Een veel gestelde vraag betreft coronacrisis, jaarverslag en accountants


Wat zijn de consequenties van de coronacrisis voor de jaarverslaggeving in algemene zin?

In afstemming met de Commissie voor de Jaarverslaggeving (CJ) en in lijn met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) is het volgende nu bekend: In de Nederlandse context bij een jaareinde 31 december 2019 is er onder de RJ sprake van een ‘non-adjusting event’. Dit betekent dat de situatie wel wordt toegelicht, maar niet wordt verwerkt in de jaarcijfers per 31 december 2019 (RJ 160.206 en verder).

Gebeurtenissen die blijken na balansdatum en die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dienen niet in de jaarrekening te worden verwerkt, maar niet als deze een grote betekenis voor de rechtspersoon hebben omdat de continuïteitsveronderstelling vervalt en de jaarrekening wordt opgesteld uitgaande van liquidatie van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon.

De volgende paragrafen uit de RJ zijn over de toelichtingen in het bestuursverslag en de jaarrekening relevant.

 

Bestuursverslag:

  • toekomstparagraaf (RJ 400.129 en verder);
  • risicoparagraaf (RJ 400.110a en verder).

 

Jaarrekening:

  • toelichting inzake onzekerheden continuïteit indien van toepassing (RJ 170.305 en voorgaande);
  • toelichting gebeurtenissen na balansdatum (RJ 160.404 en volgende).

 

Hierbij is verder het volgende van belang:

  1. Deze tekst voor classificering van de coronapandemie als non-adjusting event is van toepassing in de veronderstelling van continuïteit en is ook van toepassing bij gerede twijfel over continuïteit. Deze classificering geldt zolang de waarderingsgrondslagen op grond van de continuïteitsveronderstelling van toepassing zijn. Corona is in principe een non-adjusting event.
  2. Bepaling BW 2 titel 9, artikel 362.4 (inzichtsvereiste) is van toepassing bij de uitzonderingen. Hiervan zijn nu nog geen voorbeelden beschikbaar.
  3. Wees alert op opportunistische motieven van cliënten om middels de verslaggeving te komen tot winststuring, belastingbesparing of onterecht gebruik van noodmaatregelen. Een speciaal aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld de waardering van het onderhanden werk.
  4. Uitzondering is de situatie van discontinuïteit: aanpassing waarderingsgrondslagen per 31 december op basis van liquidatiewaarden is dan wel aan de orde (adjusting).
  5. Wees gezien de snel opvolgende veranderingen alert op de dateringen. Als de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) bijvoorbeeld non-adjusting-aanpassingen doet, dient de datering van de jaarrekening wel te worden aangepast.

Bron : Wat zijn de consequenties van …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Het komt soms voor dat de jaarrekening van een dochtermaatschappij (hierna de enkelvoudige jaarrekening) later wordt opgesteld dan de jaarrekening van de moedermaatschappij (hierna de geconsolideerde jaarrekening) en dat tijdens het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening tot een betere schatting kan worden gekomen over de situatie per balansdatum, waardoor er een afwijking ontstaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

Zie art. 1 lid 2 van de NOW; de omzet wordt bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening.

Wanneer de werkgever afziet van de NOW-subsidie hoeft er geen accountantsverklaring aangeleverd te worden. De meest eenvoudige manier op af te zien van de NOW-subsidie is om bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling aan te geven dat het percentage omzetverlies lager is dan 20%. Hierdoor volgt vanzelfsprekend een verzoek tot gehele terugbetaling van het ontvangen voorschot.

Voor entiteiten waarop Titel 9 BW2 van toepassing is, zijn ‘andere baten’ (zoals subsidies of andere bijdragen) slechts dan onderdeel van het omzetbegrip. Indien dit op deze manier consistent in de laatst vastgestelde jaarrekening is verwerkt en gepresenteerd en in overeenstemming is met de wetgeving en verslaggevingsstandaarden van de RJ. De NOW-subsidie zelf valt onder geen omstandigheid onder het omzetbegrip ter bepaling van de omzetdaling in het kader van de NOW-regeling

Nee, huurkortingen worden niet tot het omzetbegrip gerekend in het kader van de NOW-regeling. Ontvangen huurkortingen of huurkwijtscheldingen zorgen voor lagere kosten van een entiteit en vallen daarom niet onder het omzetbegrip voor de NOW-regeling.

Het LIV (Lage Inkomens Voordeel) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet omdat deze volgens het jaarrekeningenrecht niet onder het omzetbegrip valt.

De TOZO (Tegemoetkoming zelfstandige ondernemers) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet. De TOZO voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van zelfstandig ondernemers en wordt daarom niet als omzet gezien voor de NOW regeling

Nee, de WBSO is een fiscale maatregel en hoeft niet meegenomen te worden in de bepaling van de netto omzetdaling voor de NOW. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 1.0 bij de vraag ‘Wat valt er allemaal onder omzet’.

Ja, ziekengeld dient tot de omzet in de zin van de NOW-regeling gerekend te worden. Van belang is hier wel dat het ontvangen of te ontvangen ziekengeld betrekking heeft op de gekozen meetperiode voor de omzet en is gerelateerd aan medewerkers die SV-loon ontvangen.

Nee, dit blijkt niet uit de regeling. De regeling voor transferpricing / verrekenprijzen geldt alleen voor artikel 6a. Wel geldt in algemene zin dat de omzet moet worden berekend op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening