Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld relatiebeding aandeelhoudersovereenkomst document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Relatiebeding aandeelhoudersovereenkomst

In verband met hun deelneming in de Vennootschap verbinden de Aandeelhouders zich jegens ieder van de Vennootschap en de andere Aandeelhouder(s), tot en met (periode) maanden na de datum dat aan hun (directe of indirecte (economische)) belang in de Vennootschap een einde is gekomen, noch (direct of indirect) zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere Aandeelhouder afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers, gedetacheerden of andere zakelijke relaties van de Vennootschap, waaronder doch niet beperkt tot ZZP-ers, welke in de voorafgaande 2 (twee) jaren betrokken zijn geweest bij de Vennootschap, te benaderen en/of beïnvloeden, ook niet indien het initiatief tot dit (zakelijk) contact uitgaat van deze afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers, gedetacheerden of andere zakelijke relaties van de Vennootschap, en/of deze afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers, gedetacheerden of andere zakelijke relaties van de Vennootschap ertoe te bewegen of trachten te bewegen hun contact met de Vennootschap geheel of gedeeltelijk te verbreken of nadelig te wijzigen en/of dergelijke werknemers, medewerkers of gedetacheerden niet aan te nemen en/of geen opdrachten aan dergelijke relaties te verlenen.

 

Boetebeding

Bij overtreding van de verplichtingen opgenomen in Artikelen (ARTIKELNUMMER RELATIEBEDING) door een Partij, verbeurt de overtredende Partij aan de Andere Aandeelhouder, zonder dat daarvoor een aankondiging of ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van EUR 50.000 (vijftigduizend Euro) voor iedere inbreuk, alsmede een direct opeisbare boete van EUR 5.000 (vijfduizend Euro) voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is en onverlet het recht van de Andere Aandeelhouder om volledige schadevergoeding te verlangen voor ten gevolge van een dergelijke inbreuk geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de verbeurde boete(s) en/of nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld gebruiksovereenkomst document in Word-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeldberekening personeelskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur artiest document in Excel-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel loonbelastingverklaring document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld plan van aanpak verzuim document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel studiekostenregeling aanvraag document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld privacy beleid document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel verklaring geen privégebruik document in PDF downloaden.