Veel gestelde vragen betreft arbeidsvoorwaarden

Wat is de hoogte van vakantiegeld?

De wegens opzegverboden gelden altijd, hier bestaan geen uitzonderingen op. Op de tijdens opzegverboden bestaan wel een aantal uitzonderingen. Zo is beëindiging van het contract wel mogelijk als de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging (en dit niet binnen 14 dagen heeft herroepen), als de opzegging tijdens de proeftijd plaatsvindt, wanneer de werkgever de werknemer op staande voet ontslaat wegens een dwingende reden en als de werkgever het contract opzegt wegen het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer.

Wat is de eigen bijdrage voor een auto van de zaak?

De werknemer betaalt een eigen bijdrage aan zijn werkgever als de auto van de zaak ook privé gebruikt mag worden. Deze eigen bijdrage mag weer worden afgetrokken van de bijtelling. De eigen bijdrage voor de auto van de zaak mag echter niet zo hoog zijn dat deze hoger uitvalt dan de bijtelling. Er kan dus geen negatief loon ontstaan want in dat geval is de fiscale bijtelling nihil.

Wat betekent uitruil van pensioen?

Bij een pensioenregeling zijn er vaak uitruil- of keuzemogelijkheden met betrekking tot het pensioen. Op deze manier is het pensioen aan te passen aan de eigen wensen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de pensioenregeling. Zo kan het mogelijk zijn eerder of juist later met pensioen te gaan, met deeltijdpensioen te gaan of om te kiezen voor eerst een hogere en later een lagere uitkering. Soms is er ook een optie om het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen of om het ouderdomspensioen juist uit te ruilen tegen een nabestaandenpensioen.

Wanneer mag een werknemer vanuit huis werken?

Dit kan in overleg met de werkgever, vanuit huis of vanaf een andere werkplek. Hiervoor moet de werknemer een schriftelijk verzoek doen welke de werkgever alleen met een goede reden kan weigeren. Zon verzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de werknemer werken bij een bedrijf met minimaal 10 werknemers, de werknemer moet minimaal een half jaar in dienst zijn en het verzoek moet schriftelijk worden gedaan, uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. Hierin moet staan wat de gewenste ingangsdatum is en de gewenste werkplek. De werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op het verzoek. Doet hij dit niet, dan mag de werknemer gaan werken zoals in het verzoek aangegeven.

Wanneer is er sprake van bijtelling bij een auto van de zaak?

De Belastingdienst ziet een auto van de zaak als loon als deze ook privé wordt gebruikt. Voor dat privé gebruik moet een fiscale bijtelling (belasting) worden betaald. Deze loonbijstelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto, in de meeste gevallen 25% maar voor milieuvriendelijke autos is dit lager. Als de auto alleen voor zakelijk verkeer wordt gebruikt of als er maar weinig privé kilometers worden gereden, dan hoeft er geen bijtelling te worden berekend. De gebruiker van de auto moet dan door middel van een kilometeradministratie kunnen aantonen dat er alleen zakelijk met de auto is gereden of door middel van een verklaring van geen privé gebruik kenbaar kunnen maken dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden.

Is er sprake van recht op verlof voor een bezoek aan tandarts of dokter?

Dit is het geval indien er sprake is van een onvoorziene acute situatie, zoals opkomende kiespijn of letsel. Dan kan de werknemer aanspraak maken op het zogenaamde calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Dit verlof is niet bedoeld voor een normale controle bij tandarts of huisarts.

Kan een pensioenuitkering ook eerder ingaan als men nog werkt?

Dit is mogelijk door nieuwe belastingregels die vanaf 1 juli 2016 in werking treden. Vijf jaar voor het AOW ingaat, kan men een pensioenuitkering opnemen en daarnaast blijven werken. Als een werknemer al op bijvoorbeeld zijn 55e pensioen op wil nemen, dan kan dat alleen voor het gedeelte dat hij stopt met werken.

Kan een pensioenuitkering eerder ingaan?

Dit is vaak wel mogelijk, maar hangt wel af van de pensioenregeling. Als het pensioen eerder ingaat, ontvangt de gepensioneerde wel levenslang een lagere pensioenuitkering. Dit komt omdat men minder lang pensioen opbouwt en daarnaast het pensioen over een langere tijd uitbetaald moet worden. Voor AOW-leeftijd betaalt men ook meer belasting dan er na.

