Veel gestelde vragen betreft ontslag

Wat is een pro forma ontslagprocedure?

Dit is een procedure die puur voor de vorm gevoerd wordt waarbij de rechter als het ware gevraagd wordt om de afspraken tussen de werkgever en de werknemer te bevestigen. Deze afspraken worden bij een pro forma procedure niet meer inhoudelijk getoetst. In het algemeen is een pro forma procedure overbodig, uitzonderingen daargelaten.

Wat is een oproep- of nulurencontract?

Bij dit contract kan een werkgever werknemers inschakelen wanneer er werk is. Anderzijds zijn werknemers hierbij bereid daarop in te gaan en alleen komen werken en betaald krijgen wanneer er werk is. Een werknemer kan worden ingezet als er werk beschikbaar is en wordt in principe alleen beloond voor de gewerkte uren.

Wat is een min/max contract?

Dit kan niet zomaar gedaan worden. Er zijn hier strenge regels voor waarbij sprake moet zijn van een dwingende regel. Dit houdt in dat alleen in uitzonderingssituaties en bij ernstige gedragingen ontslag op staande voet gegeven mag worden. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, verduistering of het bedreigen van de werkgever of collega’s. Ook het (herhaald) overtreden van veiligheidsinstructies en het schenden van geheimhouding kan leiden tot ontslag op staande voet.

Wat is een ketenregeling?

Deze regeling bepaalt dat automatisch een vast contract ontstaat na drie tijdelijke contracten en/of nadat een een keten van tijdelijke contracten 24 maanden heeft geduurd. De keten is gebroken zodra er tussen twee contracten een periode van langer dan 6 maanden zit. Er mag dan opnieuw worden begonnen met tellen en dus een nieuwe keten gestart worden.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand tussen een werkgever en een werknemer door een uitwisseling van aanbod en aanvaarding. De werkgever en de werknemer moeten het hiermee eens zijn over wezenlijke punten van de arbeidsovereenkomst. De werknemer verbindt zich in dienst van de werkgever om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

Deze wet heeft als doel om de instroom in de WAO drastisch te beperken. Deze wet is in 2002 van kracht geworden. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid voor ziekte zuim begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. De werknemer is verplicht hier volledig aan mee te werken, op straffe van sancties.

Wat is de hoogte van vakantiegeld?

De wegens opzegverboden gelden altijd, hier bestaan geen uitzonderingen op. Op de tijdens opzegverboden bestaan wel een aantal uitzonderingen. Zo is beëindiging van het contract wel mogelijk als de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging (en dit niet binnen 14 dagen heeft herroepen), als de opzegging tijdens de proeftijd plaatsvindt, wanneer de werkgever de werknemer op staande voet ontslaat wegens een dwingende reden en als de werkgever het contract opzegt wegen het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer.

Wat is de eigen bijdrage voor een auto van de zaak?

De werknemer betaalt een eigen bijdrage aan zijn werkgever als de auto van de zaak ook privé gebruikt mag worden. Deze eigen bijdrage mag weer worden afgetrokken van de bijtelling. De eigen bijdrage voor de auto van de zaak mag echter niet zo hoog zijn dat deze hoger uitvalt dan de bijtelling. Er kan dus geen negatief loon ontstaan want in dat geval is de fiscale bijtelling nihil.

Wat is de arbeidsomvang van een min/max contract?

Dit kan onduidelijk zijn bij een min/max contract. De arbeidsomvang kan van belang zijn bij ziekte. Op hoeveel uren loon heeft de zieke werknemer dan recht? Als hier geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt, geldt het rechtsvermoeden. Het rechtsvermoeden houdt in dat men uitgaat van een arbeidsduur die gelijk is aan het gemiddelde aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden (de referteperiode).

Wat houdt ontslag met wederzijds goedvinden in?

Dit betekent dat de werkgever en de werknemer in gezamenlijk overleg besluiten om de arbeidsovereenkomst op een bepaalde datum te laten eindigen. Gezamenlijk worden er afspraken gemaakt over een eventuele ontslagvergoeding en andere zaken die samenhangen met het ontslag. In dit geval wordt het ontslag niet door een rechter getoetst.

Wat houdt de gebruikelijkheidstoets in?

Dit vormt een beperking binnen de werkkostenregeling. Hierbij mag de waarde van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% hoger zijn dan wat gebruikelijk is in overige overeenkomstige omstandigheden. Het is aan de werkgever om per vergoeding of verstrekking te toetsen of deze gebruikelijk is. Als de vergoeding of verstrekking meer dan 30% hoger is dan gebruikelijk, dan komt deze vergoeding of verstrekking bij het te belasten loon van de werknemer. De gebruikelijkheidstoets is ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de werkkostenregeling te beperken.

Wat houden wegens opzegverboden in?

