Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld personeelsreglement verlof document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Verlof Personeelsreglement

 

Als u werkt, heeft u recht op vakantie. Hoeveel vakantie-uren u krijgt, hangt af van het aantal uren dat u werkt en van uw leeftijd. Daarnaast zijn er verschillende situaties waarin u extra verlof kunt krijgen, bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en calamiteitenverlof. Ook kunt u buitengewoon verlof krijgen.

 

 

Vakantie-uren

 

Her vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. Als u bent aangesteld met een volledige arbeidsduur, heeft u recht op 200 uur, oftewel 25 dagen per jaar. Als u in deeltijd werkt, krijgt u vakantie-uren naar evenredigheid van het aantal uren dat u werkt. Indien u in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt of de dienst verlaat, heeft u recht op een evenredig deel van het aantal vakantie-uren. Indien u de dienst verlaat worden een tekort of een overschot op het aantal vakantie-uren verrekend tegen 100% van het uurloon.

 

U kunt maximaal 40 vakantie-uren meenemen naar jet volgende jaar. Als u in deeltijd werkt, kunt u een evenredig deel van dat aantal uren meenemen naar het volgende jaar. De meegenomen vakantie-uren dient u uiterlijk voor 1 april van het jaar daarop te zijn opgenomen. Daarna vervalt het recht op de meegnomen vakantie-uren. In bijzondere omstandigheden kan hiervan, met toestemming van de directeur, worden afgeweken.

 

 

Algemeen erkende feestdagen

 

Officiële feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koninginnedag, 5 mei om de vijf jaar gerekend vanaf 1945, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag. Voor religieuze rust- en feestdagen die niet op algemeen erkende feestdagen vallen, kunt u in beginsel vakantieverlof opnemen.

 

 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

 

Als u zwanger bent, hebt u recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt bij elkaar 16 weken. U kunt zes tot vier weken voor de vermoedelijke datum van bevalling met zwangerschapsverlof gaan. Werkt u langer door, tot uiterlijk vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, en neemt u dus minder zwangerschapsverlof op, dan krijgt u die dagen erbij voor het bevallingsverlof. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en duurt minimaal tien weken. Als de geboorte plaatsvindt na de vermoedelijke bevallingsdatum, dan kan het totale verlof langer dan zestien weken duren. Als de bevalling voor die datum plaatsvindt, dan houdt u recht op een verlof van zestien weken. Indien u door ziekte minder dan zes weken zwangerschapsverlof heeft gehad, dan wordt het zwangerschapsverlof dat u niet heeft opgenomen, niet aan het bevallingsverlof toegevoegd.

 

 

Adoptieverlof

 

Als u een kind adopteert heeft u recht op adoptieverlof. Dit verlof is maximaal vier aaneengesloten weken. U moet dit verlof opnemen binnen 18 weken, gerekend vanaf twee weken voor de dag van de feitelijke adoptie. Bovendien moet u dit verlof uiterlijk drie weken van te voren aanvragen. Als u tegelijk meer dan een kind adopteert, kunt u slechts een keer gebruikmaken van het adoptieverlof.

 

 

Calamiteitenverlof

 

Als door ziekte of een andere onverwachte gebeurtenis een noodsituatie ontstaat bij de verzorging van uw partner, kinderen of ouders, kunt u calamiteitenverlof opnemen. Met een noodsituatie wordt een situatie bedoeld waarvoor op dat moment geen andere oplossing te vinden is, zodat het noodzakelijk is dat u maatregelen neemt voor de verzorging. Dit verlof is dus bestemd voor eerste opvang en het treffen van verdere voorzieningen.

Het gaat om maximaal een dag per calamiteit. Als u niet aannemelijk kunt maken dat het om een noodsituatie gaat, dan worden de opgenomen uren gekort op de vakantie-uren.

 

 

Buitengewoon verlof

 

Voor een aantal gebeurtenissen kunt u buitengewoon verlof krijgen, met behoud van salaris. Het betreft

 

vijf werkdagen bij:

–              overlijden van de partner;

–              overlijden van een bloedverwant in de eerste lijn van u (kinderen en ouders);

 

twee werkdagen bij:

–              huwelijk van de werknemer;

–              bevalling partner;

–              overlijden van een bloedverwant in de eerste lijn of tweede lijn van u of uw partner;

 

een werkdag bij;

–              huwelijk van een kind, ouder, broer of zus van u of uw partner;

–              25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van u, de ouders en grootouders van u of uw partner;

–       verhuizing (maximaal een keer per jaar);

–       ondertrouw;

–              overlijden van grootouders van u of uw partner;

 

 

 

de noodzakelijk tijd voor:

–              het consulteren van een huisarts, tandarts, specialist of andere geneeskundige hulp; het plannen van een bezoek aan artsen of ziekenhuis gebeurt zoveel mogelijk buiten de benodigde reis- en werktijd voor projecten; de projectleider wordt steeds tijdig in kennis gesteld van een voorgenomen bezoek, tenzij sprake is van een acuut ernstige gezondheidssituatie;

–              sollicitatie (na overleg en goedkeuring van de directeur);

–              het doen van examens, met een maximum van twee dagen, voor door (bedrijf)  goedgekeurde opleidingen en cursussen (na overleg en goedkeuring door de projectleider);

 

 

Buitengewoon verlof in overige niet genoemde gevallen kan alleen door de Directeur, al dan niet met behoud van salaris, door de Directeur worden verleend.

 

 

Onbetaald verlof

 

Op uw verzoek kan onder bepaalde omstandigheden en voor zover het bedrijfsbelang zich daar niet tegen verzet, onbetaald verlof worden verleend door de Directeur  Over de periode van onbetaald verlof vindt geen uitbetaling van salaris en vaste kostenvergoedingen plaats. Het aantal vakantie-uren wordt naar verhouding van de duur van het onbetaalde verlof gekort. Deze korting is eveneens van toepassing op de vakantietoeslag en eventueel toe te kennen gratificaties en bonussen. Deelname in de pensioenregeling blijft onveranderd van kracht ten aanzien van uw eigen bijdrage en voor zover dat niet in strijd in met de geldende fiscale wet- en regelgeving.

 

 

Verlofaanvraag

 

U dient tijdig bij een verzoek om verlof in te dienen. In het algemeen geldt als tijdig dat u tenminste een week voor het verlof terzake een aanvraag indient bij de projectleider. Zodoende kan rekening worden gehouden met een goede planning en uitvoering van de projectwerkzaamheden.

De aanvraag voor vakantieverlof dient u tenminste 30 dagen voor uw vakantieverlof aan te vragen. De verlofperiode voor een vakantie bedraagt maximaal 2 of 3? weken. Vakantieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De toekenning van het vakantieverlof is afhankelijk van de benodigde bezettingsgraad en de continuïteit bij de uitvoering van projecten.

Op aanvragen voor buitengewoon en onbetaald verlof wordt steeds met een advies door de projectleider door de Directeur beslist.

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.