Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld vaststellingsovereenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Vaststellingsovereenkomst

 

Ondergetekenden:

 

De besloten vennootschap ___(naam bv), statutair gevetigigd en kantoorhoudende te (postcode) (plaats) aan de (straat en huisnummer), te dezer zake bevoegd vertegenwoordigd door de heer/ mevrouw (naam), hierna te noemen (werkgever)

 

En

 

De heer/ mevrouw (voorletter, achternaam), geboren op (datum), wondende te (postcode) (plaats) aan de (straat en huisnummer), hierna te noemen (werknemer)

 

In aanmerking nemende dat:

 

Werknemer op __(datum) bij (werkgever) in dienst is getreden en momenteel de functie van __(functie) vervult;

Het huidige salaris van (werknemer) € bruto per maand bedraagt, vermeerderd met __(procent) vakantietoeslag;

(werkgever) jegens (werknemer) de wens te kennen heeft gegeven om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen, nu er naar het oordeel van (werkgever) bezwaren bestaan tegen de voortzetting van de arbeidsovereenkomst, welke niet binnen redelijk termijn op te lossen zijn;

Partijen de standpunten jegens elkaar uitvoerig hebben toegelicht, doch dat zulks niet heeft geleid tot aanvaarding van de wederzijdse standpunten, noch tot een oplossing in dezen en van geen der partijen redelijkerwijs gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten;

(werknemer_ uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij/ zij van oordeel is dat hij jegens (werkgever) correct heeft gehandeld en dat hem/ haar niets te verwijten kan worden inzake de uitoefening van zijn/ haar werkzaamheden, hetgeen (werkgever) beaamt;

(werkgever) het initiatief heeft genomen om het dienstverband met (werknemer) te beëindigen en er geen sprake is van een dringende reden voor beëindiging van de overeenkomst ex artikel 7:678 BW;

Partijen onder voormelde omstandigheden het wenselijk achten de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen en deze regeling schriftelijk wensen vast te leggen;

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS OLGT

 

 1. De arbeidsovereenkomst tussen (werkgever) en (werknemer) eindigt met wederzijds goedvinden met ingang van __(datum). Vanaf deze datum is (werkgever) geen salaris en overige emolumenten meet aan (werknemer) verschuldigd.
 2. (werkgever) kent aan (werknemer een eenmalige vergoeding toe van € (bedrag) zulks bij wijze van suppletie op een door (werknemer) te ontvangen uitkering ingevolge sociale zekerheidswetgeving, dan wel elders te verdienen (lager) salaris. Deze vergoeding zal bij gebreke van een andersluidende schriftelijke opdracht door (werkgever) aan (werknemer) worden uitgekeerd binnen __(aantal) dagen na ondertekening vaststellingsovereenkomst op de rekening waarop gebruikelijk het salaris wordt overgemaakt.

(werknemer is vrij te bepalen op welke wijze hij/ zij het bedrag van de vergoeding wenst te ontvangen, waarbij geldt dat hierbij de grenzen van het in Nederland fiscaal toelaatbare in acht worden genomen en dat de keuze van (werknemer) niet zal leiden tot een zwaardere fiscale belasting voor (werkgever).

 1. Per __(datum) zal er een eindafrekening worden opgemaakt, waarbij de naar rato opgebouwde vakantietoeslag zal worden uitbetaald. Betaling geschied uiterlijk __(datum).
 2. (werknemer) wordt vanaf de datum van ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst tot het einde van het dienstverband vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden met behoud van loon, waarbij opgebouwde vakantiedagen worden geacht te zijn opgenomen aan het einde van de arbeidsovereenkomst.
 3. Partijen zullen zich in de toekomst niet ongunstig over elkaar uitlaten en verklaren tevens de inhoud van onderhavige vaststellingsovereenkomst en de grondslag daarvan voor derden geheim te houden, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking.
 4. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst eindigt de deelname van (werknemer) aan de pensioenregeling en de daarmee samenhangende regelingen. (werkgever) zal conform haar verplichtingen de pensioenregeling ten behoeve van (werknemer) afwikkelen.
 5. (werknemer) ontvangt voor (datum) een positief geredigeerd getuigschrift van (werkgever).
 6. Het overeengekomen concurrentiebeding in de afgesloten arbeidsovereenkomst blijft gelden tot 6 maanden na einde van het dienstverband.
 7. Uiterlijk op de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal (werknemer) alle in bruikleen gekregen eigendommen van (werkgever) inleveren bij (werkgever).
 8. Partijen verlenen elkaar na effectuering van het vorenstaande finale kwijting over en weer uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, noch hebben zij anderszins, dan wel uit andere hoofde na uitvoering van het vorenstaande iets van elkaar te vorderen;
 9. Partijen doen afstand van het recht de geldigheid van deze overeenkomst in of buiten rechte aan te tasten;
 10. Partijen erkennen dat behoudens de afspraken zoals vastgelegd in de onderhavige vaststellingsovereenkomst, geen andere afspraken en/ of overeenkomsten meer bestaan, althans deze afspraken en/ of overeenkomsten, met uitzondering van het concurrentiebing uit de arbeidsovereenkomst, teniet worden gedaan met deze vaststellingsovereenkomst die bedoelt de afspraken om te komen tot een beeindiging van de arbeidsovereenkomst te regelen.

 

Aldus overeengekomen en getekend te __(plaats) op __(datum)

 

 

Naam (werkgever)                                                                        Naam (werknemer

 

 

Handtekening                                                                                 Handtekening

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.