Veel gestelde vragen betreft ziekte

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

Deze wet heeft als doel om de instroom in de WAO drastisch te beperken. Deze wet is in 2002 van kracht geworden. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid voor ziekte zuim begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. De werknemer is verplicht hier volledig aan mee te werken, op straffe van sancties.

Wat betekent de Wet Verbetering Poortwachter voor de werkgever?

Deze wet legt een strak tijdschema op aan werkgevers. Vanaf het eerste moment van verzuim moet dit in een schema worden vastgelegd en gevolgd. Na zes weken moet er een probleemanalyse worden opgesteld door een bedrijfsarts en na acht weken moet er een plan van aanpak worden opgesteld. Iedere zes weken moet er een evaluatie van het plan van aanpak worden gedaan. Bij 42 weken moet er weer een evaluatie plaatsvinden, wat de uiterste termijn van ziekmelden bij het UWV van de arbeidsongeschikte werknemer is. Na 52 weken vindt de eerstejaarsevaluatie plaats. Bij 91 weken kan de werkgever de WIA aanvragen.

Wanneer heeft een werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet?

De ziektewetuitkering is van toepassing op werknemers die ziek of zwanger zijn of ziek zijn geworden als gevolg van de zwangerschap. Ook indien de werknemer ziek is geworden naar aanleiding van orgaandonatie heeft hij recht op deze uitkering. Voor werknemers die ouder dan 55 jaar zijn, geldt dat zij een Ziektewet-uitkering kunnen ontvangen als zij ziek worden en direct voor zij in dienst kwamen tenminste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen. Als een dienstverband afloopt tijdens ziekte, kan een werknemer vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen een Ziektewet-uitkering krijgen. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst kan dit ook gelden voor uitzendkrachten, werknemers met een bijzondere dienstverband (stagiair, thuiswerkers, aannemers van werk) en sommige oproepkrachten.

Hoe wordt een ziekteperiode tijdens de zwangerschap berekend?

Bij berekeningen wordt de arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap en voorafgaand aan het zwangerschapsverlof niet meegeteld. Een ziekteperiode voorafgaand aan en aansluitend op een zwangerschapsverlof worden wel meegeteld. Dit is niet het geval indien er een andere oorzaak van arbeidsongeschiktheid is.

Hoe wordt een ziekteperiode berekend?

Bij het berekenen van perioden van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar de periode dat een werknemer ziek is gemeld. Als er sprake is van een onderbreking tussen twee perioden van minder dan vier weken, dan worden deze bij elkaar meegeteld. HIerbij maakt het niet uit wat de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is.

Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld?

Aan de hand van een keuring wordt door het UWV vastgesteld wat de mate van arbeidsongeschiktheid is. In een eerste gesprek stelt de verzekeringsarts vast wat de beperkingen van de werknemer zijn. Daarna volgt een gesprek met een arbeidsdeskundige die bekijkt wat de werknemer nog kan verdienen met zijn beperkingen. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vervolgens vastgesteld door te bepalen wat het verschil is tussen het oude loon en het loon dat de werknemer in theorie nog zou kunnen verdienen.

Kan een werknemer worden ontslagen tijdens afwezigheid door ziekmelding?

Een zieke werknemer wordt in principe twee jaar beschermd door ontslagrecht, de werkgever mag in die periode de werknemer niet ontslaan. Een uitzondering kan hierop worden gemaakt als de werknemer bij de sollicitatie een medische beperking heeft verzwegen, de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, als de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt gedurende de ziekteperiode of als er een reorganisatie op handen is.

Mag een werkgever loon inhouden bij ziekte of vakantiedagen?

Als een werknemer onder een CAO valt, staan daar de regels over loon bij ziekte of vakantie. Als een werknemer niet onder een CAO valt, hoeft de werkgever geen loon te betalen voor de eerste twee dagen van elke ziekteperiode (wachtdagen). Voor de rest van de ziekteperiode hoeft de werkgever niet meer dan 70% van het loon te betalen. Hierbij geldt wel het wettelijke minimumloon als ondergrens.

Welke gegevens mag een werkgever vastleggen van een zieke werknemer?

De werkgever mag gegevens registreren over het ziekteverzuim van de werknemer (hoe vaak en hoe lang ziek). De werkgever heeft hierdoor verzuimoverzichten maar heeft deze gegevens ook nodig om het loon van de werknemer door te kunnen betalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de werkgever gegevens over aard en oorzaak van de ziekte opnemen in het personeelsdossier, zoals bij epilepsie om de collega’s hiervan op de hoogte te kunnen brengen. De werkgever mag niet registreren welke medicijnen de werknemer gebruikt. Wel kan de werkgever de werknemer verzoeken dit aan de bedrijfsarts door te geven als medicijnen van invloed kunnen zijn op de veiligheid tijdens het werk.

Welke informatie mag een werkgever aan de werknemer vragen bij ziekmelding?

Als een werknemer zich ziek meldt, mag een werkgever vragen naar de aard, de ernst en de verwachte duur van de ziekte. Hierdoor kan de werkgever bepalen of er vervanging geregeld moet worden en of er mogelijkheid bestaat voor vervangende werkzaamheden. De werkgever kan ook al een beeld krijgen of er al re-integratieactiviteiten nodig zijn. Hij mag echter niet vragen naar een diagnose.

Wie bepaalt wanneer een zieke werknemer zijn werk weer hervat?

De werkgever bepaalt dit en kan zich daarbij laten adviseren door een bedrijfsarts. De werkgever is ook verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Indien de werknemer het hier niet mee eens is, kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Wat kan een werkgever doen als een zwangere werkneemster ziek wordt vanaf de 24e week zwangerschap tot het zwangerschapsverlof?

Als een zwangere werkneemster ziek wordt voor haar verlofperiode dan kan de werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen. De werkneemster krijgt een uitkering, welke 100% is van het dagloon, vanaf de eerste werkdag dat zij ziek is. Dit loopt door tot het begin van haar zwangerschapsuitkering of haar betermelding. De Ziektewet-uitkering stopt dan automatisch.Bij beëindiging van de zwangerschap door vroeggeboorte vanaf 24 weken of het overlijden van de baby bij de bevalling heeft de werkneemster recht op een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering duurt 16 weken.Indien de werkneemster ziek wordt in de 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode) en zij is op dat moment nog niet met verlof, dan heeft zij ook recht op een Ziektewet-uitkering. Deze ziektedagen worden afgetrokken van het zwangerschapsverlof van minimaal 16 weken. Hierdoor eindigt het verlof mogelijk eerder dan gepland. Het verlof na de bevalling duurt wel altijd minimaal 10 weken.

Alle categorieën

Alle categorieën