Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld overeenkomst engels document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Ondergetekenden

 

  1. _____ (Volledige naam bedrijf), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen schuldenaar,

en

 

  1. _____ (Volledige naam bedrijf), rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____ (naam rechtsgeldig vertegenwoordiger) geboren te ____(geboorteplaats) op _____(geboortedatum) gevestigd te ____ (vestigingsadres), hierna te noemen schuldeiser,

 

Overwegende het volgende:

ü  dat schuldeiser van schuldenaar een direct opeisbare vordering tegoed heeft a ___(bedrag);

ü  dat het totale bedrag van de vordering van schuldeiser niet wordt betwist;

ü  dat de vordering van de schuld als volgt is opgebouwd:

factuurnummer              factuurbedrag                 rente en kosten                totaalbedrag

____________                              ___________                  ____________                               __________

____________                              ___________                  ____________                               __________

____________                              ___________                  ____________                               __________

 

TOTAAL                                                                                                                             __________

 

ü  partijen een betalingsregeling zijn overeengekomen waarbij het totaal bedrag in termijnen door schuldenaar aan schuldeiser wordt voldaan

ü  partijen de gemaakte afspraken schriftelijk willen vastleggen

 

Zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1 Aanvaarding schuld

Schuldeiser en schuldenaar hebben overeenstemming bereikt over een betalingsregeling, deze wordt uitdrukkelijk door schuldenaar aanvaardt.

 

Artikel 2 Termijnbetaling

Schuldenaar zal het openstaande bedrag betalen in ___(aantal termijnen) termijnen van € ___ (bedrag per termijn). De termijnen zijn als volgt opgebouwd:

ü  Termijn 1            datum                  bedrag

ü  Termijn 2            datum                  bedrag

ü  Termijn 3            datum                  bedrag

ü  Termijn 4            datum                  bedrag

ü  Termijn 5            datum                  bedrag

ü  Termijn 6            datum                  bedrag

 

Artikel 3 Betaling

De betalingen moeten op de in artikel 2 genoemde data zijn ontvangen op rekening nummer ____(IBAN nummer) ten name van ____(tenaamstelling bankrekeninghouder) onder vermelding van kenmerk ____(kenmerk/ omschrijving)

 

Artikel 4 Incassomaatregelen

Indien de betalingen niet conform artikel 2 worden voldaan vervalt de betalingsregeling en is het gehele bedrag direct opeisbaar. Schuldeiser zal in dat geval, zonder nadere aankondiging of in gebreke stelling, incassomaatregelen en/of rechtsmaatregelen treffen. De extra kosten komen in dat geval geheel voor rekening van schuldenaar.

 

Artikel 5 toepasbaar recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend

 

 

te ____(Plaats) d.d. _____(datum)

 

Schuldenaar                                                                                     Schuldeiser

Naam                                                                                                  Naam

 

Handtekening                                                                                 Handtekening

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.