Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld huurovereenkomst woonruimte document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

HUUROVEREENKOMST

Zelfstandige, gestoffeerde woonruimte voor tijdelijke verhuur.

 

Ondergetekende:

Geboortedatum en plaats:

Woonplaats:

Rekeningnummer:

Telefoon nr.:

Email.:

hierna te noemen “verhuurder”, EN

(Mede)ondertekende:

Adres:

Geboortedatum:

Telefoon nr.:

Email:

Paspoortnr.:

(indien van toepassing zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk) hierna te noemen “huurder”,

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de woonruimte, hierna te noemen “het gehuurde”, plaatselijk bekend (adres). Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte en zal uitsluitend bewoond worden door bovenvermelde huurder.

 

dat verhuurder het gehuurde tijdelijk wenst te verhuren van (datum) tot en met (datum) zoals bedoeld artikel 13.1 en 13.2 in de bijzondere bepalingen

de door huurder aan verhuurder verschuldigde huurprijs bedraagt € (bedrag) per maand, welk bedrag bij vooruitbetaling vóór of op de eerste dag van elke maand dient te worden voldaan. Huurder betaalt de huur op bovengenoemde bankrekening.

indien de huur niet op de eerste van de maand is ontvangen, wordt voor elke herinnering € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.

de huurprijs kan elk jaar worden gewijzigd overeenkomstig de regels die de Huurprijzenwet woonruimte daarvoor stelt.

 

Artikel 1: Levering en aanvaarding

 • Huurder verklaart het gehuurde te aanvaarden overeenkomstig de toestand waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurovereenkomst
 • Verwijzend naar artikel 7a:224, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek houdt de huurder bij aanvang van de huurperiode een begininspectie van het gehuurde. De staat van het gehuurde, alsmede de eventuele gebreken en de aanvullende afspraken worden in een begininspectierapport
 • Huurder dient het inspectierapport binnen 15 dagen na de ingangsdatum van het contract online in te vullen en te versturen op de website van (makelaar). Als het begininspectierapport niet is ingeleverd binnen 15 dagen na aanvang van de huurperiode, zijn de (financiële) gevolgen van eventuele herstelwerkzaamheden voor rekening van de huurder. Indien het een gemeubileerde woning betreft dient huurder ook binnen 15 dagen na de ingangsdatum van het contract een ingevulde en ondertekende inventarislijst in te
 • Huurder en verhuurder ontvangen online een kopie van het ingevulde inspectierapport en indien van toepassing een kopie van de

 

Artikel 2: Verplichtingen verhuurder

 • Verhuurder zal huurder gedurende de huurperiode het rustige genot van het gehuurde verschaffen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor feitelijke stoornis in het huurgenot door derden of ten gevolge van te herstellen
 • Verhuurder zal het gehuurde in goede staat onderhouden en alle daartoe noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, voor zover deze niet op grond van bepalingen in deze overeenkomst door huurder moeten worden

 

Artikel 3: Verplichtingen huurder

 • Huurder zal het gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming van woonruimte gebruiken, gemeubileerd houden en uitsluitend zelf bewonen. Het is huurder verboden aan buren enige overlast of hinder te
 • Huurder zal zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde niet onderverhuren of in gebruik geven aan
 • Huurder zal op verzoek van verhuurder deze of zijn gemachtigde in de gelegenheid stellen het gehuurde te bezichtigen, te inspecteren en maatregelen tot herstel c.q. ter voorkoming van schade aan het pand te
 • Huurder zal alle door verhuurder noodzakelijk geacht onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde gedogen. Huurder machtigt verhuurder of zijn gemachtigde te allen tijde om na voorafgaand overleg het gehuurde tijdens kantooruren, te weten tussen 9.00 uur en 17.00 uur, te openen met een kopiesleutel of anderszins, voor zover het afgesloten is, en te betreden voor reparaties, onderhoud en al hetgeen verhuurder noodzakelijk acht. Daarnaast is de huurder verplicht in de laatste één maand na opzegging van de huur gedurende ten minste twee dagen in de week gedurende kantooruren, te weten tussen 9.00 uur en 17.00 uur, na voorafgaand overleg de woning open te stellen en/of toegang middels een kopiesleutel of anderszins te verlenen tot de woning aan de verhuurder, makelaar en/of gemachtigden van deze voor bezichtiging met aspirant-huurders. Huurder machtigt verhuurder of zijn gemachtigde bovendien te allen tijde om zonder voorafgaand overleg het gehuurde te openen met een kopiesleutel of anderszins, voor zover het afgesloten is, en te betreden, zulks alleen in geval van noodsituaties, zoals lekkage of brand. Huurder heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen recht op vermindering van de
 • Het is huurder niet toegestaan sloten van kamer(s) en toegangsdeuren te vervangen of uit te breiden zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij noodzakelijke vervanging dient huurder een kopie sleutel aan verhuurder te
 • Huurder is verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde in geval van regen, storm, sneeuw en
 • Huurder is verplicht verhuurder tijdig telefonisch én schriftelijk op de hoogte te brengen indien aan het gehuurde of het perceel schade dreigt te ontstaan of ontstaan is, dan wel dat zich gebreken hebben voorgedaan. Huurder ontvangt van deze melding een bevestiging van

