Veel gestelde vragen betreft arbeidsovereenkomst

Wat is een oproep- of nulurencontract?

Bij dit contract kan een werkgever werknemers inschakelen wanneer er werk is. Anderzijds zijn werknemers hierbij bereid daarop in te gaan en alleen komen werken en betaald krijgen wanneer er werk is. Een werknemer kan worden ingezet als er werk beschikbaar is en wordt in principe alleen beloond voor de gewerkte uren.

Wat is een min/max contract?

Dit kan niet zomaar gedaan worden. Er zijn hier strenge regels voor waarbij sprake moet zijn van een dwingende regel. Dit houdt in dat alleen in uitzonderingssituaties en bij ernstige gedragingen ontslag op staande voet gegeven mag worden. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, verduistering of het bedreigen van de werkgever of collega’s. Ook het (herhaald) overtreden van veiligheidsinstructies en het schenden van geheimhouding kan leiden tot ontslag op staande voet.

Wat is een ketenregeling?

Deze regeling bepaalt dat automatisch een vast contract ontstaat na drie tijdelijke contracten en/of nadat een een keten van tijdelijke contracten 24 maanden heeft geduurd. De keten is gebroken zodra er tussen twee contracten een periode van langer dan 6 maanden zit. Er mag dan opnieuw worden begonnen met tellen en dus een nieuwe keten gestart worden.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand tussen een werkgever en een werknemer door een uitwisseling van aanbod en aanvaarding. De werkgever en de werknemer moeten het hiermee eens zijn over wezenlijke punten van de arbeidsovereenkomst. De werknemer verbindt zich in dienst van de werkgever om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Wat is de arbeidsomvang van een min/max contract?

Dit kan onduidelijk zijn bij een min/max contract. De arbeidsomvang kan van belang zijn bij ziekte. Op hoeveel uren loon heeft de zieke werknemer dan recht? Als hier geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt, geldt het rechtsvermoeden. Het rechtsvermoeden houdt in dat men uitgaat van een arbeidsduur die gelijk is aan het gemiddelde aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden (de referteperiode).

Wat houden wegens opzegverboden in?

De werkgever mag bij een opzegverbod het dienstverband van de werknemer niet opzeggen. Er zijn twee soorten opzegverboden, de wegens opzegverboden en de tijdens opzegverboden.nDe wegens opzegverboden gelden altijd, hier bestaan geen uitzonderingen op. De werkgever mag het dienstverband niet opzeggen wegens lidmaatschap van een vakbond; het bijwonen van vergaderingen van de Eerste Kamer of vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen; het opnemen van recht op adoptieverlof, verlof voor het opnemen van een pleegkind, kort- en langdurend zorgverlof of het opnemen van ouderschapsverlof; bij de overgang van de onderneming naar een nieuwe werkgever; bij het niet willen werken op zondagen.

Wat betekent het verrichten van ‘persoonlijke arbeid’?

De wet bepaalt dat een werknemer zijn arbeid altijd persoonlijk moet verrichten. Hij of zij mag zich niet zomaar door een ander laten vervangen. Is dit wel het geval, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Met toestemming van de werkgever is het wel mogelijk om voor vervanging te zorgen. Dit kan echter alleen op incidentele basis het geval zijn, anders is er geen sprake meer van een arbeidsovereenkomst. De werknemer kan in een arbeidsovereenkomst alleen een natuurlijk persoon zijn. De werkgever daarentegen kan een rechtspersoon zijn, maar in het geval van een eenmanszaak kan hij ook een natuurlijk persoon zijn.

Wat betekent CAO?

CAO staat voor Collectieve ArbeidsOvereenkomst. Deze overeenkomst geldt voor alle werknemers in een bepaalde bedrijfstak of in een bepaald bedrijf. Hierin staan afspraken over de arbeidsvoorwaarden zoals werktijden, salaris(schalen), vakantiedagen, pensioenregelingen, veiligheid, verlof en meer.

Waarom een CAO als er ook wetgeving op het gebied van arbeid is?

