Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld notulen ava document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Notulen van het verhandelde in de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (NAAM), statutair gevestigd te gemeente (PLAATS).

 

Datum: (DATUM) Gehouden te: (PLAATS)

 

 

De algemene vergadering wijst met algemene stemmen als haar voorzitter aan de heer/ mevrouw (NAAM). De voorzitter wijst als notulist aan de heer/ mevrouw (NAAM).

 

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd.

 

De voorzitter constateert verder dat met medewerking van de vennootschap geen certificaten van aandelen zijn uitgegeven en dat geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen is gevestigd waarbij de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Dat betekent dat alle vergadergerechtigden zijn vertegenwoordigd.

 

Alle vergadergerechtigden hebben er schriftelijk mee ingestemd dat ondanks het niet in acht nemen van de door de wet en de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen, de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt. Tevens is het bestuur van de vennootschap voorafgaande aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen en bij de vergadering aanwezig. De vergadering kan derhalve rechtsgeldige besluiten nemen.

 

De voorzitter stelt de volgende onderwerpen aan de orde: Bestuur van de vennootschap

De voorzitter constateert het volgende.

(NAAM) is statutair directeur van de vennootschap vanaf (DATUM) tot heden. De werkzaamheden verricht(te) (NAAM) op grond van een managementovereenkomst (bijlage 1). De managementovereenkomst is een uitwerking van een mondelinge overeenkomst tussen de vennootschap en (NAAM), na mondeling verleende goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders (“AvA”). De voorzitter constateert dat (NAAM) zijn ontslag als statutair bestuurder van de vennootschap heeft aangeboden vanaf (DATUM). Namens de bestuurder meldt de voorzitter dat (NAAM) en de vennootschap zijn overeengekomen dat met het eindigen van het statutair bestuurder schap ook de managementovereenkomst zal eindigen waarbij de vennootschap, de aandeelhouders van de vennootschap en de heer/ mevrouw (NAAM) nadere afspraken hebben gemaakt als uitgewerkt in de vaststellingsovereenkomst.

 

Voor zover van belang constateert de voorzitter in het kader van het bestuur van de vennootschap en de Vaststellingovereenkomst het volgende:

  1. De vennootschap gaat de vaststellingsovereenkomst aan als aangehecht in bijlage 2; en
  2. Op grond van de Vaststellingsovereenkomst eindigt de managementovereenkomst van (NAAM) met de vennootschap op (DATUM) onder de voorwaarden opgenomen in de Vaststellingovereenkomst;

 

De voorzitter stelt voor dat de AvA goedkeuring verleend voor het aangaan van de Vaststellingsovereenkomst, de vennootschap verzoekt al het noodzakelijke te doen voor het aangaan en het uitvoeren van de Vaststellingsovereenkomst en, voor zover noodzakelijk, de AvA instemt met het aangeboden ontslag van (BEDRIJF) als statutair bestuurder van de vennootschap vanaf (DATUM) en voorzover noodzakelijk, de vennootschap opdracht geeft uitvoering te geven aan haar instemming. De AvA stemt met algemene stemmen in met het voorstel.

 

De voorzitter stelt vast dat er een nieuwe bestuurder moet worden benoemd voor de periode vanaf (DATUM). Genoemd wordt (NAAM). De voorzitter stelt aan de orde dat (NAAM) als aandeelhouder mede belanghebbende is in (BEDRIJF). Hij constateert dat de AvA geen aanleiding ziet af te zien van de benoeming van (NAAM) en/of andere voorwaarden te stellen dan uit de huidige statuten ter zake van de besluiten die goedkeuring behoeven en/of de vertegenwoordigingsbevoegdheid van (NAAM) blijkt. De voorzitter stelt voor (NAAM) te benoemen als nieuwe statutair bestuurder van de vennootschap vanaf (DATUM). De AvA stemt met algemene stemmen in met dit voorstel.

 

Decharge

De voorzitter stelt aan de orde de decharge van (NAAM). De AvA verleent met algemene stemmen aan de bestuurder decharge terzake het door hem tot (DATUM) gevoerde bestuur, voor wat het betreft de aan haar bekende feiten zoals deze zijn gebleken uit de administratie.

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering d.d. (DATUM) Voorzitter                                                                                     Notulist

 

Handtekening                                                             Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld balans document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld bruikleenovereenkomst document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld draaiboek document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld aanbevelingsbrief kinderopvang document in Word downloaden

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld begeleidende brief arbeidsovereenkomst document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld btw factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld engelse brief document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld gebruiksovereenkomst document in Word-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeldberekening personeelskosten document in Excel downloaden.