Een veel gestelde vraag betreft coronacrisis, jaarrekening en accountants


Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor jaarrekeningen 2019 van decentrale overheden?

Decentrale overheden dienen vóór 15 juli 2020 de jaarstukken aan te leveren. Dit betreft zowel stukken voor de SiSa-verantwoording bij het CBS, als het indienen van jaarstukken bij de provinciale toezichthouders.

Gemeenten en accountants ondervinden consequenties van het coronavirus. Zo is niet alle controledocumentatie digitaal toegankelijk (waaronder cliëntdossiers in het sociale domein) en is er afhankelijkheid van informatie van derde partijen, met mogelijk vertraging in de aanlevering en de uitvoering van reviewwerkzaamheden. Ook leggen gemeenten prioriteit bij de inrichting van de noodmaatregelen over de uitbreiding van de Bbz-regeling. In hoeverre is uitstel voor inlevering van de jaarrekeningen te verwachten?

 

Antwoord

Het ministerie van BZK meldt in de IBI nieuwsbrief, nummer 93, 20 maart 2020 dat het denkbaar is dat de maatregelen die getroffen zijn in het kader van de verdere verspreiding van het coronavirus impact hebben op de vaststelling van de jaarrekening 2019 van decentrale overheden. Bijvoorbeeld omdat de controlewerkzaamheden van de accountant niet volgens plan uitgevoerd kunnen worden, of omdat de gemeenteraad of provinciale staten niet bijeen kunnen komen. Veel is echter nog onzeker. Controlewerkzaamheden kunnen op afstand worden verricht en wellicht kunnen vergaderingen van raden en staten straks wel weer doorgang vinden.

Indien het noodzakelijk is zal de minister van BZK de termijnen voor de aanlevering van de jaarstukken aanpassen. BZK verzoekt decentrale overheden niet zelf uitstelverzoek hiervoor in te dienen, maar niet als er sprake is van andere redenen. Dit geldt ook voor de indiening van de begroting door Gemeenschappelijke regelingen (voor 1 augustus 2020).

BZK overweegt verruiming van de indieningstermijn, waarbij gedacht kan worden aan het regime zoals dat van kracht was voor het verslagjaar 2015 (SiSa vóór 15 juli 2020 en de vastgestelde jaarrekening op een later moment). Indien de termijnen voor 2020 worden aangepast, wordt dit gecommuniceerd via BZK / IBI-nieuwsbrieven. Provinciale toezichthouders zijn hiervan ook op de hoogte. De NBA houdt nauw contact met BZK over de mogelijke verruiming van de indieningstermijn.

Bron : Wat zijn de gevolgen van …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Het komt soms voor dat de jaarrekening van een dochtermaatschappij (hierna de enkelvoudige jaarrekening) later wordt opgesteld dan de jaarrekening van de moedermaatschappij (hierna de geconsolideerde jaarrekening) en dat tijdens het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening tot een betere schatting kan worden gekomen over de situatie per balansdatum, waardoor er een afwijking ontstaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

Zie art. 1 lid 2 van de NOW; de omzet wordt bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening.

Wanneer de werkgever afziet van de NOW-subsidie hoeft er geen accountantsverklaring aangeleverd te worden. De meest eenvoudige manier op af te zien van de NOW-subsidie is om bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling aan te geven dat het percentage omzetverlies lager is dan 20%. Hierdoor volgt vanzelfsprekend een verzoek tot gehele terugbetaling van het ontvangen voorschot.

Voor entiteiten waarop Titel 9 BW2 van toepassing is, zijn ‘andere baten’ (zoals subsidies of andere bijdragen) slechts dan onderdeel van het omzetbegrip. Indien dit op deze manier consistent in de laatst vastgestelde jaarrekening is verwerkt en gepresenteerd en in overeenstemming is met de wetgeving en verslaggevingsstandaarden van de RJ. De NOW-subsidie zelf valt onder geen omstandigheid onder het omzetbegrip ter bepaling van de omzetdaling in het kader van de NOW-regeling

Nee, huurkortingen worden niet tot het omzetbegrip gerekend in het kader van de NOW-regeling. Ontvangen huurkortingen of huurkwijtscheldingen zorgen voor lagere kosten van een entiteit en vallen daarom niet onder het omzetbegrip voor de NOW-regeling.

Het LIV (Lage Inkomens Voordeel) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet omdat deze volgens het jaarrekeningenrecht niet onder het omzetbegrip valt.

De TOZO (Tegemoetkoming zelfstandige ondernemers) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet. De TOZO voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van zelfstandig ondernemers en wordt daarom niet als omzet gezien voor de NOW regeling

Nee, de WBSO is een fiscale maatregel en hoeft niet meegenomen te worden in de bepaling van de netto omzetdaling voor de NOW. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 1.0 bij de vraag ‘Wat valt er allemaal onder omzet’.

Ja, ziekengeld dient tot de omzet in de zin van de NOW-regeling gerekend te worden. Van belang is hier wel dat het ontvangen of te ontvangen ziekengeld betrekking heeft op de gekozen meetperiode voor de omzet en is gerelateerd aan medewerkers die SV-loon ontvangen.

Nee, dit blijkt niet uit de regeling. De regeling voor transferpricing / verrekenprijzen geldt alleen voor artikel 6a. Wel geldt in algemene zin dat de omzet moet worden berekend op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening