Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld personeelshandboek document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Personeelshandboek gegevens

 1. Werknemer dient bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst met ______ de volgende documenten te overleggen:

 

 • een volledig ingevulde loonbelastingverklaring
 • twee kopieën van een geldig legitimatiebewijs

Indien één van deze documenten ontbreekt of niet volledig is ingevuld, behoudt werkgever zich het recht voor de arbeidsovereenkomst nietig te verklaren.

 1. Indien er tijdens het dienstverband wijzigingen optreden in de persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld door huwelijk, echtscheiding of verhuizing) dient de werknemer deze wijzigingen binnen een week door te geven aan de administratie van ______. Werkgever stelt zich niet aansprakelijk voor (kwalijke) gevolgen die ontstaan door het niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

 

 1. ______ verplicht zich de persoonsgegevens van werknemer vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de “Wet bescherming persoonsgegevens”.

 

 1. Werknemer heeft ten alle tijde recht op inzage in zijn persoonlijk dossier. Dit gebeurt dan altijd onder toezicht van een personeelsfunctionaris van ______.

 

 1. Conflicten betreffende bovenstaande kunnen door partijen rechtstreeks aan de directie worden voorgelegd.

Personeelshandboek werktijden

De werknemer verricht de overeengekomen werkzaamheden in beginsel op basis van een werkweek van 40 uur. Als uitgangspunt hanteert ______ een fulltime dienstverband van 40 uur per week, tenzij anders met de werknemer is overeengekomen.   De werkzaamheden worden in het algemeen verricht op maandag tot en met vrijdag tussen ___ en ___ uur.

Personeelshandboek Urenbriefjes

 1. Per gewerkte dag zal de werknemer die op een project werkzaamheden uitvoert de gewerkte uren vastleggen op een door ______ verstrekte urenstaat.

 

 1. In geval van ziekte of vakantie van de werknemer dient toch een (ondertekende) urenstaat te worden ingeleverd.

 

Personeelshandboek Overwerken

 1. Overwerk betreft die werkzaamheden die met goedkeuring van ______ worden verricht naast het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal te werken uren per week.

 

 1. Overwerk dient als extra uren op de urenverantwoordingsstaat te worden aangegeven.

Extra uren binnen de algemene werktijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur) worden voor 100% vergoed. Alleen de overuren buiten deze werktijden worden met onderstaande toeslagen verhoogd: – maandag t/m vrijdag                25 % – zaterdag                                 50 % – zondag of feestdag                   100 %

 1. Het overwerk wordt in principe in de vorm van vrije dagen uitgekeerd. Op verzoek van de werknemer en na toestemming van werkgever kunnen de overuren in geld worden uitbetaald. Dit kan aangegeven worden op de urenstaat.

 

 1. Er wordt geen vrije tijd toegekend voor overwerk dat wordt verricht aansluitend op de dagelijkse werktijd, wanneer dit niet langer duurt dan een kwartier. Wordt er langer dan een kwartier overwerk verricht, dan wordt over het eerste kwartier waarin overwerk is verricht eveneens vrije tijd berekend.

 

Personeelshandboek Verlof

 1. De werknemer heeft op basis van een 40-urige werkweek recht op ___ verlofuren per jaar

(=__ uur per maand). Indien de werknemer minder dan 40 uur per week werkzaam is, wordt het aantal verlofuren toegekend naar rato van die arbeidstijd. Indien een werknemer gedurende het kalenderjaar in en/of uit dienst van ______ treedt, wordt het aantal verlofuren berekend naar evenredigheid van de duur van het dienstverband.

 1. Het saldo verlofuren wordt vermeld op de vakantiekaart die de werknemer maandelijks ontvangt en die als hulpmiddel wordt verstrekt. De formele maandelijkse opbouw en opname zijn op de salarisspecificaties zichtbaar.

