Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld bruikleenovereenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Bruikleen houdt in dat een Partij iets uitleent, waarvoor geen geld wordt betaald door Partij B. In een bruikleenovereenkomst wordt vastgelegd dat een product voor een bepaalde periode door de bruikleengever in bruikleen wordt gegeven aan de bruikleenhouder.

 

Bruikleenovereenkomst

De ondergetekende

 

 1. (naam bruikleengever), wonende aan de (adres bruikleengever) te (woonplaats bruikleengever), hierna te noemen Partij A,

 

en

 

 1. (naam bruikleenhouder), wonende aan de (adres bruikleenhouder) te (woonplaats bruikleenhouder), hierna te noemen huurder, hierna te noemen Partij B,

 

Partijen komen als volgt overeen:

 

Artikel 1

 1. a)Partij A stelt aan Partij B ter beschikking het volgende: ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product), voor de periode van ____ (Periode of onbepaalde tijd tot nadere opzegging van Partij A of Partij B).
 2. b)Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van de door Partij A ter beschikking gestelde ____ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) is Partij B verplicht deze bruikleenovereenkomst voor akkoord te tekenen.
 3. c)Partij B verklaart het genoemde ____ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in goede staat (of nadere omschrijving staat) in ontvangst te hebben genomen.
 4. d)____ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) blijft te allen tijde eigendom van Partij A.

 

Artikel 2

 1. a)Partij B is verplicht als een goed huisvader voor de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) te zorgen en deze te onderhouden;
 2. b)Partij B zal de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in overeenstemming met de bestemming te gebruiken en draagt op eigen rekening zorg voor een verzekering tegen schade door brand en diefstal;
 3. c)Partij B zal de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) bij het einde van de bruikleenovereenkomst aan Partij A in goede staat retourneren.
 4. d)Kosten voor het onderhoud tijdens de bruikleenovereenkomst van de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) zijn voor rekening van Partij B.

 

Artikel 3

 1. a)De ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) mag slechts gebruikt worden door Partij B in persoon en zonder toestemming van Partij A niet door derden;
 2. b)Het is Partij B niet toegestaan de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in enigerlei vorm te verhuren aan derden;
 3. c)Het is Partij B niet toegestaan de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) buiten Nederland te verplaatsen.

 

Artikel 4

 1. a)Partij B verplicht zich de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) na het verstrijken van de buikleenperiode  onmiddellijk aan Partij A te retourneren;
 2. b)Wanneer Partij B zich niet houdt aan Artikel 4 lid a, verbeurt Partij B een boete van € __,- voor iedere dag, dat Partij B, na bij aangetekend schrijven door Partij A vermaand te zijn, te betalen aan Partij A;

Artikel 5

 1. a)Partij A behoudt zich het recht voor deze bruikleenovereenkomst te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan Partij B worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend. Voorgaande Bruikleenovereenkomsten komen hiermee te vervallen;
 2. b)Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen Partij A en Partij B worden opgelost.

 

Aldus overeengekomen en ondertekend te _____(Plaats), dd. _____ (datum)

 

Partij A                                                                                               Partij B

Naam                                                                                                  Naam

 

Handtekening                                                                                 Handtekening

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.