Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst

 

Ondergetekenden:

 

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ___(bedrijfsnaam), gevestigd en kantoorhoudende te ___(postcode) ___(Plaats), aan de ____(straat en huisnummer), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur ___(naam), verder ook te noemen “aandeelhouder 1”; en

 

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ___(bedrijfsnaam), gevestigd en kantoorhoudende te ___(postcode) ___(Plaats), aan de ____(straat en huisnummer), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur ___(naam), verder ook te noemen “aandeelhouder 2”; en

 

In aanmerking nemende dat:

 

 • de aandeelhouders ieder een deelneming hebben in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ___(bedrijfsnaam), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ___(nummer), verder ook te noemen “de vennootschap”;
 • de aandeelhouders alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap houden en wel zodanig dat aandeelhouder 1 50% en aandeelhouder 2 50 % van het geplaatste kapitaal houden;
 • aandeelhouder 2 tevens statutair directeur van de vennootschap zal zijn;
 • de aandeelhouders het gewenst achten om de afspraken die zij in het kader van hun gezamenlijk aandeelhouderschap van de vennootschap hebben gemaakt schriftelijk vast te leggen en daartoe:

 

Zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1

Deze overeenkomst is in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk ___(periode), ingaande op de dag van ondertekening van deze overeenkomst, en kan door de aandeelhouders –behoudens indien alle aandeelhouders daarmee instemmen- gedurende het aandeelhouder zijn van de aandeelhouders niet tussentijds opgezegd worden. Na deze ___(periode), of eerder indien gewenst, kan deze overeenkomst verlengd worden, waarbij algemene stemmen vereist zijn.

 

Artikel 2

Aandeelhouder 1 en aandeelhouder 2 hebben zich verbonden vanwege de bedrijfsvoering van de vennootschap een geldlening te verstrekken ten bedrage van  € ___(bedrag) per aandeelhouder (in totaal dus € ___(bedrag). De voorwaarden waaronder deze geldlening verstrekt is, is vastgelegd in de aangehechte leningsovereenkomst.

 

Artikel 3

 1. Aandeelhouder 2 is tevens statutair bestuurder van de vennootschap.
 2. Het bestuur van de vennootschap zal derhalve bestaan uit een bestuurder.
 3. Aandeelhouder 2 zal de titel “algemeen directeur” dragen.
 4. De bestuurder van de vennootschap is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen indien en voorzover het met de desbetreffende rechtshandeling gemoeide bedrag niet meer dan € ___(bedrag) bedraagt. Voor rechtshandelingen betreffende een hogere geldswaarde dan € ___(bedrag) hebben slechts de twee aandeelhouders gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegdheid.

 

 1. Tussen de vennootschap en aandeelhouder 2 zal een managementovereenkomst gesloten worden.
 2. De aandeelhouder 1 is geen bestuurder van de vennootschap.
 3. Het bestuur voorziet zelf in de leiding van haar vergaderingen.
 4. De stemverdeling is als volgt: alle aandeelhouders hebben één stem. Bestuursbesluiten dienen met algemene stemmen te worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 

Artikel 4

Het gewenste commerciële resultaat wordt per maand bepaald en vastgelegd, in een vergadering als bedoeld in artikel 3, lid g.

 

