Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld model contract stage document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

De ondergetekenden:

 

  1. Naam stagegever, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen stagegever,

En

  1. Naam stagiair, gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats), hierna te noemen stagiair,

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

Artikel 1

De Stagegever laat de stagiair met ingang van (datum) voor de bepaalde tijd van (duur) stage lopen in zijn onderneming. Na verloop van deze periode, eindigt de o vereenkomst van rechtswege, zonder dat vooraf opzegging is vereist.

 

Artikel 2

De werkzaamheden die de stagiair zal uitvoeren bestaan uit: (omschrijving van de werkzaamheden).

 

Artikel 3

De stagiair zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en met volledige inzet verrichten en aanwijzingen van stagegever of van een door hem aan te wijzen personen opvolgen. De stagiair is verplicht om de bij de stagegever geldende regels in acht te nemen.

 

Artikel 4

De stagiair zal gedurende de periode, zoals omschreven in artikel 1, 16 uur per week werkzaamheden voor de stagegever verrichten.

 

Artikel 5

De beloning van de stagiair bedraagt € 10,- bruto per uur.

 

Artikel 6

Stagiair erkent, dat hem/haar door stagegever geheimhouding is opgelegd van alle zaken die binnen het bedrijf aan hem kenbaar worden gemaakt. Het is stagiair verboden, hetzij gedurende de stageovereenkomst hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm of voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden van de stagegevers zaak desbetreffende of daarmee verband houdende.

 

Artikel 7

Partijen hebben het recht deze stageovereenkomst tussentijds op te zeggen. De opzegging kan slechts schriftelijk plaatsvinden, met inachtneming van een opzegtermijn van (periode).

 

Artikel 8

De stagegever zal zorgdragen voor de begeleiding van stagiair.

 

Aldus in 2- voud getekend, te (plaats) op (datum).

 

Handtekening stagegever                                                                                  Handtekening stagiair(e)

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.