Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld managementovereenkomst document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

MANAGEMENTOVEREENKOMST

 

De ondergetekenden:

 

 1. (bedrijfsnaam) statutair gevestigd te Plaats), kvk nummer (nummer), kantoorhoudende te (adres), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder zijnde (naam), hierna te noemen “de vennootschap”.

 

en

 

 1. (bedrijfsnaam) statutair gevestigd te Plaats), kvk nummer (nummer), kantoorhoudende te (adres), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder zijnde (naam), hierna te noemen “de managementorganisatie”.

 

gezamenlijk aan te duiden als: “partijen”

 

In aanmerking nemende dat:

 

 • de Vennootschap een onderneming in stand houdt, onder andere actief op het gebied van (omschrijving kernactiviteiten).
 • de Managementorganisatie een onderneming in stand houdt, onder meer actief op het gebied van het verrichten van managementdiensten;
 • de Managementorganisatie voor 1/2 aandeelhouder is in de Vennootschap;
 • de Vennootschap ter zake van haar bedrijfsvoering behoefte heeft aan diensten en adviezen als door de Managementorganisatie te verlenen respectievelijk te verstrekken;
 • de Managementorganisatie beschikt over kennis en ervaring op het gebied waarop de Vennootschap actief is, en bereid en in staat is tot het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan de Vennootschap en de cliënten van de Vennootschap, hierna te noemen “de

cliënten”;

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

 

Artikel 1 – Inhoud en aard van de diensten

 • De Managementorganisatie zal bij het leiding geven en de overige ingevolge deze overeenkomst door haar voor de Vennootschap te verrichten taken en diensten (hierna te noemen “de Werkzaamheden”) gebruik maken van haar kennis en ervaring op management- en

 

 • De Managementorganisatie verbindt zich de Werkzaamheden feitelijk te doen uitvoeren door een door haar in te zetten persoon, hierna te noemen “de Manager”, zijnde in eerste instantie (naam), en staat ervoor in dat de Manager alle in deze overeenkomst genoemde verplichtingen stipt zal

 

 • De Managementorganisatie is bevoegd naast of in de plaats van (naam) ook andere personen in te zetten voor de feitelijke uitvoering van de hiervoor genoemde Werkzaamheden, één en ander echter eerst na voorafgaande verkregen schriftelijke toestemming van de Vennootschap aan welke toestemming door de Vennootschap voorwaarden kunnen zijn verbonden. De Manager zal tevoren de in deze overeenkomst door de Managementorganisatie aanvaarde verplichtingen schriftelijk als de zijne hebben verklaard.

 

 • De Managementorganisatie staat er voor in dat de Manager voor de uitvoering van de werkzaamheden voldoende arbeid, vlijt en kennis ten dienste van de Vennootschap zal stellen en dat de Managementorganisatie en/of de Manager de statuten, besluiten en richtlijnen van de bevoegde organen van de Vennootschap zal c.q. zullen

 

 • De Managementorganisatie zal tevens de haar in redelijkheid op te dragen diensten ten behoeve van de eventueel aan de Vennootschap gelieerde ondernemingen verrichten, welke diensten worden geacht door de voorwaarden neergelegd in deze overeenkomst te worden beheerst en daarmee te zijn gehonoreerd.

 

 • De Managementorganisatie zal de werkzaamheden verrichten gedurende het naar eigen inzicht bepaalde werkuren per week. Hierbij wordt een richtlijn aangehouden van 32 werkuren per week. De Vennootschap is ermee bekend dat de Managementorganisatie 20 vakantiedagen per jaar toekent aan de Manager en dat de Manager hiervan 15 dagen aaneengesloten mag opnemen. Op opnemen van onbetaald verlof en langere aaneengesloten vakantieperiodes gaat in overleg met de

 

 • Partijen verklaren zich ervan bewust te zijn dat door de onderhavige overeenkomst geen dienstbetrekking ontstaat tussen de Manager en de Vennootschap, ook niet wanneer de fiscale autoriteiten en/of de uitvoeringsinstelling mochten overgaan tot het opleggen van aanslagen en dergelijke.

 

 

Artikel 2 – Duur van de overeenkomst

 • Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde Deze overeenkomst kan door partijen schriftelijk

– bij aangetekende brief of deurwaardersexploot –worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Indien door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap het besluit wordt genomen om de Managementorganisatie als statutair bestuurder te ontslaan, dan behelst dat besluit automatisch de beslissing inhoudende opzegging van de onderhavige overeenkomst.

 

 • Deze overeenkomst eindigt in afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 1 met onmiddellijke ingang, door schriftelijke opzegging, zonder dat inachtneming van een opzegtermijn vereist zal zijn, in de navolgende gevallen:

 

 • indien de Managementorganisatie en/of de Manager in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst, en voor zover mogelijk, dit tekortschieten niet wordt hersteld binnen 8 dagen na schriftelijke kennisgeving van dit tekortschieten door de Vennootschap aan de Managementorganisatie en/of aan de Manager;
 • indien de Managementorganisatie en/of de Manager in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien aan haar/hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, een onderhands akkoord met schuldeisers wordt bereikt, een beroep wordt gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 • in geval van liquidatie of staking van de onderneming van de Managementorganisatie, dan wel indien aandelen in respectievelijk activa van de Managementorganisatie uit welke hoofde dan ook overgegaan op en/of worden overgedragen aan een derde; of
 • indien de door de Managementorganisatie ingezette Manager als hierboven bedoeld in artikel 1.2 en/of artikel 1.3 naar het oordeel van de Vennootschap ongeschikt is voor de verlening van de diensten; of
 • in geval de Managementorganisatie haar aandelenbelang in de Vennootschap vervreemdt; of
 • in geval (naam) komt te overlijden, of aftreedt als directeur van de Managementorganisatie; of
 • indien zich daartoe andere voldoende zwaarwichtige gronden voordoen, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend omdat tussen partijen de noodzakelijke vertrouwensbasis is komen te ontbreken;
 • met wederzijds goedvinden;

