Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Hieronder treft u een voorbeeld geheimhoudingsverklaring. Deze verklaring is opgesteld voor een uitvinder van iets, welke voordat het idee wordt gedeeld, er verzekerd van wil zijn dat de ander het idee geheim houdt.

Geheimhoudingsverklaring

 

De ondergetekende

(naam uitvinder), wonende aan de (adres uitvinder) te (woonplaats uitvinder), hierna te noemen uitvinder,

 

en

 

(naam geïnteresseerde), wonende aan de (adres geïnteresseerde) te (woonplaats geïnteresseerde), hierna te noemen geïnteresseerde,

overwegen het volgende:

De uitvinder heeft een idee, verder te noemen de “schepping”. De schepping omvat in het kort ________(omschrijving) en wordt in de bijlage nader omschreven.

 

De geïnteresseerde heeft interesse om kennis te nemen van de schepping met het oog op het beoordelen van de schepping en/of het onderzoeken van een eventuele samenwerking met de uitvinder.

 

Partijen komen als volgt overeen:

 

Artikel 1

De geïnteresseerde verbindt zich ertoe de schepping strikt vertrouwelijk te behandelen en in het bijzonder zal de schepping niet worden gereproduceerd of aan derden medegedeeld zonder schriftelijke toestemming van de uitvinder.

 

Artikel 2

De verplichtingen van deze overeenkomst gelden zolang als de schepping en/of de vertrouwelijke informatie niet bekend is bij het publiek.

 

Artikel 3

De verplichtingen van deze overeenkomst gelden niet voor enige informatie :

waarvan de geïnteresseerde kan bewijzen dat hij/zij reeds in zijn/haar bezit was of hem/haar reeds bekend was van vóór de ondertekening van deze overeenkomst, op voorwaarde dat de geïnteresseerde dit onmiddellijk en schriftelijk meldt aan de uitvinder;

 

  • de schepping publiekelijk bekend is of wordt zonder toedoen van de geïnteresseerde;
  • de schepping verkregen is door de geïnteresseerde via een derde persoon zonder dat deze een inbreuk pleegt op een verplichting van vertrouwelijkheid;
  • die zonder voorbehoud openbaar is gemaakt door de uitvinder;

 

Artikel 4

De geïnteresseerde verbindt zich ertoe om binnen het kader van deze overeenkomst samen te werken met de uitvinder.

 

Artikel 5

In geval van schending van deze overeenkomst door de geïnteresseerde, is hij/ zij gehouden de uitvinder volledig te vergoeden voor de geleden schade. De uitvinder heeft altijd recht op een minimumvergoeding van € 10.000, maar hij/zij kan een hoger bedrag vorderen indien hij/zij een hogere schade kan bewijzen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend

 

te ____(Plaats) d.d. _____(datum)

 

Opdrachtgever                                                                 Opdrachtnemer

 

 

Naam                                                                    Naam

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.