 

 1. Een verzoek tot verlof dient tenminste een week voor de eerste verlofdag te worden ingediend. Het is werknemer niet toegestaan verlofuren op te nemen zonder dat de klant en/of ______ hiervan op de hoogte zijn. Indien dit zonder geldige reden toch gebeurt, kunnen genoemde dagen als onbetaald verlof worden aangemerkt.

 

 1. Er kan slechts in een jaar verlof worden opgenomen waarop de werknemer ook daadwerkelijk recht kan doen gelden.

 

 1. Te veel genoten verlofuren kunnen door de werknemer worden ingehaald, of worden in mindering gebracht op nog op te bouwen verlofuren en/of het nog uit te keren salaris of vakantiegeld.

 

 1. Nog niet opgenomen verlofuren kunnen gedurende een kalenderjaar niet worden vervangen door een uitkering in geld.

 

 1. Bij beëindiging van het dienstverband kan het nog niet opgenomen gedeelte van het (proportioneel berekende) vakantierecht in geld worden uitgekeerd. De hoogte van de uitkering is gelijk aan het salaris over het betreffende aantal verlofuren.

 

 1. Verlofuren dienen zoveel mogelijk vóór 1 januari van het volgende kalenderjaar te worden opgenomen. Het doorschuiven van niet opgenomen vakantiedagen naar het volgend kalenderjaar is toegestaan tot een maximum van vijf dagen. Indien de werknemer minder dan 40 uur per week werkzaam is, wordt het aantal dagen berekend naar rato van die arbeidstijd.

Over het meerdere wordt overleg gevoerd.

Personeelshandboek Bijzonder verlof

 1. De werknemer die in aanmerking wenst te komen voor toekenning van bijzonder verlof, dient daartoe (indien mogelijk) vooraf een schriftelijk verzoek in bij de werkgever.

 

 1. Voor zover verzuim binnen de werktijden noodzakelijk is, zal in ieder geval in de volgende situaties aan de werknemer verlof met behoud van salaris worden toegekend:

* gedurende de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie bij: – het overlijden van de partner of kind van de werknemer   * twee aaneengesloten dagen verlof: – bij huwelijk of partnerregistratie van de werknemer – bij overlijden van een (schoon)ouder van de werknemer – bevalling van de partner – adoptie * gedurende de uren die nodig zijn voor: – een afspraak in het ziekenhuis met een maximum van 4 uur per dag, mits een schriftelijk bewijs kan worden overlegd.

Personeelshandboek Zwangerschapsverlof

 1. Werknemers hebben recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Na de feitelijke bevallingsdatum worden hiervan minstens 10 weken verlof opgenomen. Het verlof kan ingaan zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, doch minimaal vier weken ervoor.

 1. Het verlof wordt door werknemer minimaal drie weken voor de gewenste startdatum aangevraagd. Hierbij wordt een verklaring van een verloskundige of arts gevoegd, waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat vermeld.

 

Personeelshandboek Studiekostenregeing

1. Algemene Voorwaarden

 1. De werknemer die voor studiefaciliteiten in aanmerking wenst te komen dient het verzoek daartoe in middels het aanvraagformulier voor aanvang van de studie. Hij laat dit vergezeld gaan van de voor de beoordeling door de werkgever noodzakelijke gegevens en van een schatting van de studiekosten.
 2. Studiefaciliteiten worden verleend voor een bepaalde termijn overeenkomstig de normaal te achten studieduur. Door de werkgever kan deze termijn worden verlengd.
 3. Verleende studiefaciliteiten kunnen – al dan niet tijdelijk – worden ingetrokken indien de werkgever op grond van verkregen inlichtingen van oordeel is dat betrokkene niet in die mate studeert en/of vorderingen maakt dat hij in staat kan worden geacht de studie binnen de in lid 2 genoemde termijn te voltooien. De intrekking geschiedt niet indien de betrokken werknemer aannemelijk maakt dat deze omstandigheid niet aan hemzelf te wijten is.