 

 

Artikel 3 – Managementvergoeding

 • De door de Vennootschap uit hoofde van deze overeenkomst aan de Managementorganisatie verschuldigde vergoeding voor de werkzaamheden (hierna te noemen de “Managementvergoeding”) wordt op basis van aantal geplaatste kandidaten, naar aanleiding van de gewerkte uren

 

 

 

 

INVULLEN OVERZICHT

 

 

* Genoemde bedragen zijn per maand, exclusief BTW.

 

 • De Managementvergoeding zal in 12 (twaalf) maandtermijnen betaald worden binnen 8 dagen na ontvangst van e factuur. De factuur wordt door de Managementorganisatie op basis van de daadwerkelijke cijfers opvolgend aan de betreffende maand gestuurd naar de

 

 • Indien de Manager, als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of anderszins, niet in staat is tot uitvoering van de werkzaamheden en zolang niet voorzien is in vervanging op de wijze zoals hierboven bedoeld in artikel 3, zal de Managementorganisatie na één kalendermaand geen aanspraak hebben op de Managementvergoeding.

 

 • In geval van beëindiging van deze overeenkomst heeft de Managementorganisatie geen recht op welke vergoeding dan ook uitgezonderd de Managementvergoeding over de maanden c.q. gedeelte van de maand tot aan het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst. Van het in de vorenstaande volzin bepaalde is uitgezonderd de situatie waarin de overeenkomst eindigt vanwege het overlijden van de in artikel 1 lid 2 genoemde (Naam) . Alsdan zal aan de Managementorganisatie een beëindigingsvergoeding betaald worden ter hoogte van drie

 

 

Artikel 4 – Onkosten

De Vennootschap betaalt maandelijks de door de Managementorganisatie in het belang van de Vennootschap in de uitoefening van de werkzaamheden in redelijkheid gemaakte en nader tussen partijen schriftelijk overeen te komen en nader te specificeren onkosten aan de Managementorganisatie terug, zulks na overlegging van gespecificeerde onkostennota’s, vergezeld van bewijsstukken en van betalingsbewijzen.

 

 

Artikel 6 – Goedkeuring besluiten

 • Ingevolge het bepaalde in artikel 16 lid 2 van de statuten van de Vennootschap is de algemene vergadering van de Vennootschap bevoegd door haar, in haar daartoe strekkend besluit, duidelijk te omschrijven besluiten van de directie aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Van deze aan haar toekomende bevoegdheid heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gebruik gemaakt in het kader waarvan zij de navolgende besluiten heeft aangewezen:

 

 • het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;
 • het aangaan van huurovereenkomsten, geldleningen of borgtochten;
 • het aangaan van een vaststelling, compromissen of akkoorden;
 • handelingen welke een belang van vijfduizend euro (€ 2.000) te boven gaan;
 • het aannemen of ontslaan van personeel dat niet direct wordt ingezet bij de klanten van de Vennootschap , of het ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden;
 • het aangaan, wijzigen en/of beëindigen van managementovereenkomsten;
 • het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de vennootschap

 

 • In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 1 is geen goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap vereist indien in de jaarlijkse door de aandeelhouders van de Vennootschap schriftelijk goedkeurde begroting reeds is voorzien in één van deze

 

 • De in artikel 6 lid 1 genoemde door de bestuurder te nemen besluiten zullen voordat de bestuurder zijnde de Managementorganisatie deze rechtsgeldig kan nemen door haar eerst ter goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd moeten

 

 

 

Artikel 7 – Verzekeringen

De Managementorganisatie en/of de Manager dienen zelf en voor eigen rekening adequate verzekeringen af te sluiten terzake van beroepsaansprakelijkheid (BAV), wettelijke aansprakelijkheid (AVB) en bestuurdersaansprakelijkheid.

 

 

Artikel 8 – Bevoegde rechter

Geschillen   tussen   partijen   voortvloeiende   uit   en/of   verband    houdende    met    deze    overeenkomst zullen beslecht worden door de bevoegde rechter te Breda.

 

 

Artikel 9 – Diversen

 • Wijzigingen in deze overeenkomst of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien beide partijen                   deze         schriftelijk   hebben  vastgelegd        en

 

 • Partijen zijn zonder     schriftelijke     goedkeuring     van      de            andere     partij    niet  bevoegd rechten         en/of                         verplichtingen    uit            deze overeenkomst                 aan    derden     over        te

 

 • De Managementorganisatie staat ervoor in dat de Manager zijn verplichtingen uit deze overeenkomst stipt en volledig zal nakomen.

 

 • Ten teken van het feit dat de Manager de in deze overeenkomst genoemde op hem persoonlijk rustende verplichtingen expliciet aanvaardt als zijnde verplichtingen die voor hem persoonlijk gelden zal hij de onderhavige overeenkomst voor        akkoord

 

 • Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft deze overeenkomst voor het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een andere bepaling die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van deze overeenkomst voor zoveel mogelijk

 

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en getekend te Plaats op datum.

 

 

 

Bedrijf                                                                                   Management organisatie

Voor deze: naam                                                                 Voor deze: naam

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.