Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst targets document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Samenwerkingsovereenkomst

De ondergetekenden: (BEDRIJF), gevestigd en kantoorhoudende te (PLAATS), (STRAAT & HUISNUMMER), (POSTCIDE)

(hierna verder te noemen: ”(BEDRIJF 1”) en

Naam bedrijf : (BEDRIJF)

Adres vestiging : (STRAAT & HUISNUMMER), (POSTCODE & PLAATS)

KvK- inschrijfnummer : 71074392- (hierna te noemen: “BEDRIJF 2”) zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1 Product

– Deze overeenkomst heeft betrekking op de verkoop van (OMSCHRIJVING PRODUCTEN) door (BEDRIJF 2) en de beloning door (BDDRIJF 1) voor de actieve verkoopinspanningen van de (BEDRIJF 2) bij de verkoop van deze (BEDRIJF 1) producten aan de consument.

 

 

Artikel 2 duur samenwerkingsovereenkomst

Deze overeenkomst vangt aan op (DATUM) en eindigt van rechtswege op (DATUM) en heeft betrekking op de verkoop van (omschrijving producten) afgenomen van een door de (BEDRIJF 2) gekozen grossier waaraan (BEDRIJF 1) rechtstreeks levert (hierna: de “Producten”).

 

Artikel 3 Grossier

Op de aanvangsdatum van deze overeenkomst is/ zijn de grossier(s) van (BEDRIJF 2) (NAAM GROSSIER). Indien (BEDRIJF 2) besluit de Producten in te kopen bij een andere grossier dan haar huidige grossier(s) dient (BEDRIJF 1) hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. (BEDRIJF 1) behoudt zich in dat geval het recht voor de afspraken omtrent de vergoedingen te wijzigen of de overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 4 vergoeding

Vergoeding: (BEDRIJF 2) ontvangt onderstaande vergoeding indien voldaan wordt aan onderstaande tegenprestaties:

Afgesproken met (CONTACTPERSOON) dat zij de volgende vergoeding ontvangt: (VERGOEDING PER VERKOCHT PRODUCT/ PERCENTAGE PER OMZET)

 

Artikel 5 tegenprestatie

Tegenprestatie (BEDRIJF 2): Betaling door (BEDRIJF 1) aan (BEDRIJF 2) geschiedt alleen als de onderstaande activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgehad, c.q. zijn uitgevoerd.

(NAAM PRODUCTEN)

 

Artikel 6 Voorwaarden

Merk- en soortnaam van de Producten zijn opgenomen op de menumaterialen inclusief logo en/ of goed zichtbaar in koeling voor consument

 

Artikel 7 Toepasselijk recht en forum

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit deze overeenkomst, kennis te nemen.

 

Afsluiting

ONDERTEKENING

Ondergetekende is namens (BEDRIJF 2) bevoegd tot ondertekening van deze overeenkomst en verklaart op de hoogte en akkoord te zijn met de vermelde voorwaarden van deze overeenkomst.

 

Ondergetekende is namens (BEDRIJF 2) bevoegd tot ondertekening van deze overeenkomst en verklaart op de hoogte en akkoord te zijn met de vermelde voorwaarden van deze overeenkomst.

 

Datum: (DATUM) Plaats (PLAATS)

 

 

NAAM BEDRIJF 1                                                            NAAM BEDRIJF 2

Handtekening (BEDRIJF 1)                                          Handtekening (BEDRIJF 2):

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.