 

2. Studieverlof

 1. Indien de werkgever aan de werknemer studieverlof toekent, wordt dit verzoek verleend voor ten hoogste een halve dag per week, met dien verstande dat indien lessen gedurende de normale werktijd moeten worden gevolgd, het verlof tot maximaal één dag per week kan worden verleend. Voor werknemers met een parttime dienstverband van minder dan 40 uur wordt dit verlof verleend naar rato van een fulltime dienstverband.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan studieverlof worden verleend op de dag waarop wordt deelgenomen aan een examen of een tentamen dat aan het einde van een studie is gelegen dan wel volgt op een duidelijk afgerond onderdeel van de studie.
 3. Voor toepassing van lid 1 wordt een dag gerekend als 8 uur; voor toepassing van lid 2 bestaat het verlof uit het aantal uren dat werknemer zou hebben gewerkt indien op die dag geen examen of tentamen zou hebben plaatsgevonden.

 

3. Tegemoetkoming studiekosten

 1. Voor volledige tegemoetkoming komen in aanmerking alle noodzakelijk geachte kosten, met een maximum van € 1.000,00 per 12 maanden, die door de werknemer voor de studie op verzoek van de werkgever worden gemaakt, omdat deze dit voor de loopbaanontwikkeling van de werknemer noodzakelijk acht.
 2. Voor een tegemoetkoming tot 50% komen in aanmerking de noodzakelijk gemaakte kosten voor cursus- en lesgelden, de examen- en diplomakosten, alsmede de aanschafkosten van het verplicht gestelde studiemateriaal, voor een studie die op eigen verzoek van de werknemer met instemming van de werkgever wordt gevolgd
 3. In bijzondere gevallen kan het in lid 2 genoemde percentage op 75% worden gesteld.
 4. De reiskosten van en naar de cursuslocatie kunnen in overleg met de werkgever worden vergoed.
 5. Een tegemoetkoming in studiekosten wordt pas verleend nadat de werknemer schriftelijk heeft verklaard dat hij bekend is met de verplichting tot gehele of gedeeltelijk terugbetaling zoals hierna vermeld.

 

4. Terugbetaling tegemoetkoming studiekosten

 1. De werknemer is verplicht tot terugbetaling van de aan hem verleende tegemoetkoming in de studiekosten indien:
  1. hem op eigen verzoek of aan hemzelf te wijten feiten of omstandigheden ontslag wordt verleend, voordat de studie met goed gevolg is afgesloten.
  2. de studie niet met goed gevolg is afgesloten op grond van omstandigheden die naar het oordeel van de werkgever aan de werknemer te wijten zijn.
  3. hem op eigen verzoek of wegens aan hemzelf te wijten feiten of omstandigheden ontslag wordt verleend binnen een termijn van 3 jaar sedert de datum waarop de studie met goed gevolg is afgesloten.
 2. De in lid 1 bedoelde verplichting tot terugbetaling wordt beperkt:
 3. in gevallen bedoeld in lid 1 sub a en b, tot het bedrag dat de werknemer is uitbetaald in het tijdvak van drie jaren, voorafgaande aan de datum waarop de desbetreffende omstandigheid zich heeft voorgedaan.
 4. in het geval, bedoeld in lid 1 sub c, voor elke maand die ontbreekt aan de daarin genoemde termijn, tot 1/40 gedeelte van het bedrag dat de werknemer is uitbetaald in het tijdvak van drie jaren voorafgaand aan de datum waarop de studie is afgesloten.
 5. De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet indien:
  1. het ontslag geschiedt met recht op wachtgeld of direct ingaand pensioen.
  2. het ontslag aansluitend wordt gevolgd door een nieuw aangegane dienstbetrekking met een werkgever die onder dezelfde holding valt.

