Download de gratis Word template

Waar kan ik een 0 uren contract voorbeeld Word downloaden?

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld Word downloaden. Dit 0 uren contract voorbeeld is handig en gemakkelijk te gebruiken.

Met een nul uren contract voorbeeld gratis beschikbaar, kun je moeiteloos een geschikte overeenkomst opstellen zonder gedoe.

Bron: 
Format: 
Word

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.
Voorbeeld 0 uren contract horeca De ondergetekenden: (bedrijfsnaam) gevestigd te (adres), ten dezen vertegenwoordigd door (rechtsgeldige vertegenwoordiger) hierna te noemen werkgever, EN (naam), wonende te (adres), hierna te noemen: werknemer; Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1 1. De werknemer treedt met ingang van (datum) bij de werkgever in dienst in de functie van (functienaam) 2. De functie wordt uitgeoefend vanuit de standplaats c.q. de vestiging (adres) Artikel 2 De proeftijd bedraagt (periode) maanden. Gedurende deze periode is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Artikel 3 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de tijd van zes maanden, eindigende derhalve op (datum) Artikel 4 De werknemer en de werkgever zijn bevoegd de arbeidsovereenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en opzegtermijnen. De arbeidsovereenkomst kan slechts tegen het einde van de kalendermaand worden opgezegd. Artikel 5 De werknemer heeft geen aanspraak op loon indien geen oproeping plaatsvindt, ook al vindt dit zijn oorzaak in een omstandigheid, die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Artikel 6 De werknemer kan voor de volgende werkzaamheden worden opgeroepen: Opsomming van de werkzaamheden. Artikel 7 De werkgever is verplicht de werknemer tijdig voor de beoogde arbeid op te roepen, uiterlijk (aantal) uren voordat met de werkzaamheden moet worden begonnen. De werkgever stelt (aantal) uren voordat de overeengekomen arbeid wordt beëindigd, de werknemer daarvan op de hoogte. Artikel 8 1. Werknemer heeft slechts recht op salaris indien en voorzover hij daadwerkelijk als oproepkracht voor werkgever werkzaam is geweest. 2. Werknemer heeft geen recht op salaris gedurende de tijd dat er geen werk voor hem beschikbaar is, ook al ligt het niet beschikbaar zijn van werk in de risicosfeer van werkgever. De bepalingen van artikel 628 Boek 7 worden in dit verband voor de maximale periode van 6 maanden uitgesloten. 3. Het salaris van werknemer bedraagt € (uurloon) bruto per uur, Het salaris zal door werkgever worden voldaan in de eerste week van de opvolgende kalendermaand. De werknemer heeft voorts aanspraak per jaar op vakantietoeslag van 8% over het door hem ontvangen brutosalaris. De vakantietoeslag wordt uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer uitbetaald. Artikel 9 Per uitbetaald uur bouwt de werknemer (aantal) uur aan vakantierechten op. Artikel 10 1. Werknemer verklaart op de hoogte te zijn en in te stemmen met de bij werkgever geldende arbeids- en bedrijfsregels alsmede dat hij zich aan deze regels zal houden. 2. De werknemer houdt zich beschikbaar om op werkdagen van (tijd) tot (tijd) werkzaam te kunnen zijn voor de werkgever. Werknemer is verplicht gehoor te geven aan een oproep van de werkgever tot het verrichten van werkzaamheden. Artikel 11 1. In geval van arbeidsongeschiktheid moet de werknemer zich zo spoedig mogelijk ziek melden bij (contactpersoon bij ziekte) 2. Deze verplichting geldt zowel wanneer de werknemer opgeroepen is als wanneer dit niet het geval is. 3. De werknemer is wanneer hij als gevolg van ziekte niet aan een (geplande) oproep kan voldoen, gehouden de hem uitgereikte controlevoorschriften bij ziekte in acht te nemen. Artikel 12 Indien de werknemer, voor arbeid als voormeld opgeroepen zijnde, wegens ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, zal de werkgever, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende ten hoogste de duur van de oproeping 70% van het voor de werknemer geldende brutoloon betalen, doch ten minste het voor de werknemer naar rato van de oproeping geldende minimumloon. Artikel 13 Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de CAO voor horeca van toepassing. Deze CAO wordt geacht van deze overeenkomst integraal deel uit te maken. Artikel 14 De werkgever heeft de bevoegdheid een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te (plaats) op (datum) Naam werkgever Naam werknemer Handtekening werkgever Handtekening werknemer …………………………. ………………………….

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeelddocument van een projectovereenkomst in PDF downloaden. Dit projectovereenkomst voorbeeld biedt een nuttige referentie voor toekomstige samenwerkingen. Bekijk en gebruik ook ons projectcontract voorbeeld om de details van je projectovereenkomst efficiënter vast te leggen.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen ava document in PDF downloaden. Dit voorbeeld notulen PDF helpt je om notulen ava beter te begrijpen.

Download gratis je voorbeeld notulen en verbeter je ava notulen voorbereidingen.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld berekening personeelskosten document in Excel downloaden. Gebruik deze tool om eenvoudig je loonkosten berekenen in Excel en krijg een gedetailleerde berekening personeelskosten. Veel bedrijven vinden deze personeelskosten berekenen methode handig voor een nauwkeurige loonkosten berekening.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld huurovereenkomst PDF gemeubileerde woning document in PDF downloaden.

Download nu je gratis huurcontract voorbeeld voor een gemeubileerde woning.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld marge horeca document in Excel downloaden. Met deze kostprijsberekening Excel download kun je eenvoudig de kosten bijhouden. Het is een handige kostprijsberekening Excel template voor iedereen in de horeca.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden. Ontvang je gratis Excel bestand downloaden en bekijk een specificatie inventarislijst voorbeeld Excel. Klik nu om je gratis excel te downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur fotograaf document in Word downloaden.

Dit voorbeeld factuur kan handig zijn als je een factuur fotograaf snel wilt maken. Download het voorbeeld factuur Word bestand nu!

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld weekstaat document in Excel downloaden. Download de weekstaat Excel en begin direct met je planning. Klik hier om je weekstaat in Excel te downloaden en efficiënter te werken.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden. Download deze kostenspecificatie voorbeeld en krijg inzicht in jouw bedrijfskosten excel. Gebruik dit bedrijfskosten voorbeeld om jouw financiële administratie te verbeteren.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld disclaimer email document in Word downloaden. Deze disclaimer download biedt een professioneel opgestelde email disclaimer in het Nederlands. Gebruik deze disclaimer mail voorbeeld om juridische duidelijkheid te bieden in je communicatie.