Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld personeelsreglement werktijden document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Werktijden personeelsreglement

 

In uw arbeidsovereenkomst is vastgelegd hoeveel uur per week u gemiddeld werkt; uw arbeidsduur. Bij een volledige arbeidsovereenkomst heeft u een arbeidsduur van gemiddeld 40 uren per week, hetgeen neerkomt op 5 x 8 uur. Bij deeltijd is het hier een afgeleide van. De werkdagen kennen in de regel variabele werktijden en kunnen in principe gespreid zij n over de 24 uur van een dag. De werktijd is afhankelijk van een project en de eisen die een opdrachtgever daaraan stelt.

 

De leidinggevende of projectleider stelt samen met u in het algemeen een week van te voren de werktijdregeling voor de week daarop vast. U hebt daarbij ook zelf de verantwoordelijkheid om tijdig contact met uw leidinggevende op te nemen over de planning van uw werkzaamheden. Indien onverhoopt toch blijkt dat geen werkplanning is opgegeven meldt u zich uiterlijk 8,30 uur op het hoofdkantoor.

 

 

Reistijd

 

De tijd die u nodig heeft voor uw woon-werkverkeer naar het kantoor is geen reistijd  Indien u rechtstreeks van uw huisadres naar het adres van de klant reist voor de uitvoering van een project, e.d.  wordt de heenreis als deze langer duurt dan 45 minuten, exclusief de verloren tijd door filevorming, en meer dan 40 kilometer (enkele reis) bedraagt, aangemerkt als werktijd. Indien het totaal van de werktijd de 40 uren per werkweek overschrijdt, worden de reisuren steeds tegen het tarief van 100% worden uitbetaald.

De reistijd ten behoeve van de uitvoering van projecten wordt steeds als werktijd bestempeld. Omdat vaak gezamenlijk naar een project wordt gereden, is het noodzakelijk dat iedereen tijdig aanwezig is. Indien u niet tijdig aanwezig bent,dient u op eigen gelegenheid en op eigen kosten naar de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, te reizen. Indien u daar niet op tijd verschijnt, wordt dit verzuim aangemerkt als onbetaald verlof.

.

 

 Werktijdonderbreking

 

Per werkdag van 8 uur hebt u recht op drie pauzes. In de ochtend een korte pauze van 10 minuten; een lunchpauze van 45 minuten en in de middag een korte pauze van 10 minuten. Tijdens deze pauzes kunt u roken in de daarvoor bestemde ruimte of buiten. De lunchpauze wordt niet aangemerkt als werktijd. Indien door omstandigheden een langere lunchpauze nodig is, wordt dit van te voren overlegd met de projectleider.

 

 

Overwerk en compensatie

 

Van overwerk is sprake indien in een week het totaal van de arbeidsuren hoger is dan 40 uur en/of in een dienst of gebroken dienst de werktijd per dag langer is dan 10 uur.. Overwerk gebeurt uitsluitend in overleg met of in opdracht van de projectleider. Het streven is erop gericht de noodzaak van overwerken  twee weken van te voren aan te kondigen. Uiteraard kan het voorkomen dat door de uitloop van een project terstond overwerken noodzakelijk is. De arbeidstijd tijdens de avonduren en in het weekend wordt extra vergoed, waarbij het volgende schema wordt gehanteerd:

 

De overuren die worden opgebouwd kunnen worden  gecompenseerd met extra verlof (tijd voor tijd).of worden uitbetaald. Extra verlof kan worden opgenomen tot een maximum van 40 uur per jaar en uitsluitend in het jaar waarin de overuren zijn opgebouwd. Het opnemen van extra verlof gebeurt in overleg met de projectleider.

Indien gekozen wordt voor het doen uitbetalen van (een deel van) de overuren, zal uitbetaling plaatsvinden in de maand volgende op de maand dat het verzoek aan het hoofd van de binnendienst is gedaan. Deze stelt de projectleider daarvan op de hoogte.

 

 

Urenverantwoording

 

De dienstverlening door (bedrijf)  wordt door middel van het factureren van gewerkte uren in rekening gebracht bij de klant. De urenregistratie is dan ook een essentiële schakel in de facturering. De urenregistratie vindt op een eenduidige manier plaats, zodat de klant een helder inzicht kan worden geboden in de geleverde prestaties.

U dient de urenregistratie wekelijks op de voorgeschreven wijze in te vullen en voor uiterlijk dinsdag na de week waarop de registratie betrekking heeft, in te leveren bij uw leidinggevende of projectleider. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke werkbriefjes. De werkbriefjes worden gecontroleerd aan de hand van de opgegeven uren door de projectleider. Het niet op tijd of niet inleveren van de urenregistratie kan resulteren in het verschuiven van de betaaldatum van het salaris en het overwerk. Na drie maanden vervalt het recht op declaratie van de overuren.

 

 

Projectverantwoording

 

De projectleider is verantwoordelijk voor een succesvolle afronding van het project en een juiste administratieve afhandeling. Tijdens de uitvoering van het project houdt hij nauwkeurig op het projectformulier bij welke materialen hij heeft gebruikt en het aantal uren dat aan het project is gewerkt. De projectleider laat het projectformulier altijd ondertekenen door de opdrachtgever. Het projectformulier wordt binnen drie dagen na afronding van het project ingeleverd bij de Binnendienst. De projectleider houdt altijd een kopie van jet projectformulier in zijn eigen administratie. Na afloop van het kalenderjaar levert de projectleider alle kopieën van de werkbriefjes over het afgelopen jaar in bij de Binnendienst De projectadministratie is eveneens een essentiële schakel in het administratieve proces.

 

Materialen, die niet opgeschreven op het projectformulier maar wel zijn ingezet voor het project, kunnen worden verhaald op de projectleider.

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.