Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld-gebruiksovereenkomst-document-in-Word-downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld gebruiksovereenkomst

 

 

De ondertekenden:

 

  1. (Naam werkgever) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werkgever,

 

en

 

  1. (Naam werknemer) gevestigd te (Straat, huisnummer, postcode en plaats), hierna te noemen werknemer,

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

 

Artikel 1               Werkgever stelt aan werknemer een laptop ter beschikking. Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van een door werkgever ter beschikking gestelde laptop is werknemer verplicht deze gebruikersovereenkomst te tekenen.

 

Artikel 2               De werknemer aan wie een laptop ter beschikking gesteld wordt, krijgt deze gebruikersovereenkomst als aanvulling op zijn projectovereenkomst.

 

Werkgever stelt de laptop zijnde een [type laptop] en oplader met de volgende codes beschikbaar voor zakelijk gebruik.

 

Serienummer:

 

In principe wordt de gebruikersovereenkomst aangegaan voor de duur van arbeidsovereenkomst. Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft wordt deze periode herzien. Het is werknemer niet toegestaan de laptop te verhuren dan wel uit te lenen aan derden.

 

Artikel 3               Schade aan de laptop in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient direct te worden gemeld aan werkgever.

 

In geval van schade/diefstal aan de  laptop zal werknemer zo mogelijk door de politie daarvan proces-verbaal laten opmaken en zorgen voor getuigen(verklaringen). Indien de verzekeraar op grond van het ontbreken van een proces-verbaal en/of andere door de werknemer redelijkerwijze te verstrekken gegevens/bewijzen niet tot vergoeding van de schade mocht overgaan, is werknemer daarvoor verantwoordelijk.

 

Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de laptop of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van werknemer voor zover deze niet door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed.

 

Artikel 4               Beëindiging van de gebruikersovereenkomst respectievelijk van het gebruik van de gebruiksovereenkomst laptop eindigt:

  • indien werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; werkgever kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van werkgever op schadevergoeding;
  • op het tijdstip dat de projectovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd om welke reden dan ook;
  • indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van werknemer; dit ter beoordeling van werkgever;
  • door schriftelijke opzegging van de gebruikersovereenkomst laptop door werknemer.

 

 

Artikel 5               Werkgever behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst laptop. Wijzigingen zullen schriftelijk aan werknemer worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend.

 

Voorgaande gebruikersovereenkomsten laptop komen hiermee te vervallen.

 

Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden opgelost.

 

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te (Plaats)  op (Datum).

 

 

 

Handtekening werkgever                                                                  Handtekening werknemer

 

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.