 

Personeelshandboek Lonen

 1. Salarissen worden voor de laatste dag van de maand op de bank- of girorekening van werknemer gestort.
 2. Salaris kan wegens belastingtechnische verplichtingen niet worden uitgekeerd indien werkgever niet in bezit is van het sofi-nummer van de werknemer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 3. ______ behoudt zich het recht voor boetes en gevallen van eigen risico in te houden op het salaris van de werknemer overeenkomstig de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst van de werknemer. Werknemer wordt vooraf over inhouding geïnformeerd.
 4. Eenmaal per jaar wordt een jaarloonopgave verstrekt.
 5. De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het op jaarbasis berekende salaris.
 6. Onder het op jaarbasis berekende salaris wordt verstaan twaalf maal het bruto maandsalaris

exclusief vakantietoeslag, overwerkvergoeding en andere toeslagen of vergoedingen.

 1. De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt eenmaal per jaar plaats in de eerste helft van de maand juni. (Het vakantiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.)
 2. De werknemer ontvangt gelijktijdig met de uitbetaling van het vakantiegeld een aparte loonstrook.
 3. Indien een werknemer gedurende het kalenderjaar in of uit dienst van ______ treedt, wordt de vakantietoeslag berekend naar evenredigheid van de duur van het dienstverband in de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Personeelshandboek Pensioenregeling

Werknemers die in bezit zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nemen deel aan de pensioenregeling. Uitgangspunt van de pensioenregeling is een beschikbare premie. De hoogte van deze premie is afhankelijk van de leeftijd, het salaris en het parttime percentage (aantal uren van de werkweek). De premie wordt voor 50% door ______ betaald (het werkgeversgedeelte van de pensioenvoorziening). De andere 50% wordt ingehouden op het brutosalaris van de werknemer (het werknemersgedeelte van de pensioenvoorziening)   Indien de werknemer wil deelnemen aan genoemde regelingen, dient hij contact op te nemen met de Afdeling Personeelszaken van ______.

Personeelshandboek Reiskosten

Werknemers kunnen op drie verschillende manieren in aanmerking komen voor een vergoeding voor te maken kosten inzake het vervoer naar het werk.

 1. forfait
 2. Een vergoeding van de kosten voor de reisafstand woon-/werkverkeer op basis van het geldende reiskostenforfait. De reiskosten worden vergoed voor de daadwerkelijk gereisde kilometers en uitsluitend voor de gewerkte dagen (dus niet voor dagen van ziekte, vakantie of bijzonder verlof) tot maximaal € ___,- per maand.
 3. De vergoeding voor werk-/werkverkeer wordt uitsluitend verstrekt op basis van declaratie. Tot werk-/werkverkeer worden de in opdracht van ______ of de klant verreden kilometers gerekend en deze worden vergoed met € 0,__ per kilometer. Deze kilometers dienen op de urenstaten te worden vermeld.

 

 1. Openbaar Vervoer

De kosten voor het reizen met het openbaar vervoer kunnen worden gedeclareerd. Werkgever kan aan de hand van deze declaraties een vergoeding kosten reisafstand woon-/werkverkeer op basis van het voordeligste tarief van het Openbaar Vervoer toekennen.

 • woon-/werkverkeer met de laagste klasse van het openbaar vervoer
 • uitsluitend na het schriftelijk overleggen van een (maand)vervoersbewijs van het Openbaar Vervoer
 • werk-/werkkilometers kunnen niet worden gemaakt, er wordt immers met het openbaar vervoer gereisd.
 • Reisuren woon-/werkverkeer worden niet vergoed, tenzij hierover expliciet afspraken met werkgever zijn gemaakt.

 

 1. Lease-auto’s
 2. Aan werknemers met een arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur van minimaal __ uur en die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs kan door ______ een lease-auto ter beschikking worden gesteld. Het ter beschikking stellen van een lease-auto is in dit kader onafhankelijk van aard en locatie van de project werkzaamheden.

 

 1. Met de werknemer die in aanmerking komt voor een lease-auto wordt als aanvulling op de arbeidsovereenkomst een ‘Gebruikersovereenkomst lease-auto’ afgesloten. De lease-auto wordt pas dan aan de werknemer ter beschikking gesteld als de gebruikersovereenkomst voor akkoord is ondertekend door werknemer en werkgever.

