Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld brief concurrentiebeding document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Bedrijfsnaam

Adres, straat en huisnummer

Adres, postcode en plaats

 

Naam ex werknemer

Adres, straat en huisnummer

Adres, postcode en plaats

 

 

Plaats en datum

 

Betreft: schending concurrentiebeding

Referentie: eventueel referentienummer

 

Geachte heer/ mevrouw (naam),

 

Op __ (datum) hebben wij geconstateerd dat u het concurrentiebeding heeft geschonden.

In de periode __(datum) tot __(datum) bent u in dienst geweest bij (bedrijfsnaam) in de functie van __(naam functie). In de arbeidsovereenkomst, getekend dd __(datum) is in artikel __(artikel) het volgende opgenomen:

 

“Werknemer is verboden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van __(bedrag) per gebeurtenis direct dan wel indirect werkzaamheden te verrichten voor klanten van __(bedrijfsnaam) gedurende 1 jaar na einde van de arbeidsovereenkomst. Ook is het werknemer verboden in dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden werkzaam te zijn in de __(omschrijving van de dienst/ product) in een straal van __(straal in kilometers) van het pand van (bedrijf).

 

Werknemer beschikt over via werkgever opgedane bijzondere kennis/ vaardigheden zoals hieronder omschreven:

__(omschrijving van kennis/ vaardigheden).

Om deze reden is werkgever gerechtigd een concurrentiebeding af te sluiten met werknemer. “

 

Ons is gebleken dat u in dienst bent getreden bij een directe concurrent, te weten __(bedrijfsnaam) en dat u in die hoedanigheid werkzaamheden heeft verricht bij ___(project), hetgeen u nou juist bent overeengekomen niet te doen in de arbeidsovereenkomst, zie hierboven geciteerd concurrentiebeding.

 

Niet alleen sommeer ik u uw handelen in strijd met het concurrentiebeding onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, tevens sommeer ik u de overeengekomen boete ad __(boete) te voldoen op rekening ___(rekeningnummer) ten name van ___(naam rekeninghouder) binnen __(aantal dagen) na dagtekening van heden, bij gebreke waarvan ik u zonder nadere aankondiging in rechte zal betrekken.

 

Teneinde er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is een exemplaar per aangetekende post en een exemplaar per gewone post aan u verzonden.

 

Hoogachtend,

 

(handtekening)

 

(naam)

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeelshandboek gratis document in Word downloaden.