Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld leningovereenkomst document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

GELDLENING

 

De ondergetekenden:

 

Naam Geldlener , wonende te Plaats ,

hierna te noemen geldlener

 

en

Naam Geldgever , wonende te Plaats,

hierna te noemen geldgever

Overwegende dat:

Ondergetekenden op strikt zakelijke basis een overeenkomst van geldlening wensen te af te sluiten.

Verklaren te zijn overeengekomen:

 

 

  1. Geldlener verklaart van geldgever per (datum) een lening van € (bedrag)

(zegge: (bedrag voluit geschreven) euro) te hebben ontvangen.

  1. Geldlener verklaart deswege de in punt 1. genoemde hoofdsom schuldig te zijn aan

geldgever.

  1. Over de hoofdsom is geldlener aan geldgever een jaarlijkse rente verschuldigd ter grootte van percentage procent (percentage%).
  2. Geldlener zal de lening aflossen in dertig jaar volgens een annuïtair aflosschema, met een annuïteit van € (bedrag) (zegge: bedrag voluit geschreven euro) per
  3. Geldlener mag te allen tijde de lening of een deel daarvan aflossen, zonder dat

geldgever een boeterente of andere kosten in rekening zal brengen.

  1. Geldgever kan de hoofdsom onmiddellijk opeisen van geldlener, als het faillissement van geldlener wordt aangevraagd, geldlener in surséance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op aan geldlener toebehorende

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend:

 

te Plaats , op datum ,

 

 

(handtekening)

geldlener

 

en

te plaats , op datum,

 

 

(handtekening)

geldgever

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.