Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld 0 uren contract document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Ondergetekenden,

 

Naam werkgever,  gevestigd te (straat en huisnummer, postcode en plaats), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger, hierna te noemen ‘werkgever’,

 

En

 

Naam werknemer,  wondende te (straat en huisnummer, postcode en plaats), sofinummer (sofinummer), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), verder te noemen ‘werknemer’,

 

zijn als volgt overeengekomen:

 

Artikel 1 Indiensttreding en duur

Werknemer treedt met ingang van __(datum) bij werkgever in dienst voor de duur van 6 maanden. Zodoende eindigt de dienstbetrekking op __(datum) van rechtswege, zonder dat vooraf schriftelijke opzegging vereist is. * let op, per januari 2015 gelden strengere regels voor het opzeggen van tijdelijke contracten.

 

Artikel 2 Functie en aard van de functie

Werknemer treed in dienst in de functie van __(functie). In deze functie zal hij/ zij de volgende werkzaamheden verrichten: __(omschrijving van de werkzaamheden).

 

Artikel 3 Oproep

Werknemer voert voor werkgever werkzaamheden uit op piekmomenten, waarbij een tijdelijke uitbreiding van het personeel nodig is.

Werknemer houdt zichzelf beschikbaar op weekdagen tussen __(tijden beschikbaarheid).

Werkgever roept werknemer steeds zo tijdig mogelijk, uiterlijk __(uur), op voor de door werknemer als oproepkracht te verrichten werkzaamheden.

Werknemer is verplicht aan een oproep van werkgever gehoor te geven.

 

Artikel 4 Salaris

Werknemer ontvangt voor zijn/ haar werkzaamheden een bruto salaris per gewerkt uur van __( bruto uur salaris). Het salaris wordt wekelijks op __(dag) uitbetaald, op basis van ingediende weekstaten.

 

Artikel 5 Vakantierechten

Werknemer heeft recht op vakantietoeslag __(percentage) over elk gewerkt uur. Deze vakantietoeslag zal worden uitbetaald in de maand mei over de voorafgaande periode van 1 mei tot en met 30 april.

Per daadwerkelijk gewerkt uur bouwt de werknemer __(uur) recht op doorbetaalde vakantie-uren op.

Vakantiedagen worden op verzoek van werknemer, na goedkeuring van werkgever opgenomen.

 

Artikel 6 Ziekte

In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval, en dergelijke is werkgever slechts verplicht het loon door te betalen voor het aantal uren waarvoor werknemer was opgeroepen en/of ingepland.

Werknemer meldt zich in geval van ziekte direct ziek bij werkgever __(contactgegevens ziekmelding)

 

Artikel 7 cao

Op deze arbeidsovereenkomst is de __(cao) cao van toepassing, zoals te vinden op __(www.____.nl). Een hard copy exemplaar is op te vragen bij onze administratie.

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend op __(datum) te __(plaats)

 

Artikel 8 Toepasselijk recht

Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij eventuele conflicten, zal de zaak in rechtbank in __(plaats) worden behandeld.

 

Naam rechtsvertegenwoordiger bedrijf                                 Naam medewerker

 

 

Handtekening                                                                                   handtekening

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.