Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld intentieverklaring document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.
Intentieverklaring werkgever
 

Gegevens werkgever

 

Naam werkgever:

________________________________________________________
Adres werkgever: ________________________________________________________
Postcode en woonplaats:

KvK-nummer:

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

Gegevens werknemer

 

Naam werknemer:

ÿ man                ÿ vrouw

________________________________________________________

Adres werknemer: ________________________________________________________
Postcode en woonplaats: ________________________________________________________
Geboortedatum: ________________________________________________________
In dienst sinds: _________________________________________________________(dag, maand, jaar)
Functie:  
Aard van het dienstverband De werknemer heeft:

 

 

 

ÿ een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is
aangesteld in vaste dienst

ÿ een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is
aangesteld in tijdelijke dienst tot _______________________________

ÿ inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie nl.:
_________________________________(bijv. uitzend-, inval- of oproepkracht)

Is er sprake van een proeftijd?

 

Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen? Zo ja, toelichting

ÿ nee                 ÿ ja

Zo ja, is de proeftijd verstreken?     ÿ nee              ÿ ja

ÿ nee                 ÿ ja

________________________________________________________

Directeur / aandeelhouder ÿ nee                 ÿ ja
Verklaring voortzetting

dienstverband (indien van toepassing)

Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: ÿ nee                 ÿ ja

________________________________________________________

(extra handtekening en firmastempel)

 

Naam ondertekenaar: ______________________________

Inkomen

1. Bruto jaarsalaris1

2. Vakantietoeslag2

3. Onregelmatigheidstoeslag4

4. Vaste3 13e maand

5. Provisie4

6. Vaste3 eindejaars uitkering

7. Overwerk4

8. ____________________________

 

Totaal per jaar

€ ____________________________ (basissalaris excl. overwerk e.d.)

€ ____________________________

€ ____________________________

€ ____________________________

€ ____________________________

€ ____________________________

€ ____________________________

____________________________ +

 

€ ……………………………………..

Leningen/

Loonbeslag

Is door u een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt?

Is op het loon van de werknemer loonbeslag of looncessie gelegd?

ÿ nee                 ÿ ja, ingangsdatum ____________________________

hoofdsom € ____________looptijd ____________jaarlast € ____________

 

ÿ nee                 ÿ ja, tot.. ____________€ ____________per maand

1)         Het bruto jaarsalaris van het gebruikelijke aantal werkweken in de bedrijfstak.

2)         Bij vakantiebonnen: 100% van de waarde van de vakantiebonnen.

3)         Onder vast wordt verstaan: in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen.

4)         Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag, provisieregeling en/of overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden.

Ondergetekende verklaart namens de werkgever

dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

 

Naam ondertekenaar: ____________________________________________

Getekend te ____________d.d____________

 

Handtekening

en firmastempel: ____________________________________________

 

Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met:

 

Naam: ____________________________Tel: ____________________________

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeelshandboek gratis document in Word downloaden.