Afhankelijk van de functie van de werknemer kan een auto worden gekozen tot een bepaald leasebedrag. Er kan worden gekozen uit de merken _________, tenzij de directie anders beslist.

 1. Werkgever stelt de auto in principe beschikbaar voor zakelijk gebruik. Werknemer betaalt voor het privé-gebruik van de ter beschikking gestelde auto per maand een eigen bijdrage aan werkgever van netto:

– € __,= voor een auto uit de A-categorie – € __,= voor een auto uit de B-categorie – € __,= voor een auto uit de C-categorie Het maximaal aantal te rijden privé-kilometers bedraagt ___ kilometer per jaar op basis van een dienstverband van twaalf maanden.

 1. Voor de overige voorwaarden wordt verwezen naar de concept gebruikersovereenkomst

 

Personeelshandboek Einde dienstverband

 1. ______ heeft het recht een arbeidsovereenkomst te beëindigen indien:

 

 • sprake is van een dermate verstoorde arbeidsverhouding dat de wederzijdse samenwerking onmogelijk is geworden;
 • sprake is van een misdrijf begaan door werknemer;
 • werknemer wanprestatie levert, dit ter beoordeling van een leidinggevende of andere daartoe gerechtigde van werkgever. Werkgever dient hiervan een schriftelijk verslag te kunnen overleggen.
 • Werknemer handelt in strijd met één van de artikelen genoemd in het “non-relatie”beding.

 

 1. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst behoudt ______ zich het recht voor eventueel teveel opgenomen vakantiedagen, boetes of andere specifieke kosten in te houden op het uit te betalen laatste vakantiegeld, salaris of uitbetaling van resterende verlofuren.

 

Personeelshandboek Geheimhouding

 1. Zowel tijdens als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bestaat voor de werknemer de verplichting tot volstrekte geheimhouding omtrent alle ______saangelegenheden van ______, alsmede van de klanten waarvoor werknemer projectwerkzaamheden heeft verricht.

 

 1. Overtreding door de werknemer van het bepaalde in lid 1 zal gedurende het dienstverband worden beschouwd als een dringende reden voor ontslag op staande voet, onverminderd het recht van ______ tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

 

 1. Overtreding door de werknemer van het bepaalde in lid 1 na beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan evenzeer leiden tot een vordering van ______ jegens de werknemer tot vergoeding van alle schade en kosten die uit de overtreding van dit beding voortvloeien.

 

Personeelshandboek eigendommen

 1. Alle materialen, zoals documenten, correspondentie, monsters of modellen en kopieën hiervan in welke fysieke vorm dan ook, die door ______ ter beschikking zijn gesteld of door werknemer zijn vervaardigd gedurende het dienstverband zijn, blijven of worden eigendom van ______.

 

 1. Werknemer neemt de voornoemde eigendommen niet mee naar huis, zal deze niet aan derden ter inzage geven en/of kopiëren, één en ander voor zover de werkzaamheden dit niet noodzakelijk maken. Dit ter beoordeling van ______.

 

 1. Voornoemde eigendommen worden door werknemer bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of zoveel eerder als dat door ______ wordt verlangd aan ______ ter beschikking gesteld.

 

Personeelshandboek Nevenwerkzaamheden

 1. Het is de medewerker slechts bij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ______ toegestaan tijdens het dienstverband in enigerlei vorm werkzaam te zijn voor een andere werkgever, direct dan wel indirect, alsook financieel, in welke vorm dan ook bij een andere commerciële organisatie betrokken te zijn, dan wel zaken te doen voor eigen rekening.

 

Personeelshandboek Bijlage Verzuimreglement

1. Salaris bij ziekte personeelshandboek

 1. Werknemers in bezit van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen bij ziekte 100% van het salaris doorbetaald.Werknemers in bezit van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgen bij ziekte 70% van het salaris doorbetaald.