Artikel 5

 1. In afwijking van hetgeen daaromtrent in de statuten van de vennootschap bepaald zal worden, worden de hierna te vermelden besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap met algemene stemmen genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
 2. De in artikel 6 sub a. bedoelde besluiten betreffen:
 • de verlening van de vereiste toestemming aan het bestuur van besluiten tot het doen van investeringen in nieuwe activiteiten en het vaststellen van een begroting;
 • de benoeming, het ontslag of de schorsing van bestuurders;
 • de bezoldiging van bestuurders;
 • de vaststelling van het aantal bestuurders;
 • de wijziging van de statuten van de vennootschap, de ontbinding van de vennootschap, de fusie en de splitsing van de vennootschap;
 • de uitgifte, inkoop en verkoop na inkoop van aandelen van de vennootschap in haar eigen kapitaal;
 • de vaststelling van de jaarrekening;
 • een voorstel tot dividenduitkering;
 1. Indien in een vergadering als bedoeld in sub a. een aldaar bedoeld voorstel tot een besluit niet met algemene stemmen wordt aangenomen, zal door de aandeelhouders in onderling overleg een adviseur zijnde een registeraccountant benoemd worden. Indien de aandeelhouders binnen __(aantal) dagen na de in sub a. genoemde vergadering geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de benoeming van de adviseur, zal de benoeming door ieder van partijen verzocht kunnen worden aan de Directeur van de Kamer van Koophandel te __(plaats).
 2. Gedurende de tijd dat het advies in voorbereiding is, onthouden de aandeelhouders en de vennootschap zich van alle handelingen welke de vennootschap dan wel de betrokkenen aandeelhouders enig nadeel zouden kunnen berokkenen. Mocht een dergelijke handeling naar het oordeel van één van de betrokkenen zijn gepleegd, dan zal de in sub c. bedoelde adviseur op verzoek van de meest gerede partij worden verzocht zich hierover in zijn advies uit te spreken en zo hiervan sprake is aan de benadeelde ten laste van de overtreder van het hiervoor gestelde een direct opeisbare boete vaststellen.
 3. De aandeelhouders en de vennootschap verbinden zich jegens elkaar om aan de adviseur alle inlichtingen te verschaffen welke die adviseur voor de uitoefening van zijn taak dienstig oordeelt, hem daartoe toegang te verschaffen tot alle ruimten bij de vennootschap in gebruik en hem inzage te geven van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap.
 4. Het advies van de adviseur zal schriftelijk worden uitgebracht aan de aandeelhouders en aan de vennootschap. De adviseur houdt bij het uitbrengen van zijn advies rekening met de belangen van de vennootschap. De kosten van het advies zijn voor rekening van de vennootschap.
 5. De aandeelhouders verbinden zich over en weer om binnen één maand na ontvangst van het advies een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ter hernieuwde bespreking van het/de onderwerpelijke punten, dit/deze in stemming te brengen en op al hun aandelen stem uit te brengen conform het gegeven advies en erop toe te zien dat het aldus genomen besluit naar behoren wordt uitgevoerd.

 

Artikel 6

Indien op enig moment één of meerdere van de bepalingen van deze overeenkomst ongeldig wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en worden de niet-verbindende bepalingen vervangen door bepalingen die qua aard en strekking zo dicht mogelijk de niet verbindende bepalingen benaderen.

 

Artikel 7

De partij die enige bepaling uit deze overeenkomst overtreedt, verbeurt, door de enkele overtreding, ten behoeve van de niet in gebreke zijnde partij(en) een terstond, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, opeisbare boete van € ___(bedrag) voor iedere overtreding, onverminderd het recht van laatstgenoemde(n) om van de nalatige partij vergoeding te vorderen van schade, welke dit boetebeding, voor zover aan hem uitgekeerd, te boven gaat. Alle mededelingen hieromtrent moeten geschieden bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de wederpartij. Bij gebreke hiervan worden zij geacht niet te zijn geschied.

 

Artikel 8

Alle geschillen welke uit de onderhavige overeenkomst zullen voortvloeien zullen bij wijze van bindend advies beslecht worden door twee bindend adviseurs.

 

Artikel 9

De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van alle aandeelhouders niet overdraagbaar en daarop kan door derden nimmer een beroep worden gedaan.

 

Artikel 10

De vennootschap verbindt zich bij deze jegens de aandeelhouders haar medewerking te verlenen aan de in deze overeenkomst neergelegde bepalingen ten teken waarvan zij deze overeenkomst medeondertekent.

 

 

Artikel 11

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

Getekend te ___(plaats)  op ___(datum)

 

 

 

door: aandeelhouders

 

 

 

(___Bedrijfsnaam)

 

 

 

(___Bedrijfsnaam)

 

 

 

 

 

Namens de vennootschap

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.