Een CAO is een afspraak tussen werknemer en werkgevers welke wordt afgesloten door vakbonden en de werkgeversorganisatie). Over arbeidsvoorwaarden bestaan inderdaad allerlei wetten, maar de afspraken in een CAO zijn vaak gunstiger dan de afspraken in de wet. Zo kan er in de CAO een hoger loon worden afgesproken dan het minimumloon of meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Daarnaast staan er in een CAO afspraken die niet in de wet zijn opgenomen, zoals opleiding. Als er sprake is van een CAO dan is deze leidend en niet de wetgeving.

Is er ook sprake van een gezagsverhouding als de werknemer een grote mate van zelfstandigheid in zijn werk heeft?

Dan kan er nog steeds sprake zijn van een gezagsverhouding. De werkgever heeft gezag indien hij bevoegd is aanwijzingen te geven ter bevordering van de goede orde binnen de onderneming. Vaak is het lastig te bepalen of er duidelijk sprake is van een gezagsverhouding binnen een arbeidsovereenkomst of dat er toch sprake is van een overeenkomst van opdracht. De rechter beoordeelt de feitelijke situatie zonder rekening te houden met de naam die beide partijen aan het contract hebben gegeven.

Is een stageovereenkomst of een leerovereenkomst gelijk aan een arbeidsovereenkomst?

Bij een stage zijn de werkzaamheden met name gericht op de uitbreiding van de eigen kennis of ervaring van de stagiair. In dat geval is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar van een stageovereenkomst of een leerovereenkomst. Zelfs al wordt op een gegeven moment de aard van de werkzaamheden van economische waarde voor de werkgever dan wordt toch de leerovereenkomst niet automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst.

Hoe lang mag een proeftijd duren?

Dit is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Als het gaat om de duur van een project dan mag de proeftijd maximaal een maand beslaan. Indien het contract zes maanden of korter is, dan mag sinds 1 januari 2015 helemaal geen proeftijd meer gehanteerd worden. Voor een contract die langer duurt dan 6 maanden en korter dan twee jaar mag er maximaal een maand aangehouden worden. Voor een contract langer dan twee jaar of voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden duren.De proeftijd bij arbeidsovereenkomsten voor de duur van een project of korter dan twee jaar is er een mogelijkheid de proeftijd bij CAO te verlengen naar twee maanden. De proeftijd moet voor werkgever en werknemer gelijk zijn.

Heeft een stagiair recht op een stagevergoeding?

Alleen als er een afspraak is gemaakt tussen de werkgever en de stagiair over stagevergoeding dan is er ook recht op deze vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie van de gemaakte kosten.

Geldt een CAO voor alle werkgevers in de bedrijfstak?

Dat is alleen het geval als de CAO algemeen verbindend is verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Is dit niet het geval dan moet de werkgever lid zijn van een werkgeversvereniging om de CAO te moeten toepassen.

Gaat mijn arbeidscontract in op de dag dat ik begin met werken?

Dit is in principe niet noodzakelijk wil er dan sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. De werknemer hoeft namelijk niet feitelijk arbeid te verrichten om te spreken van een arbeidsovereenkomst. Als men bijvoorbeeld per 1 november een arbeidsovereenkomst aangaat, maar de eerste werkdag is op 15 november, dan is er wel gedurende de eerste twee weken van november sprake van een contract. Dit kan van belang zijn voor de ingang van de proeftijd of in het geval van opzegverboden tijdens ziekte.

Betaalt een werkgever nog verdere loonkosten bij een stagevergoeding?

De werkgever hoeft op de stagevergoeding geen loonheffing of premies werknemersverzekeringen in te houden. Bij een normale stagevergoeding is de stagiair verzekerd voor de ZW en WAJONG.Als er echter niet alleen meer sprake is van een stageovereenkomst maar (ook) van een arbeidsovereenkomst, dan moet de stagiair ten minste het minimumloon betaald worden. De werkgever moet dan ook loonheffing en premies voor de werknemersverzekeringen inhouden. Dit kan het geval zijn als de stagiair (ook) productieve arbeid verricht.

Alle categorieën

Alle categorieën