Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld personeel loonbelastingverklaring document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

12345                                                                                    Loonbelastingverklaring

Waarom dit formulier?

 

Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meestal loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden op uw loon of uitkering en afdragen aan de Belastingdienst. Daarbij is uw werkgever of uitkerings- instantie verplicht om uw persoonlijke gegevens te registreren.

Met dit fomulier geeft u deze gegevens op. Ook geeft u met dit formulier aan of uw werkgever de loonheffingskorting moet toepassen.

 

Loonheffingskorting toepassen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u recht op een of meer heffingskortingen. Dit zijn kortingen op uw belasting en premie. Uw werkgever of uitkeringsinstantie mag bij het inhouden van belasting en

premie met maximaal vijf heffingskortingen rekening houden:

de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de aanvullende ouderenkorting en de jonggehandicaptenkorting. Deze heffingskortingen vormen samen de loonheffingskorting.

Meer informatie over de heffingskortingen vindt u op de achterzijde van dit formulier.

 

De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkerings- instantie tegelijkertijd worden toegepast. Met dit formulier geeft u aan of de werkgever of uitkeringsinstantie van wie u dit formulier heeft ontvangen, de loonheffingskorting moet toepassen.

 

1 Uw persoonlijke gegevens

 

Zijn uw gegevens al vermeld? Controleer deze dan en verbeter ze zo nodig.

 

Naam en voorletter(s) Adres

Postcode en woonplaats Geboortedatum

 

Ingangsdatum Vul de datum in waarop u deze loonbelastingverklaring wilt laten ingaan. Lees ook de toelichting op de achterzijde van dit formulier.

Vul het schema hieronder in. Of kruis het hokje hiernaast aan als u ervoor kiest het schema niet in te vullen en ga naar 3. Lees ook de toelichting.

 

■     U kiest ervoor deze werkgever of uitkerings- instantie de loonheffingskorting niet te laten toepassen.

De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. Doorloop het schema en bepaal of de werkgever of uitkeringsinstantie van wie u dit formulier heeft ontvangen, de loonheffingskorting moet toepassen.

 

.
Kruis aan:

■     De werkgever of uitkeringsinstantie van wie u dit formulier heeft ontvangen, moet de loon- heffingskorting niet toepassen.

Wordt bij uw andere werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffings- korting toegepast?

Als u een bijstandsuitkering heeft, lees dan eerst de toelichting.

Heeft u naast de werkgever of uitkeringsinstantie van wie u dit formulier ontvangen heeft, nog een andere werkgever of uitkerings- instantie?

Ja                                                                                                        Ja

 

 

▼ Nee                                                                                        ▼ Nee

 

3 Ondertekening

 

Lever dit formulier na ondertekening in bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

 

 

Datum                                                                                                                                                        Handtekening

 

Ruimte bestemd voor uw werkgever of uitkeringsinstantie

 

In te vullen door uw werkgever of uitkeringsinstantie.

 

Werkgever of uitkeringsinstantie Loonbelastingnummer

 

Gebruiksaanwijzing

 

 

Wanneer invullen?

U moet een loonbelastingverklaring invullen:

  • bij indiensttreding bij een werkgever;
  • bij het ingaan van een uitkering;
  • als u meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie heeft en u wilt dat een andere werkgever of uitkeringsinstantie de loon- heffingskorting gaat toepassen. In dit geval moet u twee nieuwe loonbelastingverklaringen

 

Als u deze verklaring niet invult

Vult u de loonbelastingverklaring niet in, dan is uw werkgever of uitkeringsinstantie verplicht 52% loonbelasting/premie volks- verzekeringen in te houden (het hoogste belastingtarief).

Hetzelfde geldt als u niet uw juiste naam, adres en/of woonplaats invult, of als u zich niet identificeert.

Inleveren

Als u het formulier heeft ingevuld en ondertekend, lever het dan in bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. Deze zal het formulier in de administratie bewaren.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u (gratis) bellen met: 0800-0543, bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot

20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U vindt de Belastingdienst ook op internet: www.belastingdienst.nl.

Voor specifieke informatie over uw eigen situatie kunt u terecht bij het belastingkantoor waaronder u valt.

 

 

Heffingskortingen

 

 

Loonheffingskorting

Er zijn vijf heffingskortingen die uw werkgever of uitkerings- instantie kan toepassen bij de inhouding van belasting en premie. Deze heffingskortingen vormen samen de loonheffingskorting. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u recht op een of meer van deze heffingskortingen. Als u loon of een uitkering ontvangt, heeft u recht op de algemene heffingskorting. Ontvangt u loon, dan heeft u ook recht op de arbeidskorting. Bent u 65 jaar of ouder, dan kunt u recht hebben op de ouderenkorting. Komt u voor de ouderenkorting in aanmerking en ontvangt u een AOW-uitkering als alleenstaande of alleenstaande ouder, dan heeft u ook recht op de aanvullende ouderenkorting. Op de jonggehandicaptenkorting heeft u recht als u een Wajong-uitkering ontvangt.

