Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld personeel studiekostenregeling aanvraag document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Studiekostenregeling

 

De medewerker die voor studiefaciliteiten in aanmerking wil komen, kan het verzoek indienen via  het aanvraagformulier ‘Studiekostenregeling’ (bijlage) voor aanvang van de studie. De medewerker stuurt daarbij de voor de beoordeling door werkgever noodzakelijke gegevens, met een schatting van de studiekosten.

 

 1. Algemene Voorwaarden
 2. Studiefaciliteiten worden verleend voor een bepaalde termijn overeenkomstig de normaal te

achten studieduur. In overleg, enkel met goedkeuring van de werkgever, kan deze termijn worden verlengd.

 1. Verleende studiefaciliteiten kunnen – al dan niet tijdelijk – worden ingetrokken indien werkgever van oordeel is dat betrokkene niet in die mate studeert en/of vorderingen maakt dat medewerker in staat kan worden geacht de studie binnen de in lid 1 genoemde termijn te voltooien. De intrekking geschiedt niet indien de betrokken medewerker aannemelijk maakt dat deze omstandigheid niet aan hem te wijten is.
 2. Medewerker zal werkgever regelmatig op de hoogte houden van behaalde resultaten en studievorderingen in het algemeen.

 

 1. Tegemoetkoming Studiekosten
 1. Voor volledige tegemoetkoming komen in aanmerking alle noodzakelijk geachte kosten die door medewerker voor de studie op verzoek van werkgever worden gemaakt, omdat dit voor de loopbaanontwikkeling van medewerker noodzakelijk wordt geacht.
 2. Voor een studie die op eigen verzoek van medewerker met instemming van werkgever wordt gevolgd, komen de noodzakelijk gemaakte kosten voor cursus- en lesgelden, de examen- en diplomakosten, alsmede de aanschafkosten van het verplbedrijfht gestelde studiemateriaal voor een tegemoetkoming in aanmerking.

Het percentage waarop de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk wordt vastgesteld, is afhankelijk van de mate waarin de studie aansluit op de loopbaanplanning van medewerker.

 1. De reiskosten van en naar de cursuslocatie worden uitsluitend voor een studie die op verzoek van werkgever wordt gevolgd, vergoed.
 2. Een tegemoetkoming in studiekosten wordt pas verleend nadat medewerker het aanvraagformulier ‘Studiekostenregeling’ heeft ondertekend.

 

 1. Terugbetaling tegemoetkoming studiekosten
 1. Medewerker is verplicht tot terugbetaling van de aan hem verleende tegemoetkoming in de studiekosten indien:
 1. de arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd voordat 36 maanden zijn verstreken na het voltooien of beëindigen van de studie;
 2. de studie niet met goed gevolg is afgesloten.
 1. Voor iedere maand dat het dienstverband van medewerker na het voltooien of beëindigen van de studie korter duurt dan 36 maanden dient medewerker 1/36e deel van de totale aan de studie verbonden kosten terug te betalen.

 

 1. Studieverlof

Medewerkers aan wie studiefaciliteiten zijn verleend en die een dienstverband hebben

van minimaal 32 uur, kunnen in aanmerking komen voor studieverlof zoals opgenomen in hoofdstuk 5 Niet-werkbare dagen van dit Personeelshandboek.

 

 

 

Bijlage                                                 Formulier studiekosten

 

Bedrijf stelt haar werknemers in staat een studie of cursus te volgen door de kosten hiervoor geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u onderstaand aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij de afdeling Personeelszaken.

 

Naam                                        :

 

Werkzaam bij BEDRIJF sedert     :

 

Naam opleiding                          :

 

Duur opleiding                           :

 

Kosten Opleiding                        :    €

 

Startdatum opleiding                   :

 

Einddatum opleiding                   :

 

Relatie opleiding tot

werkzaamheden bij BEDRIJF       :    …………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………….

 

Aanvrager volgt zelf al een studie

 

O nee    O ja      Zo ja, welke   ……………………………………….…………..…………..

 

Aanvrager maakt reeds gebruik van de Opleidings- en Studiefaciliteiten Bedrijf

 

O nee    O ja      Zo ja, welke   ……………………………………….…………..…………..

 

Aanvrager heeft nog een lopende studieschuld bij BEDRIJF

 

O nee    O ja      Zo ja, welke ……………………………………….…………..…………..

 

 

Aanvrager verklaart door ondertekening bekend en akkoord te zijn met de Studieregeling

van Bedrijf zoals bijgevoegd.

 

 

 

Aldus naar waarheid in gevuld,                           d.d        —————————–

 

 

………………………………………….                 te         —————————–

handtekening werknemer

 

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.