 

 1. In de uitzonderlijke gevallen dat werknemers met ______ een projectcontract zijn overeengekomen geldt de regeling dat de eerste twee ziektedagen geen salaris is verschuldigd (2 wachtdagen) en de daarop volgende dagen bij ziekte 70% van het salaris wordt doorbetaald.

 

 1. Ingeval ______ aannemelijk maakt dat de werknemer zich ten onrechte ziek heeft gemeld, is men bevoegd om de uren van ziekte aan te merken als verlofuren of over die uren betaling van salaris achterwege te laten.

 

2. Arbodienst personeelshandboek

______ heeft de begeleiding van zieke werknemers uitbesteed aan de _____ .

3. Ziekmelding personeelshandboek

 1. In geval van ziekte dient de werknemer zich persoonlijk op de 1e ziektedag voor 09.00 uur zowel bij de opdrachtgever als bij ______ ziek te melden.

 

 1. Als de werknemer onder werk­tijd ziek naar huis vertrekt, meldt de medewerker dit persoonlijk zowel bij de klant als bij ______.

 

 1. Ziekmelding door derden is niet gewenst, tenzij de medische conditie van de werknemer persoonlijke ziekmelding verhindert.

 

 1. Bij de ziekmelding vermeldt de werknemer (voor zover mogelijk):
 • de aard van de ziekte
 • de vermoedelijke duur van het verzuim
 • het telefoonnummer waarop de betreffende medewerker bereikbaar is, indien het

verpleegadres een ander adres is dan het huisadres

 • de verblijfplaats, telefoonnummer en behande­lend arts bij ziekmelding vanuit het

vakantieadres

 • adres en afdeling in geval van ziekenhuisopname

 

 1. Deze gegevens worden door ______ aan _____ verstrekt. _____ neemt contact op met de werknemer en brengt bij langdurig ziekteverzuim binnen zes weken aan werkgever een advies uit over de herstelmogelijkheden.

 

 1. Binnen acht weken na de eerste ziektedag stellen werknemer en werkgever een plan van aanpak op betreffende herstel en reïntegratie. Dit plan van aanpak wordt eenmaal per zes weken geëvalueerd en bijgesteld.

 

 1. De werknemer en ______ houden regelmatig contact over het verloop van de ziekte.

 

 1. Na dertien weken ziekteverzuim wordt het UWV door werkgever geïnformeerd over het ziekteverzuim.

 

 1. In de achtste maand van het ziekteverzuim stellen werknemer, werkgever en ______ een reïntegratieverslag op.

 

 1. Binnen negen maanden na het eerste ziekteverzuim wordt dit verslag samen met de WAO-aanvraag door de werknemer ingediend bij het UWV.

 

4. Thuisblijven personeelshandboek

 1. Na ziekmelding moet de werknemer thuisblijven tot herstel of tot (telefonische) controle en/of een oproep van de Arbo-dienst heeft plaatsgevonden.

 

 1. Het is alleen toegestaan het (ver­pleeg)adres te verlaten voor een bezoek aan de behandelend arts, de Arbodienst, om het werk te hervatten of om passende arbeid te verrichten en bij toestemming van ______ en / of de Arbodienst.

 

 1. De werknemer kan de arboarts vrijstelling vragen van de verplichting om bepaalde uren thuis te zijn.

 

5. Bereikbaarheid personeelshandboek

 1. De arboarts of -consulent van de Arbodienst moet de werknemer kunnen bereiken. Daartoe is het nodig dat de Arbodienst in de gelegen­heid wordt gesteld om de werknemer op het woon- of verpleegadres te bezoeken. Tevens dient de werknemer telefonisch bereikbaar te zijn.

 

 1. De werknemer dient ervoor te zorgen dat wanneer de arboarts of -consulent hem niet thuis treft, hij op dat adres kan vernemen waar de werknemer wel aanwezig is.

 

 1. Indien de arboarts of –consulent de werknemer niet thuis treft, worden de gemaakte kosten doorbelast aan de werknemer, tenzij de werknemer aannemelijk maakt dat deze op het moment van controle niet aanwezig kon zijn vanwege een geldige reden, een en ander ter beoordeling van de werkgever.

