Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld beoordelingsformulier document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK

 

Beoordeling ten aanzien van

 

Naam:

­­­__________________________________________________________________________________

 

Geboortedatum:

__________________________________________________________________________________

 

Betreft

De beoordeling over het tijdvak van __________ tot ___________

 

 

De beoordeling is samen met betrokkene opgemaakt door:

Naam: _                                                                        Ondertekening

 

eerste beoordelaar

­­_________________________________________            __________________

_

tweede beoordelaar

_________________________________________            __________________

 

 

 

1 Opmerkingen vooraf bij het beoordelingsformulier

 

— Dit formulier bevat de beoordelingscriteria zoals die in de beoordelingsgesprekken

worden gehanteerd.

 

— De volgende waarderingsniveau’s worden gehanteerd:

A schoot duidelijk te kort

B voldeed niet geheel aan de eisen

C voldeed aan de eisen

D ging boven de eisen uit

E ging in opvallende mate boven de eisen uit

 

— In alle gevallen waarin van een C-beoordeling wordt afgeweken dient dit op beargumenteerde

wijze te gebeuren.

 

— Het is van belang dat op het einde van het beoordelingsgesprek concrete afspraken

worden gemaakt (indien nodig) over de verdere functievervulling. Het beoordelingsgesprek is niet alleen bedoeld “om achteruit te kijken”,maar ook om vooruit te kijken. Dat wil zeggen: daar waar nodig concrete afspraken maken over de verbetering van de functie-uitoefening.

 

2 Uitgangspunt van de beoordeling

 

Functie:

__________________________________________________________________________________

Met ingang van:

__________________________________________________________________________________

Aantekeningen met betrekking tot de feitelijk opgedragen werkzaamheden:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3 Vooraf

 

Zijn er in de beoordelingsperiode vermeldenswaardige omstandigheden geweest die het

functioneren in negatieve of positieve zin hebben beïnvloed? Was betrokkenen hier zelf

(mede)verantwoordelijk voor?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nalopen van afspraken die bij de vorige beoordeling zijn gemaakt. Welke van deze

afspraken zijn wel c.q. niet geëffectueerd?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4 Beoordeling van de functievervulling met betrekking tot algemene gezichtspunten

 

   

 A

 

B  

 C

 

D E

Blijk geven van de nodige (ervarings)kennis en vaardigheden

           

Zelfstandigheid

           

Uitdrukkingsvaardigheid

           

Contact en samenwerking

           

Leidinggeven (indien van toepassing)

           

Organisatievermogen

           

Houdingsaspecten

           

Uitvoering specifieke taken

           

 

Opmerkingen met betrekking tot de werksituatie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

5 Beoordeling van de functievervulling met betrekking tot specifieke aspecten

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk competenties:

   

 A

 

B  

 C

 

D E

Medewerker functioneert op niveau (junior, medior, senior, leidinggevend)

           

Beoordeling opdrachtgever(s)

           

Kennis binnen functiegebied

           

Kennis binnen sector

           

Kennis automatiseringssystemen

           

 

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk relatie:

   

 A

 

B  

 C

 

D E

Medewerker is betrokken bij organisatie

           

Medewerker functioneert goed in het team

           

Verzuimpatroon

           

Medewerker signaleert kansen en mogelijkheden voor organisatie

           

Medewerker is actief participant in bedrijfsgerelateerde activiteiten

           

Medewerker fungeert als ambassadeur bij opdrachtgevers van organisatie

           

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk flexibiliteit:

   

 A

 

B  

 C

 

D E

Medewerker past zich goed aan bij wisselende werkomstandigheden

           

Medewerker is reisbereid

           

Medewerker is flexibel qua werktijden

           

Medewerker is flexibel qua werkinhoud

           

Declaratiegraad

           

 

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk ontwikkeling:

   

 A

 

B  

 C

 

D E

Medewerker ontwikkelt zich op breed inzetgebied

           

Medewerker ontwikkelt zich op functiespecifiek inzetgebied

           

Medewerker volgt opleidingen en/of cursussen die kennis van functie verbeteren

           

 

6 Beoordeling van de functievervulling in haar geheel

 

Eindbeoordeling

   

 A

 

B  

 C

 

D E

Algemene gezichtspunten (zie 4)

           

Competenties

           

Relatie

           

Flexibiliteit

           

Ontwikkeling

           
 

Eindoordeel

           

 

Korte argumentatie eindbeoordeling:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Eventuele opmerkingen van de beoordeelde naar aanleiding van de beoordeling:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7 Afspraken naar aanleiding van het beoordelingsgesprek

 

Inzake deskundigheidsbevordering:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Inzake werkuitvoering:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Inzake sociale vaardigheden:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.