Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld concurrentiebeding bepaalde tijd document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Concurrentiebeding

In de functie van (FUNCTIENAAM) heeft werknemer toegang tot bedrijfsspecifieke informatie, welke bij een indiensttreding bij een directe concurrent zal leiden tot een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd waarin werkgever zich bevindt. Werkgever heeft derhalve een zwaarwegend bedrijfsbelang dientengevolge waarvan het werknemer verboden is om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever gedurende en binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in welk beroep of in welke hoedanigheid dan ook, al dan niet structureel, direct of indirect, voor eigen rekening of in dienst of opdracht van een ander, tegen vergoeding of om niet:

  • werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten of diensten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt;
  • met klanten en/of relaties van werkgever, direct of indirect, op enigerlei wijze samen te werken en/of overeenkomsten te sluiten ter zake werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan of concurrerend zijn met de werkzaamheden die werkgever pleegt te verrichten dan wel hen ter zake te benaderen;
  • personeel van werkgever functies aan te bieden;
  • gebruik te maken of door anderen te laten maken, van tijdens het dienstverband opgedane kennis of informatie omtrent procedures, administratieve technieken of andere relevante informatie van het bedrijf van

 

Boetebeding

Bij overtreding van de artikelen (NUMMER(S) VAN DE ARTIKELEN) is werknemer jegens werkgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 5.000, – per overtreding, te vermeerderen met EUR 500, – voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding eventueel voortduurt.

Werkgever heeft onverminderd het recht naast een boete schadevergoeding te vorderen.

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.