 

De werkgever of uitkeringsinstantie die de loonheffingskorting toepast, weet welke heffingskortingen hij voor u mag verrekenen en past deze automatisch toe. De werkgever of uitkerings- instantie van wie u de Wajong-uitkering ontvangt, houdt altijd rekening met de jonggehandicaptenkorting, dus ook als u de loonheffingskorting door een andere werkgever of uitkeringsinstantie laat toepassen.

 

Let op!

Als u gaat werken, terwijl u getrouwd bent of samenwoont en u maandelijks de algemene heffingskorting van de Belastingdienst uitbetaald krijgt in de vorm van een voorlopige teruggaaf (VT), moet u de uitbetaling direct laten herzien of stopzetten. Als u dat

niet doet, krijgt u mogelijk te veel heffingskorting uitbetaald, omdat uw werkgever nu ook (een gedeelte van) de algemene heffingskorting gaat verrekenen met uw loon. Het te veel ontvangen bedrag moet u dan later weer terugbetalen aan de Belastingdienst. Neem daarom contact op met: 0800-0543.

 

Andere heffingskortingen

Naast de vijf heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen, zijn er nog andere heffingskortingen die u niet via uw werkgever of uitkeringsinstantie kunt regelen. U kunt  bijvoorbeeld recht hebben op een andere heffingskorting als er een kind tot uw huishouden behoort. U kunt voor de andere heffingskortingen een Verzoek voorlopige teruggaaf heffings- kortingen of een Aangifte inkomstenbelasting indienen. Voor meer informatie over heffingskortingen of voor de meest recente bedragen kunt u (gratis) bellen met: 0800-0543, of raadpleeg internet: www.belastingdienst.nl.

 

Studenten- en scholierenregeling

Studenten en scholieren kunnen gebruik maken van een bijzondere regeling, de studenten- en scholierenregeling. Als u wilt dat uw werkgever deze regeling voor u toepast, moet u de bijlage studenten- en scholierenregeling bij de loonbelasting- verklaring invullen. Uw werkgever kan u meer informatie over de regeling geven.

 

 

Toelichting bij de vragen

 

1  Uw persoonlijke gegevens                                                   Sofi-nummer

Het sofi-nummer is het nummer waaronder u bij de Belastingdienst geregistreerd staat. Dit nummer kunt u bijvoorbeeld vinden op uw aangiftebiljet inkomstenbelasting of op uw rijbewijs of paspoort.

 

Als u uw sofi-nummer niet kunt vinden, kunt u het persoonlijk navragen bij het belastingkantoor waaronder u valt. Neem een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) mee.

 

Ingangsdatum

Vul hier in met ingang van wanneer uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening moet houden met de gegevens op dit formulier. Meestal is dit de datum van de eerstvolgende loonbetaling.

2  Loonheffingskorting toepassen                                                                                    Schema niet invullen

Het kan zijn dat u het schema bijvoorbeeld uit privacy-

overwegingen niet wilt invullen. In dit geval kruist u het hokje rechtsboven het schema aan. Uw werkgever of uitkerings- instantie past de loonheffingskorting dan niet toe en u kunt uw heffingskorting via een aangifte inkomstenbelasting na afloop van het jaar toepassen. U kunt dit hokje ook aankruisen als u inkomsten geniet waarover geen loonbelasting wordt ingehouden en u zo een hogere belastingaanslag wilt voorkomen.

 

Loonheffingskorting bij andere werkgever of uitkerings- instantie toegepast?

De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. Als meer werkgevers en/of uitkeringsinstanties de korting toepassen, krijgt  u namelijk te veel korting en moet u achteraf terugbetalen. Als u de werkgever of uitkeringsinstantie van wie u dit formulier heeft ontvangen, de loonheffingskorting wilt laten  toepassen,  terwijl die op dit moment door een andere werkgever of uitkerings- instantie wordt toegepast, kruis dan bij deze vraag “Nee” aan en vul bij die andere werkgever of uitkeringsinstantie een nieuwe loonbelastingverklaring in.

 

Bijstandsuitkering

Als u naast deze dienstbetrekking of uitkering een bijstands- uitkering heeft, wordt op uw bijstandsuitkering in principe geen loonheffingskorting toegepast. Alleen als u bij uw werkgever of uitkeringsinstantie uw loonheffingskorting niet volledig kunt gebruiken, houdt de Sociale Dienst rekening met het niet- gebruikte deel. Ook in dat geval mag u er voor dit formulier echter van uitgaan dat de Sociale Dienst op uw  bijstandsuitkering geen loonheffingskorting toepast.

 

AOW-uitkering

Als u als alleenstaande of alleenstaande ouder AOW ontvangt, heeft u mogelijk recht op de aanvullende ouderenkorting. U kunt de loonheffingskorting dan het beste laten toepassen door de Sociale Verzekeringsbank. Dit is namelijk de enige instantie die    de aanvullende ouderenkorting mag toepassen.

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.