 

 1. Als de werknemer tijdens ziekte tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld door opname in of ontslag uit een zie­kenhuis of een andere gezondheidsinstelling) dient de werknemer dit direct te melden aan ______ en de Arbodienst.

 

6. Verstrekken van informatie personeelshandboek

 1. De werknemer dient de Arbodienst alle benodigde en gewenste informatie met betrekking tot de ziekte te verstrekken.

 

 1. De werknemer is verplicht zich desgevraagd te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

 

7. Op het spreekuur komen personeelshandboek

 1. De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de Arbodienst of de door de arboarts aangewezen specialist. Deze verplichting vervalt niet als de werknemer van plan zou zijn op die dag of op een latere dag zijn werkzaamheden te hervatten. Als de werknemer een geldige reden tot verhindering heeft, dient de medewerker dit onmiddellijk aan ______ en de Arbodienst mede te delen.

 

 1. Indien de werknemer niet op het spreekuur verschijnt, worden de gemaakte kosten doorbelast aan de werknemer. Dit vervalt als de werknemer aannemelijk kan maken niet aanwezig te zijn vanwege een geldige reden, een en ander ter beoordeling van de werkgever.

 

8. Eigen verklaring personeelshandboek

Indien de werknemer een ‘eigen verklaring’ van ______ ontvangt, moet deze worden ingevuld en per omgaande aan de Arbodienst worden teruggestuurd. Deze verplichting geldt ook als de werknemer daartoe zelf niet in staat is, in het ziekenhuis is opgenomen, of het werk inmiddels heeft hervat. De verstrekte informatie valt onder het medisch beroepsgeheim. Middels de eigen verklaring wordt aanvullende informatie over de ziekte opgevraagd.

9. Medisch onderzoek personeelshandboek

 1. De werknemer is gehouden mee te werken aan een medisch onderzoek door, of in opdracht van de arboarts, indien deze in overleg met de huisarts een dergelijk onderzoek nodig vindt.

 

 1. De werknemer mag op geen enkele wijze genezing belemmeren.

 

10. Het verrichten van werkzaamheden personeelshandboek

De werknemer dient tijdens ziekte geen arbeid te verrichten, behalve voor zover het werkzaamhe­den betreft die voor genezing zijn voorgeschreven of waarvoor toestemming is verleend door ______ en de arboarts. Het kan hier gaan om andere dan de eigen werkzaamheden. Het verrichten hiervan wordt dan nuttig geacht voor het herstel van de gezondheid en voor de reïntegratie van de werknemer.

11. Meewerken aan verzuimbegeleiding personeelshandboek

De werknemer is verplicht mee te werken aan verzuimbegeleiding die is gericht op de terugkeer op de werkvloer, en aan het opstellen van een reïntegratieplan.

12. Ziekmelding tijdens de vakantie  personeelshandboek

 1. De werknemer moet zich bij ziekte tijdens vakantie, ook in het buitenland, onmiddellijk doch uiterlijk na één dag van ziekte telefonisch melden bij ______. De werknemer moet gehoor geven aan een oproep voor controle door de verzekeringsinstantie in het vakantieland.

 

 1. Indien de werknemer ziek wordt in een ander land dan Nederland, dient de werknemer een verklaring van de behandelend arts aan ______ te sturen. Op deze verklaring moet in ieder geval de aard van de ziekte en de eerste dag van de ziekte vermeld staan.

 

 1. De werknemer dient gehoor te geven aan de oproep van de uitvoeringsinstantie (uvi) om terug te keren voor medische controle.

 

 1. Indien beschikbaar voor bezoek van arboarts behoudt werknemer het recht op de door ziekte gemiste vakantiedagen, mits een geldige doktersverklaring kan worden overlegd.

