Een veel gestelde vraag betreft NOW regeling, omzetbegrip, subsidie en accountants


Welke subsidies dienen voor de NOW-regeling tot de omzet te worden gerekend?

Indien de subsidie toeziet op een vergoeding voor de gebruikelijke activiteiten behoort deze tot de netto omzet voor de NOW-subsidie. We verwijzen naar de nadere duiding van het omzetbegrip bijlage III bij de Kamerbrief van 9 december 2020.

Voorop staat dat de omzet consistent moet zijn bepaald. Dus de elementen die in de referentieperiode tot de omzet behoren moeten ook worden meegenomen in het bepalen van de omzetdaling over de referentie-omzetperiode. Dit betekent dat subsidies die niet als element meegenomen zijn in de omzet in de jaarrekening 2019 ook niet meetellen in de referentie-omzetperiode.

In de toelichting op NOW 2.0 is een verduidelijking opgenomen in die zin dat subsidies die worden opgehoogd of verstrekt om deze ondernemingen te compenseren in het kader van de uitbraak van het COVID-19 coronavirus moeten worden meegeteld. Dit betreft specifieke subsidies die in het kader van COVID-19 zijn verstrekt of opgehoogd; niet de al bestaande subsidies die nooit eerder in het omzetbegrip zijn meegenomen.

In bijlage III bij de Kamerbrief van 9 december 2020 worden de vijf corona-gerelateerde subsidies opgesomd die tot de omzet voor de NOW behoren:

  • TVL (Tegemoetkoming vaste lasten);
  • TOGS (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren);
  • Regeling continuïteitsbijdrage zorg;
  • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven;
  • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.

 

Not-for-profit-organisaties die bijdragen ontvangen vanuit een overheidsinstelling die in de laatst vastgestelde jaarrekening van vóór 1 maart tot de baten werden gerekend van waaruit de loonsom kon worden voldaan, dienen deze baten, bijdragen of subsidies ook te betrekken in de berekening van de omzetdaling voor de NOW-subsidie.

Bijlage III geeft voorbeelden om dit nader te verduidelijken:

Een kunstgalerie die bijvoorbeeld jaarlijks subsidie ontvangt om een expositie te kunnen verzorgen, moet deze subsidie als omzet zien. Het hoort namelijk tot de gebruikelijke activiteiten van een galerie om exposities te verzorgen. Alle inkomsten die daarmee te maken hebben, worden gezien als omzet.

Een groenteboer die een eenmalige subsidie ontvangt om zijn koeling te verduurzamen, zal deze subsidie niet als omzet zien. De gebruikelijke activiteit van een groenteboer is winst maken door groente te verkopen, en niet het bevorderen van duurzaamheid of het bouwen van koelingen.

Verder is uitdrukkelijk gesteld dat de NOW-subsidie zelf nooit tot de omzet gerekend moet worden.

De WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) en de LIV (Lage inkomensvoordeel) zijn fiscale faciliteiten en worden niet tot de subsidies of bijdragen vanuit een overheidsinstelling gerekend. Ze vallen niet onder het omzetbegrip van de NOW-subsidie.

Bron : Welke subsidies dienen voor de …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Het komt soms voor dat de jaarrekening van een dochtermaatschappij (hierna de enkelvoudige jaarrekening) later wordt opgesteld dan de jaarrekening van de moedermaatschappij (hierna de geconsolideerde jaarrekening) en dat tijdens het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening tot een betere schatting kan worden gekomen over de situatie per balansdatum, waardoor er een afwijking ontstaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

Zie art. 1 lid 2 van de NOW; de omzet wordt bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening.

Wanneer de werkgever afziet van de NOW-subsidie hoeft er geen accountantsverklaring aangeleverd te worden. De meest eenvoudige manier op af te zien van de NOW-subsidie is om bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling aan te geven dat het percentage omzetverlies lager is dan 20%. Hierdoor volgt vanzelfsprekend een verzoek tot gehele terugbetaling van het ontvangen voorschot.

Voor entiteiten waarop Titel 9 BW2 van toepassing is, zijn ‘andere baten’ (zoals subsidies of andere bijdragen) slechts dan onderdeel van het omzetbegrip. Indien dit op deze manier consistent in de laatst vastgestelde jaarrekening is verwerkt en gepresenteerd en in overeenstemming is met de wetgeving en verslaggevingsstandaarden van de RJ. De NOW-subsidie zelf valt onder geen omstandigheid onder het omzetbegrip ter bepaling van de omzetdaling in het kader van de NOW-regeling

Nee, huurkortingen worden niet tot het omzetbegrip gerekend in het kader van de NOW-regeling. Ontvangen huurkortingen of huurkwijtscheldingen zorgen voor lagere kosten van een entiteit en vallen daarom niet onder het omzetbegrip voor de NOW-regeling.

Het LIV (Lage Inkomens Voordeel) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet omdat deze volgens het jaarrekeningenrecht niet onder het omzetbegrip valt.

De TOZO (Tegemoetkoming zelfstandige ondernemers) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet. De TOZO voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van zelfstandig ondernemers en wordt daarom niet als omzet gezien voor de NOW regeling

Nee, de WBSO is een fiscale maatregel en hoeft niet meegenomen te worden in de bepaling van de netto omzetdaling voor de NOW. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 1.0 bij de vraag ‘Wat valt er allemaal onder omzet’.

Ja, ziekengeld dient tot de omzet in de zin van de NOW-regeling gerekend te worden. Van belang is hier wel dat het ontvangen of te ontvangen ziekengeld betrekking heeft op de gekozen meetperiode voor de omzet en is gerelateerd aan medewerkers die SV-loon ontvangen.

Nee, dit blijkt niet uit de regeling. De regeling voor transferpricing / verrekenprijzen geldt alleen voor artikel 6a. Wel geldt in algemene zin dat de omzet moet worden berekend op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening