Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld leningovereenkomst bedrijf document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

LENING TUSSEN BEDRIJVEN

 

Tussen de ondergetekenden:

 

(BEDRIJF) , kantoorhoudende aan de (STRAAT & HUISNUMMER) (POSTCODE EN PLAATS), (NAAM), (hierna te noemen ‘lener’ )

 

(BEDRIJF) , kantoorhoudende aan de (STRAAT & HUISNUMMER) (POSTCODE EN PLAATS), (NAAM), (hierna te noemen ‘uitlener’)

 

IS OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

 

  • De lener verklaart schuldig te zijn wegens de gelden heden als lening ontvangen, tegen kwijting, de som van (BEDRAG) EURO aan de uitlener, die
  • De bedragen zijn op eerdere data ter beschikking gesteld aan lener, en te dezen zijn lener en uitlener overeengekomen afspraken hieromtrent te willen vastleggen in onderhavige
  • De lener is op de uitgeleende som te rekenen vanaf de eerste dag tot en met de dag van volledige terugbetaling van rechtswege en zonder aanmaning, een rente verschuldigd van 6 % (ongeacht het vastgestelde in de notulen) per jaar, betaalbaar op 31 januari van ieder
  • De terugbetaling van het geleende kapitaal en de betaling van de rente zullen moeten geschieden door storting op een door uitlener aan te wijzen rekeningnummer. De lener zal zich niet op schuldvergelijking kunnen
  • De terugbetaling van het geleende kapitaal wordt in overleg met het bestuur en met algemene stemmen van de aandeelhouders, en het advies van een daartoe door de vergadering van aandeelhouders met algemene stemmen aangewezen accountant, besloten en vastgelegd in notulen. De kosten van dit advies worden voldaan door de lener (Vennootschap).
  • De lening wordt toegestaan voor een maximale termijn van twee jaar vanaf datum van ondertekening van deze overeenkomst, zodat zij volledig afgelost zal moeten zijn op (DATUM).
  • Bij niet-betaling op de vervaldag van de besproken vervaltermijn zal het bedrag van de hoofdsom der lening onmiddellijk opeisbaar worden, een maand na een eenvoudig bevel tot betaling bij aangetekend schrijven door de uitlener of door een gerechtsdeurwaardersexploot, dan wel na bevel of aanmaning van een gerechtsdeurwaarder of een advocaat.
  • De uitlener zal eveneens het recht hebben om onmiddellijke teruggave van het geleende geld te eisen ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen. In dit geval is hij niet gehouden de lener in gebreke te
  • Bovendien zal de ingebreke gebleven uitlener een forfaitaire schadevergoeding aan de lener verschuldigd zijn ten bedrage van 10% van het nog openstaande saldo bij de wanbetaling.

 

Overdracht van schuldvorderingen

 

Om de goede uitvoering te verzekeren van zijn verbintenissen maar slechts ingeval van niet naleving ervan, doet de lener vanaf heden, ten gunste van de uitlener, die verklaart te aanvaarden, tot beloop van de eisbare sommen afstand van al zijn vorderingen op derden, zo op grond van facturen, banktegoeden, belastingsteruggaven als welke andere schuldvordering ook zowel bij de huidige als bij de toekomstige debiteuren van deze vergoedingen.

 

In geval van vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling zal geen vergoeding voor wederbelegging verschuldigd zijn.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te (PLAATS) op (DATUM)

 

 

(NAAM)                                               (NAAM)

(HANDTEKENING)                               (HANDTEKENING)

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.