 

13. Vakantie tijdens ziekte personeelshandboek

 1. Tijdens ziekte mag de werknemer alleen op een (buitenlands) vakantieadres verblijven indien ______ daarvoor toestemming heeft verleend. Bovendien moet met de arboarts worden overlegd of er geen medische bezwaren zijn tegen de reis of het verblijf. De toestemming moet tenminste één week van tevoren worden aangevraagd.

 

 1. De uren die werknemer in dit geval op vakantie is, worden als vakantieuren beschouwd en niet als ziekte-uren.

 

14. Werkhervatting bij herstel personeelshandboek

Zodra de werknemer in staat is de werkzaamheden te hervat­ten, zal de werknemer daartoe overgaan en dit vóór 09.00 uur van de dag van werkhervatting melden bij de direct leidinggevende van de klant (of plaatsvervanger) alsmede bij ______. De werknemer hoeft geen opdracht tot werkhervatting af te wachten.

15. Niet hervatten na herstelverklaring personeelshandboek

 1. De werknemer die op de dag, met ingang waarvan is overeengekomen om eigen werk of ander passend werk te verrichten, niet tot hervatting in staat is, dient dit onmiddellijk aan de klant, ______ en de Arbodienst mee te delen.

 

 1. De werknemer dient zich op het eerstvolgende spreekuur van de arboarts te melden.

 

 1. Indien de werknemer niet in staat is om op het spreekuur te komen, dient de werknemer de arboarts hierover tijdig, minimaal 24 uur van tevoren, te informeren.

 

16. Second opinion personeelshandboek

Indien werkgever en de werknemer een geschil hebben over de ziekte van de werknemer kan zowel werkgever als de werknemer een ‘second opinion’ aanvragen bij de uvi. De Arbodienst geeft aan hoe en waar de werknemer de uvi kan bereiken. De kosten van een second opinion worden in rekening gebracht bij de werknemer, tenzij de werknemer in het gelijk wordt gesteld door de uvi.

17. Informatieverstrekking door Arbodienst aan ______

 1. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werknemer kunnen medische gegevens worden uitgewisseld tussen ______ en de Arbodienst.

 

 1. Met inachtneming van wat onder het medisch beroepsgeheim valt, geeft de Arbodienst relevante informatie door aan ______. Hieronder zijn begrepen de gegevens die ertoe hebben geleid dat beoordeling en begelei­ding niet mogelijk zijn geweest door toedoen van de betrokken werknemer.

 

 1. Privacybescherming is geregeld in het privacyreglement van de Arbodienst.

 

18. Klachten personeelshandboek

Klachten over het medisch handelen van de arts zullen vertrouwelijk worden behandeld door de medisch directeur van de Arbodienst.

19. Naam en adres Arbodienst en arboarts

 

20. Sanctieregeling personeelshandboek

 1. Indien de Arbodienst een overtreding van bovengenoemde controle­voorschriften constateert, wordt ______ hierover geïnformeerd. Deze is bij overtreding van de bepalingen van dit reglement gerechtigd tot het opleggen van sancties tegen de betrokken werknemer.

 

 1. Beroep tegen een opgelegde sanctie staat open bij de burgerlijke rechter.

 

 1. De sanctie kan bestaan uit het geven van een waarschuwing, het opleggen van een boete of het weigeren van salarisbetaling. Bij het vaststellen van de sanctie wordt de ernst van de overtreding en de omstandigheden waaronder deze werd begaan in aanmerking genomen.

 

 1. In ieder geval heeft ______ conform artikel 7:629 BW het recht om salarisbetaling te weigeren:
 • indien de werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt;
 • indien de ziekte het gevolg is van een gebrek waarover de werknemer in het kader

van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheideisen niet kon worden beoordeeld;

 • gedurende de tijd dat door toedoen van de werknemer genezing wordt belemmerd

of vertraagd;

 • gedurende de tijd dat de werknemer, hoewel daartoe in staat, zonder deugdelijke

grond (passende) arbeid weigert te verrichten.

 1. ______ stelt de werknemer schriftelijk op de hoogte van het voornemen om salarisbetaling te weigeren.

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.