Een veel gestelde vraag betreft COVID-19, poortwachtersfunctie en accountants


Hoe gaat de accountant om met de poortwachtersfunctie en frauderisico’s in deze Covid-19-periode?

In deze periode rekent de maatschappij er op dat accountants, misschien meer dan ooit, blijven zorgen voor betrouwbare informatie. Het economisch verkeer en de solidariteit onderling is erbij gebaat dat beschikbare regelingen eerlijk worden gebruikt op basis van betrouwbare informatie. Het is de taak van alle accountants om hieraan bij te dragen, zowel in de rol van externe accountant, interne accountant, overheidsaccountant en accountant in business.

Frauderisico’s, risico’s van witwassen en ook misbruik of oneigenlijk gebruik maken van middelen en crisisomstandigheden, kun je helaas niet los zien van elkaar. Crisisomstandigheden leiden tot verhoogde frauderisico’s en andere frauderisico’s. Allereerst is onder andere door afstandswerken sprake van verhoogde risico’s vanuit de procesinrichting en interne beheersing. Tegelijk staan interne controleurs, interne accountants en ook toezichthouders meer op afstand. Verder leidt onzekerheid over de crisissituatie tot persoonlijke financiële druk en dit zal het gedrag van werknemers en managers mogelijk beïnvloeden. Kortom crisis, onzekerheid en financiële druk beïnvloeden de fraudedriehoek en leiden tot verhoogde kans op fraude.

 

Wat wordt van de accountant verwacht in deze crisisomstandigheden?

Blijf de professioneel-kritische accountant
Belangrijk is dat de accountant rolvast blijft vanuit de kernwaarden die voor de beroepsuitoefening zo belangrijk zijn: integriteit en vakbekwaamheid. Dat vraagt veel van accountants, ieder in de eigen beroepsuitoefening. Dit betekent op de juiste manier omgaan met frauderisico’s en misbruik van of overtreding van regels detecteren.
Zowel voor organisaties als de accountant geldt dat het handelen altijd eerlijk, ethisch en uitlegbaar moet zijn. Zo niet dan wordt van de accountant een professioneel-kritische instelling verwacht om daarop door te pakken.

Specifieke rol voor accountants in business of interne accountants
Als accountants in business of interne accountants constateren dat sprake is van een overtreding van wet- en regelgeving, dan moeten zij handelen op basis van de NOCLAR-regelgeving. NOCLAR staat voor Non-Compliance with Laws And Regulations. Deze regelgeving geldt ook voor accountants die bij bedrijven in loondienst werkzaam zijn.

Specifiek rol voor accountants in de controle- en samenstelpraktijk
Ook zijn de standaarden 240, 250 en 4410 van toepassing op accountants; voor de uitwerking daarvan heeft de NBA een fraudeprotocol opgesteld.

Voor alle accountants geldt de poortwachtersfunctie
Bovendien hebben alle accountants als zij zelfstandig of in accountantsorganisaties beroepsactiviteiten uitoefenen een belangrijke poortwachtersfunctie in het kader van de Wwft. Op grond van de poortwachtersfunctie voor de Wwft wordt van de accountant verwacht dat als bepaalde gedragingen of feiten worden getraceerd die duiden op ongebruikelijke transacties, in dat geval melding plaatsvindt bij FIU-Nederland, het meldpunt voor ongebruikelijke transacties op grond van de Wwft. Het is belangrijk te beseffen dat de crisissituatie de accountant niet ontslaat van die poortwachtersrol.

FIU-Nederland verzoekt om de coronagerelateerde ongebruikelijke transacties in het invoerveld [Reden verdacht] aan te duiden via de term ‘Corona’. FIU-Nederland heeft ook recent een informatieblad met meldplichtigen gedeeld om specifieke risico’s op witwassen door de bijzondere situatie als gevolg van Covid-19 (corona) onder de aandacht te brengen. De NBA adviseert accountants kennis te nemen van dit informatieblad van FIU-Nederland en het op te vragen via info@fiu-nederland.nl onder vermelding van ‘Corona’.