Kan een klein pensioen worden afgekocht?

Een klein pensioen is een pensioenuitkering tot € 474,11 per jaar bruto uitkeert. Nadat een gepensioneerde twee jaar geen deelnemer meer is aan de pensioenregeling, mag het klein pensioen door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. De pensioenuitvoerder moet dan wel binnen 6 maanden na deze twee jaar de gepensioneerde informeren over de afkoop en de afkoopwaarde uitbetalen.

Kan de auto van de zaak als loon worden berekend?

Een auto van de zaak van de werkgever kan voor de werknemer als loon in natura gelden. Het gebruik van de auto wordt dan gezien als loon indien de werknemer toestemming heeft om de auto in zijn vrije tijd te gebruiken en privé kilometers maakt. Ook het in bruikleen krijgen bij toerbeurt met collega’s kan worden gezien als loon. De auto van de zaak is geen loon als deze puur bedoeld is om het werk uit te kunnen voeren of om de afstand woon-werkverkeer te rijden.

Welke arboregels gelden voor thuiswerkers?

De werkgever moet met de werknemer de risico’s van het werk bespreken en vertellen hoe deze vermeden kunnen worden. Daarnaast maken werkgever en werknemer duidelijke schriftelijke afspraken betreffende onderhoud, reparaties en vervanging van apparatuur die de werknemer nodig heeft, maar ook over pauzes, afwisseling met ander werk en vergoedingen. Thuiswerken met gevaarlijke stoffen is alleen toegestaan als de werknemer zich thuis goed kan beschermen.De werknemer heeft een goede werkplek nodig om het werk veilig en gezond te kunnen doen. Een goede werkplek bestaat uit minimaal een goede stoel, een goede tafel en de juiste verlichting. Als de werknemer hier niet zelf in kan voorzien, moet de werkgever hiervoor zorgen. Als de werknemer thuis werkt met beeldschermen en computers, dan gelden thuis dezelfde eisen voor de inrichting van de werkplek als op kantoor.

Wordt vakantiegeld zwaarder belast dan een maandsalaris?

Bij een thuiswerkovereenkomst maakt het de werkgever niet uit wie de arbeid verricht, als het maar gedaan wordt. Indien een medewerker met thuiswerkovereenkomst gedurende drie maanden ten minste 20 uur per week of elke aaneengesloten week arbeid heeft verricht ontstaat het rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst. Op grond van art. 7:610a en art 7:610b BW wordt dan geacht dat er een arbeidsovereenkomst is tenzij de werknemer het tegendeel bewijst.

Mag een werkgever een verzoek tot thuiswerken weigeren?

Een werkgever kan dit verzoek weigeren mits hij daarvoor een goede reden heeft. Deze weigering moet schriftelijk gebeuren. Goede redenen voor weigering kunnen zijn dat het niet veilig is of de verzochte plek is niet geschikt voor het werk, het verzoek geeft problemen met het werkrooster of het werk kan nergens anders worden uitgevoerd. Indien de werkgever het verzoek weigert, moet de werknemer een jaar wachten voor hij opnieuw een verzoek mag indienen.

Mag een werkgever loon inhouden bij ziekte?

Als een werknemer onder een CAO valt, staan daar de regels over loon bij ziekte of vakantie.Als een werknemer niet onder een CAO valt geldt voor het eerste jaar van ziek zijn dat de werkgever minimaal 70% van het laatstverdiende loon moet uitbetalen tenzij de werknemer na die aftrek onder het minimumloon uitkomt. Dan is het minimumloon de ondergrens voor de werkgever. Als het in de arbeidsovereenkomst of CAO is opgenomen mag uw werkgever in het eerste jaar maximaal 2 wachtdagen berekenen. Dit zijn de eerste twee dagen van de ziekmelding waarover in dat geval geen loon hoeft te worden betaald.Als de medewerker na een betermelding binnen 4 weken weer ziek wordt, dan ziet de wetgever dat als 1 ziekmelding. De werknemer mag dan niet opnieuw wachtdagen rekenen.In het tweede jaar van de ziekte geldt dat de werkgever niet meer dan 70% van het loon hoeft te betalen, zelfs als de zieke medewerker onder het wettelijke minimumloon zou komen. In die gevallen kan die zieke werknemer bij de overheid vragen om een inkomensaanvulling.

Alle categorieën

Alle categorieën