Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld koopovereenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld Koopovereenkomst

 

De ondergetekenden:

 

Verkoper: Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Verkoper,

en

Koper: Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, hierna te noemen Koper,

 

Zijn als volgt overeengekomen:

 

Artikel 1. Omschrijving Product

De Verkoper verkoopt het volgende product aan de Koper:

(omschrijving van het product, de staat van het product, de specificaties van het product.

 

Artikel 2 Prijs

De Koper betaalt voor het product zoals omschreven in Artikel 1 een prijs van: (prijs product inclusief BTW). Deze prijs wordt contant voldaan op de dag van de levering.

 

Artikel 3 Levering

Het product zoals omschreven in Artikel 1 wordt door Verkoper geleverd aan Koper op (datum van de levering).

 

Artikel 4 Overmacht

In geval van overmacht worden de afspraken gemaakt in deze overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 5 Risico

Het product is voor risico van Verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de genoemde leverdatum in Artikel 3.

Het product is voor risico van Koper vanaf de datum omschreven in Artikel 3.

 

Artikel 6 Garantie

Op het product omschreven in Artikel 1 zit een garantieperiode van (duur garantie). Gedurende deze periode zal Verkoper voor zijn rekening alle gebreken herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële, constructie- of ontwerpfouten.

 

Artikel 7 Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Verkoper van toepassing. De Verkoper heeft deze Algemene Voorwaarden (omschrijving, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te, onder nummer) aan de Koper overhandigd. Bij het ondertekenen van deze koopovereenkomst, gaat de Koper akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 9 Geschillen

Alle mogelijke rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank in de woonplaats van Verkoper.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (plaats contract) op (datum contract)

Naam Verkoper                                                                                                                                Handtekening Koper

Handtekening Verkoper                                                                                               Handtekening Koper

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.