 

Artikel 4: Huurders zelfwerkzaamheid

Huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan het gehuurde, de eventueel bijbehorende inventaris of de gemeenschappelijke ruimten. Het aanbrengen van schilder-, wit- en behangwerk dient eerst na

overleg met en na toestemming van de verhuurder op oordeelkundige en nette wijze te geschieden. Kosten van herstelwerkzaamheden ten gevolge van onoordeelkundig en slordig werk door huurder aangebracht komen voor rekening van huurder.

 

Artikel 5: Onderhoud, schade en herstel

 • Huurder is gehouden voor zijn rekening zelf de onderhouds- en herstelwerkzaamheden te verrichten zoals die zijn omschreven in het Besluit kleine herstellingen. Huurder ontvangt een overzicht van deze werkzaamheden. Dit overzicht maakt deel uit van deze

 

 • Door huurder aan het gehuurde en/of gemeenschappelijke ruimten toegebrachte schade dient na overleg met de verhuurder zo

spoedig mogelijk op oordeelkundige wijze te worden hersteld op kosten van huurder. Verhuurder is in dit geval niet aansprakelijk voor schade door huurder geleden als gevolg van enig gebrek, ook ten gevolge van achterstallig onderhoud, aan het gehuurde.

 

Artikel 6: Vloerbedekking

Huurder mag de vloerbedekking (of vloerdelen, laminaat etc.), indien aanwezig, uitsluitend na schriftelijke toestemming van de verhuurder verwijderen.

 

Artikel 7: Huisdieren

Huisdieren mogen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet in het gehuurde worden gehouden. Honden en katten die zonder schriftelijke toestemming van verhuurder aanwezig zijn in het gehuurde of de gemeenschappelijke ruimten zullen door verhuurder of ieder ander verwijderd mogen worden zonder nader overleg. Verhuurder zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade of kosten die hieruit voortvloeien.

 

Artikel 8: Verzekering

Eigendommen van huurder zijn niet door verhuurder tegen brand, water, inbraak of welke andere schade dan ook verzekerd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden is door huurder aan diens persoon of bezittingen. Huurder dient zelf voor een inboedel- en WA-verzekering zorg te dragen.

 

Artikel 9: Beëindiging van de huurovereenkomst

9.1 Huurder kan de huurovereenkomst uitsluitend beëindigen per de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. De opzegging geschiedt schriftelijk onder vermelding van het toekomstige adres en een dan geldig telefoonnummer aan de verhuurder en aan (makelaar)

 

Artikel 10: Waarborgsom

 • Bij het aangaan van de huurovereenkomst is huurder een waarborgsom verschuldigd die gelijk is

aan € (bedrag). Deze wordt aan de verhuurder overgedragen.

 • Wanneer huurder bij het einde van de huurovereenkomst in gebreke blijkt te zijn inzake een of meer verplichtingen voortvloeiend uit deze huurovereenkomst, strekt deze waarborgsom tot voldoening van de vordering van verhuurder op huurder, onverminderd het recht

van verhuurder om volledige nakoming van de verplichtingen en/of schadevergoeding van huurder te vorderen.

 • Indien na beëindiging van de huurovereenkomst een correcte oplevering, alle verschuldigde kosten voldaan zijn (bijv. g/w/e – indien van toepassing) en het tijdig inleveren van de sleutels geen aanleiding geeft tot inhouding van de waarborgsom, zal verhuurder binnen twee maanden na beëindiging van het huurcontract tot terugbetaling van de waarborgsom overgaan. Daarnaast dient de huurder een bewijs van uitschrijving van het gehuurde bij de gemeente te overhandigen aan de verhuurder voordat de borg wordt terugbetaald. Verhuurder is over de waarborgsom aan huurder geen rente
 • Huurder mag de door hem gestorte waarborgsom nimmer verrekenen met de verschuldigde huur.

 

Artikel 11: Oplevering

 • Bij vertrek uit het gehuurde wordt door verhuurder en vertrekkende huurder samen aan de hand van het begininspectierapport een eindinspectierapport opgesteld met daarin vermeld de staat van de woning en de eventuele gebreken van het gehuurde. Indien hiervan wordt afgeweken dan

 

wordt verondersteld dat het gehuurde bij oplevering in gelijkwaardige staat is als bij aanvang van het gehuurde.

 • Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd van roerende zaken, voor zover die eigendom zijn van huurder, aan verhuurder
 • Huurder zal geen sleutels van toegang en kamerdeuren aan de volgende huurder afgeven, tenzij huurder hiervoor van de verhuurder toestemming heeft gekregen. De sleutels en eventuele kopieën hiervan dienen bij oplevering aan de verhuurder overhandigd te worden. Indien huurder dit verzuimt, is verhuurder zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om zichzelf toegang te verschaffen tot het gehuurde en de daarmee gemoeide kosten aan de huurder in rekening te brengen.
 • Indien na beëindiging van de huurovereenkomst nog goederen aanwezig zijn in het gehuurde die niet tot het gehuurde behoren, wordt de huurder geacht hiervan afstand te hebben gedaan en is de verhuurder gerechtigd deze goederen zonder nadere aankondiging te verwijderen en te vernietigen op kosten van

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • Huurder is gehouden om aan verhuurder alle schade te vergoeden door de laatste te lijden door de bedoelde nalatigheid en/of door de tussentijdse beëindiging van de
 • Alle kosten, waaronder begrepen de kosten voor de aanvraag van een faillissement, incassokosten, rente en andere kosten, gemaakt door verhuurder wegens overtreding door de huurder van enige bepaling van deze overeenkomst, zijn voor rekening van huurder. De ten laste van huurder komende buitengerechtelijke kosten worden in geval van wanbetaling van huurpenningen door partijen vastgesteld op tenminste 15% van de onbetaalde huurpenningen zulks met een

minimum van € 135,-.

 

Artikel 13: Bijzondere bepalingen

 • Partijen onderkennen dat dit een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is als bedoeld in artikel 7: 271 lid 1 sub b tweede volzin jo. artikel 228 lid 1 BW en dat de huurovereenkomst derhalve van rechtswege eindigt op de overeengekomen einddatum, zonder dat opzegging van de huurovereenkomst is vereist en zonder dat huurder enige vorm van huurbescherming
 • De verhuurder zal op een datum, minimaal één maand maar maximaal drie maanden voordat de huurovereenkomst eindigt, de huurder schriftelijk informeren over de overeengekomen datum waarop de huurovereenkomst van rechtswege
 • In verband met de brandveiligheid mogen er geen fietsen of aanverwante zaken in algemene ruimten worden achtergelaten. Deze worden op kosten van de huurder
 • Huurder zorgt ervoor dat de huurpenningen door middel van een automatische overschrijving vóór of op de eerste dag van elke maand, als één (1) betaling onder vermelding van straat en huisnummer, op de rekening van de verhuurder staan
 • Wanneer huurder de sloten van het gehuurde wil vervangen, dient huurder dit te melden aan de verhuurder. Bij verlies van de sleutels zijn de vervangingskosten voor rekening van de
 • Huurder is verplicht zich aan te melden bij het gas- en water- en
 • Zie bijlage: Richtlijnen met betrekking tot het Besluit kleine
 • Huurder is verantwoordelijk voor de eindschoonmaak van het gehuurde. Aan het einde van het contract zal de verhuurder het gehuurde controleren. Indien het gehuurde dan niet schoon genoeg blijkt, zal verhuurder de eindschoonmaak alsnog laten verrichten door een derde partij en de huurder hiervoor een rekening sturen. Verhuurder zal de schoonmaakkosten inhouden op de waarborgsom.
 • In dit soort woningen is roken verboden (ook van verdovende middelen).
 • Huurders zijn ervan op de hoogte dat voor deze woning slechts een voorlopig energielabel (EPA) is verstrekt. Een definitief energielabel zal na ontvangst hiervan aan huurders worden verstrekt. Huurders gaan hiermee

 

Artikel 14: Algemene bepalingen

Op deze overeenkomst zijn de “Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte” (gedeponeerd op 12 april 2017 bij de griffie bij de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 2017.21) van toepassing, waarvan een exemplaar naar u is gemaild.

Indien de bepalingen van deze overeenkomst strijdig zijn met de “Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte” zullen de bepalingen van de “Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte” voorgaan. Bij het ondertekenen van dit contract accepteert u automatisch ook deze bepalingen.

 

Artikel 15: Woonplaats

Op het moment dat de huurovereenkomst van kracht is, worden alle mededelingen in verband met de uitvoering van deze huurovereenkomst die verhuurder aan huurder wil doen, gericht aan het adres van het gehuurde, het feitelijke woonadres. Huurder verplicht zich in geval hij niet in het gehuurde woonachtig is, verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van zijn nieuwe adres en woonplaats.

 

SAMENSTELLING HUURPRIJS

De huurprijs is als volgt samengesteld:

 1. basishuur € (bedrag) per maand
 2. stoffering / apparatuur / renovatie
 3. bijdrage voor leveringen en diensten (incl. b) € 45,00 per maand
 4. gas / water / elektriciteit exclusief

Totaal € (bedrag) per maand

De huur is exclusief alle gemeentelijke heffingen (AFV) en waterschapsbelasting (omslagen).

 

Aldus in tweevoud opgemaakt,

Datum, plaats                                                                  Datum, plaats

 

Naam huurder(s)                                                           Naam verhuurder(s)

 

Handtekening huurder(s)                                           Handtekening verhuurder(s)

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.