aanzien van de in Artikel 2 bedoelde Contracten zal Koper vanaf de Leveringsdatum tot de datum waarop het desbetreffende contract eindigt namens Verkoper alle verplichtingen van Verkoper onder die Contracten voor eigen rekening en risico voldoen.

 

 • Omdat Verkoper recht heeft op alle opbrengsten (minus kosten) voortvloeiende uit de Contracten tot en met de Effectieve Datum en Koper recht heeft op alle opbrengsten voortvloeiende uit de Contracten na de Effectieve Datum, hebben Partijen de Balans opgesteld, inclusief alle door Verkoper vóór de Effectieve Datum ontvangen vooruitbetalingen terzake van na de Effectieve Datum (i) uitgevoerde en uit te voeren opdrachten, (ii) verrichte en te verrichten diensten die voortvloeien uit de Contracten en/of

(iii) die anderszins betrekking hebben op of verband houden met (de normale bedrijfsactiviteiten van) de Onderneming na de Effectieve Datum. Uit de Balans blijkt dat (beschrijving)

 

 • Koper zal alle door haar na de Leveringsdatum ontvangen betalingen terzake van voor de Effectieve Datum (i) uitgevoerde opdrachten, (ii) verrichte diensten die voortvloeien uit de Contracten en/of (iii) die anderszins betrekking hebben op of verband houden met (de normale bedrijfsactiviteiten van) de Onderneming vóór de Effectieve Datum aan Verkoper betalen door overmaking op een door Verkoper (tijdig voor de betaling) aan Koper mee te delen bankrekening in

 

 • Op de Leveringsdatum zal Verkoper alle Certificaten (Bijlage 7) aan Koper overdragen teneinde Koper in staat te stellen de bedrijfsvoering van de Onderneming uit te oefenen op de wijze waarop de Onderneming zonder enige belemmering thans wordt uitgeoefend en zal Verkoper kosteloos aan Koper alle bescheiden en documenten die betrekking hebben op de Certificaten, ter hand stellen. Indien de overdracht niet van rechtswege plaatsvindt, zal Verkoper kosteloos alle benodigde handelingen verrichten en in samenspraak met Koper overleg voeren met de betreffende instanties teneinde te bewerkstelligen dat de Certificaten ongewijzigd ten name van Koper worden

 

 • Verkoper (en haar bestuurder) verbindt zich om alle medewerking te verlenen en alles te doen wat nodig is om de in de Overeenkomst beschreven transactie(s) uit te voeren en om de overdracht van de Activa te realiseren. Verkoper verleent Koper hierbij voor zover noodzakelijk een onherroepelijke volmacht om de desbetreffende handelingen in naam van Verkoper te

 

4          OVERIGE AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE OVERDRACHT VAN ACTIVA

Hier kunt u eventuele overige bepaling in opnemen.

 

5          KOOPPRIJS EN BETALING

 

 • De Koopprijs bedraagt EUR (bedrag).

 

 • Koper heeft de Koopprijs op de Leveringsdatum op de daartoe door Verkoper aangewezen bankrekening

 

 • Verkoper verleent hierbij kwijting aan Koper voor de betaling van de

 

6          OMZETBELASTING

 

 • Partijen gaan ervan uit dat artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 op de levering van de Activa, en derhalve de Onderneming van Verkoper van toepassing is, zodat er geen sprake is van leveringen of diensten en de Koopprijs derhalve niet wordt vermeerderd met omzetbelasting.

 

 • Indien blijkt dat artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968 niet van toepassing is, zal de Koopprijs worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelastingen. In dat geval zal Koper het verschuldigde bedrag binnen twee weken na ontvangst van de omzetbelastingfactuur aan Verkoper betalen, die het bedrag op aangifte zal

 

7          GEHEIMHOUDING

 

 • Partijen verklaren hierbij dat zij geen informatie die betrekking heeft op enig specifiek aspect van de Overeenkomst, direct of indirect, hebben gepubliceerd en/of zullen publiceren of anderszins voor derden toegankelijk zullen

 

8          OVERIGE BEPALINGEN

 

 • Is of wordt de Overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de Partijen aan het overblijvende gedeelte De Partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

 • De Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of

 

 • De rechten of verplichtingen van een Partij of haar rechtsverhouding uit de Overeenkomst kan alleen met voorafgaande toestemming van de andere Partijen worden overgedragen aan respectievelijk doen worden overgenomen door een
 • De Overeenkomst vervangt alle eerdere afspraken die Partijen in het kader van deze transactie hebben

 

 • Een verzuim van een Partij om een recht uit hoofde van de Overeenkomst uit te oefenen of het uitstellen daarvan zal niet gelden als het afstand doen van een dergelijk recht. Een enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening van een recht uit hoofde van de Overeenkomst door een Partij zal geen andere of verdere uitoefening van dat recht of van andere rechten uitsluiten.

 

 • De Overeenkomst bevat geen derdenbedingen. Echter, ingeval de Overeenkomst moet worden geacht derdenbedingen te bevatten, terwijl een dergelijk beding is geaccepteerd door een derde, dan kan en zal deze derde geen partij worden bij de

 

9          TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

 • De Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands

 

 • Geschillen die in verband met de Overeenkomst ontstaan, waaronder geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te (Plaats).

 

Overeengekomen in tweevoud op (datum) te (Plaats)

 

Bedrijf A B.V.                                                                       Bedrijf B B.V.

Naam                                                                                      Naam

titel:                                                                                        titel:

 

Handtekening                                                                         Handtekening

 

Bijlagen

BIJLAGE 1: Balans per (datum) BIJLAGE 2 materiele vaste activa BIJLAGE 3: overzicht lopende contracten BIJLAGE 4: domeinnamen

BIJLAGE 5: IT

BIJLAGE 6: Bankrekeningnummers

BIJLAGE 7: certificaten

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.