Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld overeenkomst van opdracht document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

Voorbeeld overeenkomst van opdracht Partijen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam) B.V., gevestigd te (adres), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam), hierna te noemen “Opdrachtgever”;

 

En

 

De heer/mevrouw (voorletters en naam), handelend onder de naam (bedrijfsnaam), gevestigd en kantoorhoudend aan (adres) te (stad), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (nummer) hierna te noemen “Opdrachtnemer”;

 

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

 

Overwegende dat:

 

Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van (omschrijving werkzaamheden);  Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan <OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN>; deze werkzaamheden zullen worden verricht bij of ten behoeve van een derde (verder te noemen: “Derde”.);

Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren; Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;

Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW;

Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst1 willen voorkomen;

Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden2 buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-09-2 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde

bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.

Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

 

Partijen komen het volgende overeen:

 

Artikel 1 De opdracht

Opdrachtnemer zal in het kader van de opdrachtbevestiging tussen Derde en Opdrachtgever (opdrachtnummer………………………… ) de omschreven opdracht verrichten.

 

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever en/of de Derde.

Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of de Derde. Opdrachtgever en/of Derde kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

 

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor een periode gelijk aan de duur van de opdrachtbevestiging tussen Opdrachtgever en Derde, aanvangende op (startdatum) en eindigende op (einddatum), behoudens het geval van tussentijdse beëindiging of verlenging van de opdrachtbevestiging.

Bij aanvang van de opdracht gaan de partijen ervan uit dat de inzet gedurende bovengenoemde looptijd gemiddeld (aantal) uren per week zal zijn.

Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Artikel 4 Nakoming en vervanging

Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever en de Derde hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 5 Opzegging overeenkomst

Opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtbevestiging tussen Opdrachtgever en Derde is beëindigd.

Partijen kunnen de overeenkomst bij aangetekend schrijven tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:

 

 

 

 

 

 

in geval de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;

in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmacht periode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden gaat duren; in geval door de wederpartij surcéance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;

indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand.

 

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling

Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € (inkooptarief) per uur exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer. Zakelijke kilometers, gereden met eigen vervoer, mogen á € (kilometerprijs) per kilometer worden gefactureerd.

Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever en/of Derde noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid/ schade

Opdrachtnemer verklaart een beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten die in voldoende mate dekking biedt tegen schade, die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtnemer garandeert dat ter zake van deze

beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering(en) afdoende dekking gewaarborgd zal blijven tijdens de Opdracht en dat premies tijdig en volledig worden betaald. Op verzoek van Opdrachtgever en/of Derde zal Opdrachtnemer een kopie van deze beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering(en), een kopie/bewijs van de laatst betaalde premienota en/of een certificaat van verzekering aan Opdrachtgever en/of Derde overleggen. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door opdrachtnemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.

 

Artikel 8 Geheimhouding

Opdrachtnemer zal alle informatie die zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als nadat deze tot een einde is gekomen als vertrouwelijk behandelen en geheimhouding betrachten ten

aanzien van alle, tijdens de opdracht ter kennis genomen bijzonderheden van opdrachtgever en/of derde, waarvan redelijkerwijs kan worden begrepen dat bekendmaking de belangen van opdrachtgever en/of derde kan schaden, een en ander op straffe van een direct opeisbare

vergoeding van € 5.000,- en onverminderd recht tot het eisen van een volledige schadevergoeding.

 

Artikel 9 Concurrentiebeding

 

 

 

 

 

 

Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever te onthouden van het verrichten van werkzaamheden voor Derde, anders dan met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, gedurende een periode van 12 maanden na afloop van de werkzaamheden voor Opdrachtgever, een en ander op straffe van een direct opeisbare vergoeding van € 5.000,- en onverminderd recht tot het eisen van een volledige schadevergoeding.

Het is Opdrachtnemer verboden gedurende de opdracht alsmede gedurende twaalf maanden na beëindiging van de opdracht werknemers die in de periode voorafgaand aan het einde van de opdracht een dienstbetrekking hebben of hebben gehad met Opdrachtgever, Derde dan wel met een aan opdrachtgever gelieerde onderneming, alsmede derden-niet werknemers die in de periode voorafgaand aan het einde van de opdracht hebben gewerkt voor Opdrachtgever, Derde dan wel een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming, te bewegen de dienstbetrekking met Opdrachtgever te beëindigen en/of deze werknemers (derden-niet werknemers) in dienst te nemen, een en ander op straffe van een direct opeisbare vergoeding van € 5.000,- en onverminderd recht tot het eisen van een volledige schadevergoeding.

 

Artikel 10 Voorkomen tussenkomstfictie

Opdrachtgever en Opdrachtnemer willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep.

Opdrachtgever mag redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling op deze overeenkomst:

  1. vastlegt: de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel; het BTW-nummer van Opdrachtnemer; en
  2. in ieder geval afspraken heeft gemaakt over: aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Derde; een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in het verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers; het risico van non-betaling door de

Het bewijsvermoeden van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtnemer hoofdzakelijk werkzaam is voor Opdrachtgever op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.

 

Artikel 11 Rechts- en forumkeuze

Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

 

Artikel 12 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend te (plaats), d.d. (datum)                                                                                                             te (plaats), d.d. (datum)

(Bedrijfsnaam)                                                                                               naam opdrachtnemer

 

Handtekening                                                                                                 Handtekening3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeelshandboek gratis document in Word downloaden.