Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld relatiebeding samenwerkingsovereenkomst document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld relatiebeding samenwerkingsovereenkomst

 

  1. Het is de Opdrachtnemer verboden gedurende een periode van 24 maanden na beëindiging van het dienstverband (inhuurovereenkomst en/of prestatie overeenkomst o.b.v. No-Cure-No-Pay) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever:
    1. werkzaam te zijn ten behoeve van bedrijven of personen die op het moment van beëindiging van de overeenkomst cliënt zijn van Opdrachtgever, dan wel gedurende twee jaren voorafgaand aan deze beëindiging cliënt van de Opdrachtgever of een daarmee gelieerde onderneming zijn geweest (hierna “relaties”), op welke wijze dan ook, direct of indirect, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet;
    2. de sub a bedoelde relaties direct of indirect in zijn eigen of in het belang van derden te benaderen, teneinde hen te bewegen de relatie met Opdrachtgever of een daarmee gelieerde onderneming te beëindigen ten behoeve van een concurrent, of zichzelf. De Opdrachtnemer dient zich in het algemeen te onthouden van iedere activiteit die de relatie tussen de Opdrachtgever en haar relaties in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden;
    3. Het sub a en b gestelde is niet van toepassing indien het relaties betreft die door Opdrachtnemer werknemer zelve zijn

 

  1. Het is de Opdrachtnemer verboden gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van het dienstverband met Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever werknemers van Opdrachtgevers te bewegen hun arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever te beëindigen, teneinde op welke wijze dan ook te concurreren met

 

  1. Indien Opdrachtnemer in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in dit artikel handelt, zal hij, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 BW aan Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een niet voor rechtelijke matiging of compensatie vatbare boetesom verbeuren ten bedrage van €10.000, vermeerderd met

€1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de

Opdrachtgever om, daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld gebruiksovereenkomst document in Word-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeldberekening personeelskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur artiest document in Excel-downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel loonbelastingverklaring document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld plan van aanpak verzuim document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel studiekostenregeling aanvraag document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld privacy beleid document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel verklaring geen privégebruik document in PDF downloaden.