Een veel gestelde vraag betreft noodmaatregelen en accountants


Is het mogelijk voor Caribisch Nederland om gebruik te maken van noodmaatregelen?

Is het mogelijk voor Caribisch Nederland (Sint Eustatius, Saba en Bonaire) om gebruik te maken van noodmaatregelen, zoals dat in Europees Nederland mogelijk is? Net als in het Europese deel van Nederland zijn er ook in de Caribische delen van het Koninkrijk grote zorgen over de effecten van het coronavirus, ook door het bijna stilleggen van het vliegverkeer en het cruisetoerisme.

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius maken integraal onderdeel uit van Nederland, daarvoor bestaat een directe verantwoordelijkheid. Het kabinet heeft daarom besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

 

1. Loon- en inkomstenderving

Een ondernemer die met omzetverlies heeft te maken (minimaal 20%) en als gevolg daarvan personeel niet meer aan het werk kan houden, kan bij de RCN-unit SZW voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (80% van het gemaximeerde dagloon). Hierbij wordt gekozen voor een regeling die aansluit op de ziekteverzekering BES.

 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers en andere particulieren

Het kabinet stelt een tijdelijke regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze noodmaatregel is vergelijkbaar met de hierboven beschreven maatregel voor werknemers. Voor deze groep is een maximale tegemoetkoming van 80% van het WML voorzien.

Ook werknemers die als gevolg van het coronavirus al hun baan zijn kwijt geraakt kunnen in aanmerking komen voor deze regeling.

 

3. Noodloket

De in de brief van 17 maart jl. genoemde tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die getroffen zijn, wordt ook voor ondernemers in Caribisch Nederland nader uitgewerkt.

 

4. Liquiditeitssteun

De in Europees Nederland aangekondigde maatregelen voor liquiditeitssteun voor ondernemingen worden ook doorgetrokken naar Caribisch Nederland.

 

5. Overleggen over eilandelijke belastingen

Het kabinet gaat in overleg met de bestuurscolleges van de openbare lichamen over de mogelijkheid om de invordering van eilandelijke belastingen aan ondernemers stop te zetten. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting en de opcenten op de vastgoedbelasting.

Meer informatie: Maatregelen coronavirus in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Hier treft u ook de kamerbrief van 24 april over extra maatregelen Caribisch Nederland (Sint Eustatius, Saba en Bonaire) in verband met COVID-19  en de kamerbrief van 24 april over financiële ondersteuning van de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) in verband met Covid-19.

 

Update 20 mei 2020

Het volgende  is voor Caribisch Nederland in Noodpakket 2.0 opgenomen:

Voor Caribisch Nederland wordt een vergelijkbare benadering gekozen als in Europees Nederland.

Dit betekent concreet dat de maatregelen, zoals uitgewerkt in de brief aan de Tweede Kamer van 25 maart jl., eveneens met drie maanden worden verlengd (zoals de maatregelen ten aanzien van loon- en inkomensderving en tijdelijk uitstel van het betalen van belasting).

Wel zal ook hier bezien worden of de huidige fase vraagt om een aanpassing van de voorwaarden.

Wat betreft het zogenaamde Noodloket (beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES) geldt dat aansluiting wordt gezocht met de vergelijkbare opvolgers in Europees Nederland, in het bijzonder die zien op de tegemoetkoming vaste lasten MKB.

Hetzelfde geldt voor andere maatregelen in het noodpakket 2.0, zoals de financiële ondersteuning van de openbare lichamen; hierbij is het uitgangspunt dat Caribisch Nederland zoveel mogelijk meeloopt met de inzet in Europees Nederland.

De staatssecretaris van BZK zal hier op korte termijn het gesprek over aangaan met de bestuurscolleges van de openbare lichamen en sociale partners in Caribisch Nederland.

Bron : Is het mogelijk voor Caribisch …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Het komt soms voor dat de jaarrekening van een dochtermaatschappij (hierna de enkelvoudige jaarrekening) later wordt opgesteld dan de jaarrekening van de moedermaatschappij (hierna de geconsolideerde jaarrekening) en dat tijdens het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening tot een betere schatting kan worden gekomen over de situatie per balansdatum, waardoor er een afwijking ontstaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

Zie art. 1 lid 2 van de NOW; de omzet wordt bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening.

Wanneer de werkgever afziet van de NOW-subsidie hoeft er geen accountantsverklaring aangeleverd te worden. De meest eenvoudige manier op af te zien van de NOW-subsidie is om bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling aan te geven dat het percentage omzetverlies lager is dan 20%. Hierdoor volgt vanzelfsprekend een verzoek tot gehele terugbetaling van het ontvangen voorschot.

Voor entiteiten waarop Titel 9 BW2 van toepassing is, zijn ‘andere baten’ (zoals subsidies of andere bijdragen) slechts dan onderdeel van het omzetbegrip. Indien dit op deze manier consistent in de laatst vastgestelde jaarrekening is verwerkt en gepresenteerd en in overeenstemming is met de wetgeving en verslaggevingsstandaarden van de RJ. De NOW-subsidie zelf valt onder geen omstandigheid onder het omzetbegrip ter bepaling van de omzetdaling in het kader van de NOW-regeling

Nee, huurkortingen worden niet tot het omzetbegrip gerekend in het kader van de NOW-regeling. Ontvangen huurkortingen of huurkwijtscheldingen zorgen voor lagere kosten van een entiteit en vallen daarom niet onder het omzetbegrip voor de NOW-regeling.

Het LIV (Lage Inkomens Voordeel) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet omdat deze volgens het jaarrekeningenrecht niet onder het omzetbegrip valt.

De TOZO (Tegemoetkoming zelfstandige ondernemers) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet. De TOZO voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van zelfstandig ondernemers en wordt daarom niet als omzet gezien voor de NOW regeling

Nee, de WBSO is een fiscale maatregel en hoeft niet meegenomen te worden in de bepaling van de netto omzetdaling voor de NOW. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 1.0 bij de vraag ‘Wat valt er allemaal onder omzet’.

Ja, ziekengeld dient tot de omzet in de zin van de NOW-regeling gerekend te worden. Van belang is hier wel dat het ontvangen of te ontvangen ziekengeld betrekking heeft op de gekozen meetperiode voor de omzet en is gerelateerd aan medewerkers die SV-loon ontvangen.

Nee, dit blijkt niet uit de regeling. De regeling voor transferpricing / verrekenprijzen geldt alleen voor artikel 6a. Wel geldt in algemene zin dat de omzet moet worden berekend op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening