Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld bruikleenovereenkomst document in Word downloaden?

“Je kunt hieronder gratis een voorbeeld bruikleenovereenkomst document in Word downloaden. Dit is een bruikleenovereenkomst voorbeeld dat ook als bruikleenovereenkomst woning voorbeeld gratis beschikbaar is, perfect voor wie op zoek is naar een complete bruikleenovereenkomst voorbeeld Word document.”

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Bruikleen houdt in dat een Partij iets uitleent, waarvoor geen geld wordt betaald door Partij B. In een bruikleenovereenkomst wordt vastgelegd dat een product voor een bepaalde periode door de bruikleengever in bruikleen wordt gegeven aan de bruikleenhouder.

 

Bruikleenovereenkomst

De ondergetekende

 

 1. (naam bruikleengever), wonende aan de (adres bruikleengever) te (woonplaats bruikleengever), hierna te noemen Partij A,

 

en

 

 1. (naam bruikleenhouder), wonende aan de (adres bruikleenhouder) te (woonplaats bruikleenhouder), hierna te noemen huurder, hierna te noemen Partij B,

 

Partijen komen als volgt overeen:

 

Artikel 1

 1. a)Partij A stelt aan Partij B ter beschikking het volgende: ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product), voor de periode van ____ (Periode of onbepaalde tijd tot nadere opzegging van Partij A of Partij B).
 2. b)Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van de door Partij A ter beschikking gestelde ____ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) is Partij B verplicht deze bruikleenovereenkomst voor akkoord te tekenen.
 3. c)Partij B verklaart het genoemde ____ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in goede staat (of nadere omschrijving staat) in ontvangst te hebben genomen.
 4. d)____ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) blijft te allen tijde eigendom van Partij A.

 

Artikel 2

 1. a)Partij B is verplicht als een goed huisvader voor de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) te zorgen en deze te onderhouden;
 2. b)Partij B zal de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in overeenstemming met de bestemming te gebruiken en draagt op eigen rekening zorg voor een verzekering tegen schade door brand en diefstal;
 3. c)Partij B zal de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) bij het einde van de bruikleenovereenkomst aan Partij A in goede staat retourneren.
 4. d)Kosten voor het onderhoud tijdens de bruikleenovereenkomst van de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) zijn voor rekening van Partij B.

 

Artikel 3

 1. a)De ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) mag slechts gebruikt worden door Partij B in persoon en zonder toestemming van Partij A niet door derden;
 2. b)Het is Partij B niet toegestaan de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) in enigerlei vorm te verhuren aan derden;
 3. c)Het is Partij B niet toegestaan de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) buiten Nederland te verplaatsen.

 

Artikel 4

 1. a)Partij B verplicht zich de ______ (omschrijving van het in bruikleen gegeven product) na het verstrijken van de buikleenperiode  onmiddellijk aan Partij A te retourneren;
 2. b)Wanneer Partij B zich niet houdt aan Artikel 4 lid a, verbeurt Partij B een boete van € __,- voor iedere dag, dat Partij B, na bij aangetekend schrijven door Partij A vermaand te zijn, te betalen aan Partij A;

Artikel 5

 1. a)Partij A behoudt zich het recht voor deze bruikleenovereenkomst te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan Partij B worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend. Voorgaande Bruikleenovereenkomsten komen hiermee te vervallen;
 2. b)Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen Partij A en Partij B worden opgelost.

 

Aldus overeengekomen en ondertekend te _____(Plaats), dd. _____ (datum)

 

Partij A                                                                                               Partij B

Naam                                                                                                  Naam

 

Handtekening                                                                                 Handtekening

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een balans voorbeeld Excel document downloaden. Dit balans excel download bestand is perfect voor wie een balans template in Excel nodig heeft. Begin direct met het invullen van jouw eigen balans excel!

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld rooster document in Excel downloaden. Deze Excel werkrooster is ideaal om je planning bij te houden. Download nu je werkrooster Excel gratis en gebruik het als voorbeeld werkrooster.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld van een koopovereenkomst voorbeeld downloaden. Klik hier om jouw gratis koopovereenkomst te downloaden en start snel. Met ons model koopovereenkomst downloaden is eenvoudig en efficiënt.

koopovereenkomst document in Word downloaden. Koopovereenkomst huis downloaden, koopovereenkomst bedrijfspand downloaden.

Koopcontract huis downloaden, koopcontract grond downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeelshandboek gratis document in Word downloaden. Bezoek onze website voor een personeelshandboek voorbeeld in Word. Download een personeelshandboek voorbeeld gratis en gebruik het voor jouw bedrijf. Vind een personeelshandboek dat aan jouw behoeften voldoet.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld gebruikersovereenkomst document in Word downloaden om een bruikleenovereenkomst voorbeeld laptop op te stellen.
Dit voorbeeld bruikleenovereenkomst laptop kan helpen om duidelijke afspraken te maken over het gebruik en de zorg voor de verstrekte apparatuur.

Dit gebruiksovereenkomst voorbeeld zorgt ervoor dat je een duidelijke en juridisch correcte gebruikersovereenkomst kunt opstellen.

Voor meer informatie bekijk ons projectovereenkomst voorbeeld en gebruikersovereenkomst voorbeeld hier.

Je kunt hieronder gratis een leningsovereenkomst voorbeeld document in PDF downloaden. Dit leningsovereenkomst voorbeeld is gratis beschikbaar. Hierdoor kun je eenvoudig een leningsovereenkomst downloaden en gebruiken. Voor een volledige en correcte leenovereenkomst kun je ons leningsovereenkomst voorbeeld gratis bekijken en downloaden.

Je kunt hieronder gratis meer te weten komen over het protocol vertrouwenspersoon en zelfs een protocol vertrouwenspersoon voorbeeld downloaden. Ook kun je een modelovereenkomst vertrouwenspersoon vinden. Daarnaast hebben wij een handige aanstellingsbrief vertrouwenspersoon template beschikbaar.

“Je kunt hieronder gratis een voorbeeld ontslagbrief document in Word downloaden. Deze ontslagbrief template Word is direct klaar voor gebruik en helpt je snel op weg.”

“Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel ziekte opbouwschema document in Word downloaden, ideaal voor het plannen van de re-integratie van een zieke werknemer. Dit sjabloon dient als een uitstekend plan van aanpak voor zieke werknemer voorbeeld en bevat een gedetailleerd opbouwschema re-integratie voorbeeld.”