Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld overeenkomst onderaanneming document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

overeenkomst onderaanneming

 

 

Ondergetekenden

 

  1. _____ (Volledige (bedrijfs)naam), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen opdrachtnemer,

 

  1. _____ (Volledige (bedrijfs)naam), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen opdrachtgever,

 

 

Overwegende het volgende:

 

ü  Opdrachtnemer is gespecialiseerd in op het gebied van ___(omschrijving specialisatie);

ü  Opdrachtnemer biedt haar diensten op het gebied van ____ (omschrijving diensten) aan opdrachtgever aan;

ü  Opdrachtgever wenst de hierboven omschreven diensten af te nemen van opdrachtnemer;

ü  Er is nadrukkelijk geen spraken van een arbeidsrelatie;

ü  Opdrachtnemer en opdrachtgever wensen de gemaakte afspraken in de onderhavige overeenkomst vast te leggen.

 

Komen als volgt overeen:

 

Artikel 1  Omschrijving werkzaamheden

Opdrachtgever geeft opdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden _____(hier geeft u een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden. De werkzaamheden geeft u zo volledig mogelijk, eventueel puntsgewijs, weer).

 

Artikel 2  Duur overeenkomst

Opdrachtnemer start met de werkzaamheden op ___(startdatum) en zal de werkzaamheden hebben afgerond op uiterlijk ____(datum afronding werkzaamheden). Op ____(opleverdatum) worden de werkzaamheden opgeleverd.

 

Artikel 3 Aanneemsom

Opdrachtnemer rekent voor de werkzaamheden zoals beschreven in artikel 1 een totaalbedrag a ____(bedrag werkzaamheden).

 

Artikel 4 Betaling

Opdrachtnemer stuurt uiterlijk binnen 5 werkdagen na oplevering de totaalfactuur van de werkzaamheden. Opdrachtgever betaalt het totaalbedrag binnen 7 werkdagen. (Hier kunt u ook eventuele deelbetalingen omschrijven, zorg er wel voor dat er een duidelijke betalingstermijn wordt afgesproken en een duidelijke eindfactuur na opleverdatum)

 

Artikel 5  Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst onderaanneming zijn de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te ____(plaats)  op ___(datum).

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend

 

 

te ____(Plaats) d.d. _____(datum)

 

 

 

Opdrachtnemer                                                                    Opdrachtgever

Naam                                                                                                  Naam

 

Handtekening                                                                                 Handtekening

 

 

 

____________                                                                                             ____________

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld gebruiksovereenkomst document in Word-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeldberekening personeelskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur artiest document in Excel-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel loonbelastingverklaring document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld plan van aanpak verzuim document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel studiekostenregeling aanvraag document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld privacy beleid document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel verklaring geen privégebruik document in PDF downloaden.