Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld vaststellingsovereenkomst directeur document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Vaststellingsovereenkomst directeur

 

 

de besloten vennootschap (Bedrijf werkgever), statutair gevestigd te (Plaats), ingeschreven in het handelsregister onder nummer (nummer), kantoorhoudende te (postcode) te (Plaats), aan de (straat), hierna te noemen “de Vennootschap”, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder zijnde (NAAM), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur (Naam),

 

en

 

de heer/ mevrouw (NAAM), geboren op (Datum), wonende te (postcode, plaats, straat en huisnummer), hierna te noemen “(NAAM)”,

 

gezamenlijk aan te duiden als “partijen”

 

Nemen het volgende in aanmerking

 1. de Vennootschap houdt een onderneming in stand, onder andere actief op het gebied van (omschrijving);
 2. (NAAM) houdt een onderneming in stand, onder meer actief op het gebied van het verrichten van managementdiensten en ondersteunen van nieuwe ondernemingen op het gebied van boekhouding en bedrijfsvoering;
 • (NAAM) verricht vanaf (datum) managementdiensten ten behoeve van de Vennootschap op grond van de managementovereenkomst (“Managementovereenkomst”). Zij is per gelijke datum aandeelhouder voor 1/8 in het kapitaal van de Vennootschap en enig bestuurder van de Vennootschap;
 1. (NAAM) heeft aangegeven op korte termijn haar werkzaamheden en haar betrokkenheid bij de Vennootschap om de haar moverende redenen definitief te willen beëindigen, als genoegzaam bekend bij partijen;
 2. De Vennootschap, heeft aangegeven het besluit te respecteren en aan de beëindiging en betrokkenheid van (NAAM) bij de Vennootschap te willen meewerken.
 3. Partijen wensen hun afspraken over de beëindiging en betrokkenheid van (NAAM) bij de Vennootschap nader vast te leggen.

 

Komen het volgende overeen

 1. Einde van statutair directeurschap (NAAM)

1.1          De Vennootschap aanvaardt het ontslag van (NAAM) als statutair bestuurder van de Vennootschap met ingang van (datum).

 

1.2          De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (“AvA”) zal decharge verlenen aan (NAAM) voor het door haar gevoerde bestuur tot (datum) voor wat het betreft de aan de AvA bekende feiten, zoals deze zijn gebleken uit de administratie.

 

1.3          Aandeelshouders vrijwaren (NAAM) voor hun vorderingen op de Vennootschap.

 

 1. Einde managementovereenkomst

2.1          De Managementovereenkomst van (NAAM) met de Vennootschap eindigt op (datum).

2.3          (NAAM) is vrijgesteld van werkzaamheden voor de maand (maand) september 2016.

2.4          Voor (NAAM) en (NAAM) geldt vanaf (datum) geen concurrentiebeding. (NAAM) en (NAAM) verplichten zich tenminste tot (datum) de huidige personen die op contractuele basis werken voor de Vennootschap, op geen enkele wijze te benaderen om werkzaamheden te verrichten voor een andere vennootschap.

 

 1. (Ver)koop en overdracht aandelen in de Vennootschap

3.1          (NAAM) verkoopt en levert op (datum) haar (aantal) gewone aandelen in de Vennootschap, elk nominaal groot een euro (€ 1,00), genummerd (nummers) aan (naam)

 

3.2          (NAAM) koopt en aanvaardt de levering op (Datum)  van (aantal) gewone aandelen in de Vennootschap, elk nominaal groot een euro (€ 1,00), genummerd (nummering) van(NAAM) tegen een bedrag van een halve Euro (€ bedrag).

 

 1. Positief getuigschrift

4.1          Op verzoek van (NAAM) en/of (NAAM) geeft de Vennootschap een positief luidend getuigschrift af en verleent een positieve referentie.

 

4.2          Partijen zullen zich onthouden van het doen van uitlatingen aan derden die de andere partij of de aan de Vennootschap gelieerde ondernemingen/personen zouden kunnen schaden.

 

 1. Finale kwijting

Behoudens naleving van bovenstaande punten verlenen partijen elkaar over en weer volledige en finale kwijting ter zake al hetgeen zij uit hoofde van de managementovereenkomst en/of de beëindiging daarvan en/of de overdracht van de aandelen in de Vennootschap van elkaar te vorderen (mochten) hebben.

 

 1. Afstand van vernietiging en ontbinding

Partijen doen afstand van het recht op vernietiging en ontbinding van deze overeenkomst, waaronder mede begrepen afstand van het recht op vernietiging wegens dwaling, aangezien ieder van partijen de inhoud van deze overeenkomst te zijnen bate of schade aanvaardt. In het geval enige bepaling van deze overeenkomst door de rechter nietig of anderszins niet verbindend wordt geacht blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht. De nietige of anderszins niet verbindend geachte bepaling zal dan worden vervangen door een wel geldige bepaling, die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk beantwoordt aan de nietige of anderszins niet verbindend geachte bepaling.

 

 1. Verplichtingen partijen

Partijen verplichten zich al het noodzakelijke te doen om de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk te maken.

 

 1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus in vijfvoud ondertekend op (datum) door:

 

(NAAM)                                               (NAAM)

 

Handtekening                                   handtekening

 

Klaverhout Holding B.V.                Craft Detachering B.V.

_____________________        _____________________

Door: E.H.G. Houtman   Door: P. (NAAM)

_____________________

 1. (NAAM)

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld gebruiksovereenkomst document in Word-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeldberekening personeelskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur artiest document in Excel-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel loonbelastingverklaring document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld plan van aanpak verzuim document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel studiekostenregeling aanvraag document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld privacy beleid document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel verklaring geen privégebruik document in PDF downloaden.