FIU-Nederland wijst in het informatieblad onder meer op de volgende van vele andere voorbeelden:

  • Direct misbruik, zoals omvangrijke contante transacties waarbij de vrees voor instorting van het economisch stelsel wordt aangevoerd, overname van bedrijven die op omvallen staan, investeren in (vakantie)panden die verkocht moeten worden, aankoop van goud of andere makkelijk te verbergen en transporteren zaken van hoge waarde, enzovoort;
  • Misbruik op korte termijn: misbruik van noodmaatregelen, het wegsluizen van uitkeringsgelden, opkopen van (horeca)ondernemingen, enzovoort;
  • Misbruik in relatie tot bestaande witwasprocessen, zoals (in het buitenland) verborgen gelden direct overmaken op de rekening van een net opgerichte rechtspersoon, onder opgave van een coronagerelateerde oorzaak, terwijl hier geen economische verklaring voor is en het inzetten van stichtingen als vehikel voor financieel-economische criminaliteit, enzovoort.

Bron : Hoe gaat de accountant om …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Het komt soms voor dat de jaarrekening van een dochtermaatschappij (hierna de enkelvoudige jaarrekening) later wordt opgesteld dan de jaarrekening van de moedermaatschappij (hierna de geconsolideerde jaarrekening) en dat tijdens het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening tot een betere schatting kan worden gekomen over de situatie per balansdatum, waardoor er een afwijking ontstaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

Zie art. 1 lid 2 van de NOW; de omzet wordt bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening.

Wanneer de werkgever afziet van de NOW-subsidie hoeft er geen accountantsverklaring aangeleverd te worden. De meest eenvoudige manier op af te zien van de NOW-subsidie is om bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling aan te geven dat het percentage omzetverlies lager is dan 20%. Hierdoor volgt vanzelfsprekend een verzoek tot gehele terugbetaling van het ontvangen voorschot.

Voor entiteiten waarop Titel 9 BW2 van toepassing is, zijn ‘andere baten’ (zoals subsidies of andere bijdragen) slechts dan onderdeel van het omzetbegrip. Indien dit op deze manier consistent in de laatst vastgestelde jaarrekening is verwerkt en gepresenteerd en in overeenstemming is met de wetgeving en verslaggevingsstandaarden van de RJ. De NOW-subsidie zelf valt onder geen omstandigheid onder het omzetbegrip ter bepaling van de omzetdaling in het kader van de NOW-regeling

Nee, huurkortingen worden niet tot het omzetbegrip gerekend in het kader van de NOW-regeling. Ontvangen huurkortingen of huurkwijtscheldingen zorgen voor lagere kosten van een entiteit en vallen daarom niet onder het omzetbegrip voor de NOW-regeling.

Het LIV (Lage Inkomens Voordeel) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet omdat deze volgens het jaarrekeningenrecht niet onder het omzetbegrip valt.

De TOZO (Tegemoetkoming zelfstandige ondernemers) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet. De TOZO voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van zelfstandig ondernemers en wordt daarom niet als omzet gezien voor de NOW regeling

Nee, de WBSO is een fiscale maatregel en hoeft niet meegenomen te worden in de bepaling van de netto omzetdaling voor de NOW. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 1.0 bij de vraag ‘Wat valt er allemaal onder omzet’.

Ja, ziekengeld dient tot de omzet in de zin van de NOW-regeling gerekend te worden. Van belang is hier wel dat het ontvangen of te ontvangen ziekengeld betrekking heeft op de gekozen meetperiode voor de omzet en is gerelateerd aan medewerkers die SV-loon ontvangen.

Nee, dit blijkt niet uit de regeling. De regeling voor transferpricing / verrekenprijzen geldt alleen voor artikel 6a. Wel geldt in algemene zin dat de omzet moet worden berekend op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening