Een veel gestelde vraag betreft NBA en permanente educatie


Wat is mijn PE-verplichting als accountant in business?

Als accountant in business heb je de volgende PE-verplichting. Het verrichten minimaal 120 PE-uren aan PE-activiteiten per driejaarscyclus, met een minimum van 20 uren per kalenderjaar. Per kalenderjaar mogen maximaal 20 uren aan ongestructureerde activiteiten (zelfstudie en/of training in het werk) meetellen.

Gestructureerde PE-activiteiten

  • Het volgen van cursussen, congressen, seminars etc.; (cursussen in elektronische vorm ook onder de voorwaarden die zijn te vinden op nba.nl/pe)
  • Het optreden als docent, inleider etc. (mits géén herhaling)
  • Het optreden als examinator bij de vakken van het accountantsexamen of bij andere voor accountants relevante vakken (mits géén herhaling)
  • Het verrichten van activiteiten in vaktechnische commissies of deelnemen aan vaktechnische bijeenkomsten.
  • Het publiceren van artikelen.
  • Het verrichten van vaktechnische research (zie vraag en antwoord Wat wordt onder vaktechnische research verstaan?).
  • Het deelnemen aan ledenbijeenkomsten met een vaktechnisch karakter.
  • Het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen (zie vraag en antwoord Hoe beoordeel ik docentschap, begeleiding van studenten (zaken waarbij wordt verwacht dat de accountant boven de materie staat) etc. in het kader van de PE-verplichting?).

 

Ongestructureerde PE-activiteiten

  • Het verrichten van zelfstudie (zie vraag en antwoord Wat wordt onder zelfstudie en onder training on the job in het kader van de PE-verplichting voor accountants verstaan?).
  • Het verrichten van training on the job (zie vraag en antwoord Wat wordt onder zelfstudie en onder training on the job in het kader van de PE-verplichting voor accountants verstaan?).

 

De accountant in business verricht PE-activiteiten in het voor hem relevante vakgebied en brengt daarin een zekere spreiding aan (voor meer informatie zie vraag Ben ik verplicht cursussen op het vakgebied van de accountancy te volgen, ook als ik niet of nauwelijks meer op dit gebied werkzaam ben?). Cursussen, congressen, seminars hoeven niet verplicht te worden afgenomen bij erkende PE-instellingen (voor meer informatie zie vraag Geldt voor mij de verplichting tot het volgen van tenminste 20 cursusuren per kalenderjaar van cursussen die de erkende PE-instellingen in het NBA-cursusregistratiesysteem hebben geplaatst?), behalve voor de verplichte PE-onderwerpen. Het bestuur kan een verplicht PE-onderwerp voor accountants in business instellen.

Bij functiewisseling kan het zijn dat uw PE-verplichting wijzigt (voor meer informatie zie vraag Verandert mijn PE-verplichting als ik in de loop van het kalenderjaar van functie verander en daardoor niet meer dan openbaar, intern of overheidsaccountant maar als accountant in business werkzaam ben of vice versa?).

Indien een accountant in business nog maar zeer beperkt werkzaam is, kan onder strikte voorwaarden een beroep gedaan worden op ontheffing(meer informatie zie vragen Voor wie is de ontheffing bedoeld waarbij een Verklaring verrichte activiteiten kan worden ingediend? en Wanneer en hoe kan de accountant in business een Verklaring verrichte activiteiten indienen?).

Let op: zelfstudie en training on the job kunnen niet onder vaktechnische research worden verantwoord, immers dat is iets anders (zie vraag en antwoord Wat wordt onder vaktechnische research verstaan? En Mag ik het kennisnemen van informatie uit vakliteratuur en tijdschriften (zelfstudie) en training on the job onder vaktechnische research scharen?).

Bron : Wat is mijn PE-verplichting als …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over permanente educatie

Hoeveel PE-uren u kan toekennen aan een PE-activiteit is geen eensluidend antwoord te geven.

Het beleid voor verplichte cursussen en de kennistoets is niet gewijzigd. De NBA behoudt het recht om deze voor leden(groepen) verplicht te stellen.

Het portfolio wordt door de leden zelf beheerd, je kunt hiervoor gebruik maken van de PE-tool. De NBA accepteert ook andere typen bestanden, zoals een format dat door jouw werkgever is aangeleverd.

Om als PE-activiteiten te kunnen kwalificeren, dienen de activiteiten binnen het voor u relevante vakgebied te liggen én aan de activiteiten dient voor u een leereffect te zitten. Het is dan ook niet zo dat alle contacturen sowieso kwalificeren voor de PE-verplichting.

Deze verplichting geldt alleen voor de openbaar, de intern en de overheidsaccountant. Deze verplichting geldt dus niet voor de accountant in business. Uiteraard mag de accountant in business wel gebruik maken van dit cursusaanbod.

Nee, in de NVPE is nadrukkelijk opgenomen dat de accountant PE-activiteiten moet verrichten die relevant zijn voor het vakgebied waarbinnen de betrokken accountant werkzaam is.

Ja, de PE-verplichting geldt onverkort als u langdurig in het buitenland werkzaam bent. Uiteraard is het toegestaan invulling te geven aan de PE-verplichting in het land waarin u werkzaam bent. Daarbij kunt u gebruikmaken van het aanbod van de daar gevestigde beroepsorganisatie(s). Daarnaast bestaat een groot aanbod van e-learning-cursussen.

Voor leden die de nieuwe PE-regels in 2021 overnemen en zich dit jaar kandidaat stellen om de nieuwe PE-regeling te wijzigen, de entiteit; zelfs als ze in hun nieuwe rol als accountant in het bedrijf of in het bestuur van het MKB werken.

Voor het aanvragen van een ontheffingsverzoek in geval van < 200 uur deskundigheid waarover de accountant in business gewoonlijk beschikt, vult u de bijlage in. Deze volledig ingevulde bijlage kunt u getekend inscannen en via het onderstaand formulier verzenden.nnNaar het formulier Verklaring verrichte activiteiten

Ja, u bent onverkort PE-plichtig. Als u nog werkzaamheden, van welke aard en/of omvang dan ook, verricht, bent u volgens de Verordening gedragscode (VGC) afhankelijk van de aard van die werkzaamheden óf openbaar, intern of overheidsaccountant of accountant in business.