Een veel gestelde vraag betreft NOW 3.0, omzet, subsidie en NOW regeling

Wat gebeurt er met de subsidie als de omzet in de door mij gekozen periode van 3 maanden hoger uitvalt dan verwacht?

Uw subsidie wordt vastgesteld op basis van het gerealiseerde omzetverlies. U heeft voor het voorschot uw verwachte omzetverlies opgegeven. Uw subsidie wordt in dit geval lager vastgesteld omdat u meer omzet heeft behaald en dus een lager omzetverlies heeft dan verwacht.

Of u moet terugbetalen is afhankelijk van de hoogte van het betaalde voorschot. Dit is overigens ook afhankelijk van de vraag of u aan de andere voorwaarden heeft voldaan.

Voorbeeld voor NOW3 (eerste tijdvak):
Stel, uw omzet was in 2019 in totaal € 300.000. Uw onderneming bestond al op 1 januari 2019, waarmee de omzet € 300.000/4 = € 75.000 is voor een periode van 3 maanden.

Uw ingeschatte omzet was: € 45.000 over de maanden oktober november en december, waarmee uw verwachte omzetverlies 40% was. De loonsom in juni was € 5.000. Uw subsidie was hiermee ingeschat op 40% x 80% subsidie x € 5.000 x 3 maanden x 1,4 = € 6720.

Hiervan heeft u 80% bevoorschot gekregen. Dit is € 5.376.

Uw werkelijke omzet is uiteindelijk hoger: € 60.000 over de maanden oktober t/m december, waarmee uw werkelijke omzetverlies 20% was. De loonsom in oktober t/m december is € 5.000 per maand, te weten € 20.000.

Uw subsidie wordt hiermee: 20% van € 5.000 x 3 maanden x 1,4 x 80% subsidie = € 3.360.

U heeft al € 5.376 bevoorschot gekregen. De terugbetaling in dit geval is € 5.376 – € 3.360  = € 2016.

Bron : Wat gebeurt er met de …

Download hier gratis het PDF bestand met de meest gestelde vragen over de NOW regeling

Fill out my online form.

Veel gestelde vragen over NOW regeling

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. Zij vallen onder hun payroll bedrijf of uitzendbureau

Voor de definitie van omzet bij de NOW regeling wordt aaneengesloten bij de omzet definitie in het jaarrekeningenrecht. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en belastingen die over de omzet zijn geheven
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten
Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Voor NOW 2.0 aanvraag omzetdaling kan een omzetdaling worden opgeven in een aaneengesloten periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (bijvoorbeeld van 1 juli tot en met 30 oktober)

De aanvraag NOW 2.0 geldt voor een periode van 4 maanden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 juni 2020. Met de online rekenhulp berekent u het percentage omzetverlies over een periode van 4 maanden.

De onderstaande baten vallen onder omzetbegrip uit de NOW-regeling en worden op de volgende manier berekent:

Als u niet bij Exact Online kunt inloggen, kunt u de volgende stappen volgen om dit op te lossen:

    • Herstel uw gebruikersnaam of wachtwoord. Klik hiervoor op de inlogpagina van Exact Online op de hyperlink Wachtwoord vergeten? En volg de instructies.
    • Gebruikt u verificatie in twee stappen? Controleer dan of u de verificatiecode correct hebt ingevoerd en of de tijd op uw telefoon juist is ingesteld.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het omzetverlies. Dus: hoe groter de daling, hoe hoger de tegemoetkoming.

Bij aanvragers van NOW3, eerste, tweede en derde tijdvak – wordt volgens de standaardregel – het omzetverlies in de gekozen driemaands periode in 2020 vergeleken met een vierde van de jaaromzet van 2019.

De NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud) gaat uit van het omzetcriterium. Er kunnen echter bij de cliënt situaties ontstaan waardoor de (periodieke) facturering wel doorgaat, maar de betalingen hierop sterk teruglopenDe ondernemer ontvangt dan minder geld en zo kunnen er toch liquiditeitsproblemen voor de onderneming van uw cliënt ontstaan.

De NOW-regeling kan soms gunstig en soms heel ongunstig uitpakken voor bedrijven met grote seizoensfluctuaties zoals strandtenten, toeristische attracties of bedrijven in de landbouw.