De werkgever mag bij een opzegverbod het dienstverband van de werknemer niet opzeggen. Er zijn twee soorten opzegverboden, de wegens opzegverboden en de tijdens opzegverboden.nDe wegens opzegverboden gelden altijd, hier bestaan geen uitzonderingen op. De werkgever mag het dienstverband niet opzeggen wegens lidmaatschap van een vakbond; het bijwonen van vergaderingen van de Eerste Kamer of vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen; het opnemen van recht op adoptieverlof, verlof voor het opnemen van een pleegkind, kort- en langdurend zorgverlof of het opnemen van ouderschapsverlof; bij de overgang van de onderneming naar een nieuwe werkgever; bij het niet willen werken op zondagen.

Wat betekent uitruil van pensioen?

Bij een pensioenregeling zijn er vaak uitruil- of keuzemogelijkheden met betrekking tot het pensioen. Op deze manier is het pensioen aan te passen aan de eigen wensen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de pensioenregeling. Zo kan het mogelijk zijn eerder of juist later met pensioen te gaan, met deeltijdpensioen te gaan of om te kiezen voor eerst een hogere en later een lagere uitkering. Soms is er ook een optie om het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen of om het ouderdomspensioen juist uit te ruilen tegen een nabestaandenpensioen.

Wat betekent het verrichten van ‘persoonlijke arbeid’?

De wet bepaalt dat een werknemer zijn arbeid altijd persoonlijk moet verrichten. Hij of zij mag zich niet zomaar door een ander laten vervangen. Is dit wel het geval, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Met toestemming van de werkgever is het wel mogelijk om voor vervanging te zorgen. Dit kan echter alleen op incidentele basis het geval zijn, anders is er geen sprake meer van een arbeidsovereenkomst. De werknemer kan in een arbeidsovereenkomst alleen een natuurlijk persoon zijn. De werkgever daarentegen kan een rechtspersoon zijn, maar in het geval van een eenmanszaak kan hij ook een natuurlijk persoon zijn.

Wat betekent finale kwijting?

Dit is een slotbepaling die min of meer standaard aan het eind van elke beëindigingsovereenkomst opgenomen wordt. Met deze bepaling geven werkgever en werknemer aan dat zij niet meer van elkaar te vorderen of te claimen hebben, uitgezonderd de gemaakte beëindiging afspraken. Als er niet zon slotbepaling wordt opgenomen zou de werknemer bijvoorbeeld na het ontslag nog door de werkgever kunnen worden aangesproken voor ongeregelde zaken, zoals een openstaande (studie)schuld.

Wat betekent de Wet Verbetering Poortwachter voor de werkgever?

Deze wet legt een strak tijdschema op aan werkgevers. Vanaf het eerste moment van verzuim moet dit in een schema worden vastgelegd en gevolgd. Na zes weken moet er een probleemanalyse worden opgesteld door een bedrijfsarts en na acht weken moet er een plan van aanpak worden opgesteld. Iedere zes weken moet er een evaluatie van het plan van aanpak worden gedaan. Bij 42 weken moet er weer een evaluatie plaatsvinden, wat de uiterste termijn van ziekmelden bij het UWV van de arbeidsongeschikte werknemer is. Na 52 weken vindt de eerstejaarsevaluatie plaats. Bij 91 weken kan de werkgever de WIA aanvragen.

Wat betekent CAO?

CAO staat voor Collectieve ArbeidsOvereenkomst. Deze overeenkomst geldt voor alle werknemers in een bepaalde bedrijfstak of in een bepaald bedrijf. Hierin staan afspraken over de arbeidsvoorwaarden zoals werktijden, salaris(schalen), vakantiedagen, pensioenregelingen, veiligheid, verlof en meer.

Wanneer mag een werknemer vanuit huis werken?

Dit kan in overleg met de werkgever, vanuit huis of vanaf een andere werkplek. Hiervoor moet de werknemer een schriftelijk verzoek doen welke de werkgever alleen met een goede reden kan weigeren. Zon verzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de werknemer werken bij een bedrijf met minimaal 10 werknemers, de werknemer moet minimaal een half jaar in dienst zijn en het verzoek moet schriftelijk worden gedaan, uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. Hierin moet staan wat de gewenste ingangsdatum is en de gewenste werkplek. De werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op het verzoek. Doet hij dit niet, dan mag de werknemer gaan werken zoals in het verzoek aangegeven.

Wanneer kan ontslag om bedrijfseconomische redenen plaatsvinden?

Dit is mogelijk bij een beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Dan gelden alle tijdens opzegverboden niet. Een uitzondering hierop is wanneer een werkneemster op dat moment zwangerschaps- of bevallingsverlof heeft. Ook is het ontslag mogelijk bij de beëindiging van de werkzaamheden van een onderdeel van de onderneming waar de werknemer uitsluitend of hoofdzakelijk werkt. De voorwaarde hierbij is wel dat de werknemer minimaal 26 weken moet hebben gewerkt in de functie die komt te vervallen.

Alle categorieën

Alle categorieën